МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 28. Динамометри. Вимірювання сил Запитання до вивченого 1. Для вимірювання сили використовують такі динамометри: шкільний демонстраційний динамометр; шкільний лабораторний

Вправа 11 1. Дано: С = 200 мкФ = 2 ? 10-4 Ф?φ = 1000 В Розв’язання: Енергія конденсатора визначається за формулою: Перевіримо одиниці фізичних

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин Запитання до вивченого

Вправа 7 1. Дано: φ = 6 ? 103 В Q = 3 ? 10-8 Кл Розв´язання: Відповідно до означення електроємність кульки Перевіримо одиниці фізичних

Вправа 13 1. Дано: R = 10 см = 0,1 м І = 600 А Розв’язання: Магнітна індукція поля прямого провідника обчислюється за формулою Перевіримо

Вправа 27 1. Дано: α = 25° Розв’язання: Із закону відбивання світла β – α = 90° – β. Отже, 2β = 90°” + α;

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ДО РОЗДІЛУ 1 “Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання” У завданнях

Вправа 10 1 . Дано: С1 = 2 пФ = 2 ? 10-12 Ф С2 = 5 пФ = 5 ? 10-12 Ф С3 =

Вправа 9 1. Дано: S = 15 см2 = = 15 · 10 -4 м2 D = 0,02 см = = 2 · 10-4 ε

Вправа 14 1. Дано: L = 0,5 м α = 90° В = 2 ? 10 -62 Тл FA = 0,15 Н Два паралельні провідники,

Вправа З 1. Дано: Q1 = q2 = 10-7 Кл R = 0,1 м Розв’язання: Згідно із законом Кулона, сила взаємодії між кульками дорівнює: Оскільки

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 7. Будова речовини Запитання до вивченого 1. Знання про будову речовини дають змогу не

Вправа 25 1. Дано: D1 = S1O D2= S2O Δ – ? Розв’язання: Максимум освітленості від когерентних джерел світла спостерігається, якщо геометрична різниця ходу дорівнює

Рівень А № 1 Лінії напруженості проводять в електричному полі так, щоб у кожній її точці вектор напруженості був спрямований по дотичній. За напрям ліній

Вправа 22 1. Дано: Т = 1 кг Х = 30 см = 0,3 м G = 10 м/с2 Розв’язання: ω = 2πν = 2

Рівень А №277 Закон прямолінійного поширення світла підтверджується існуванням тіні, сонячних та місячних затемнень. № 278 Дано: ? = 20º α — ? Розв’язання: 3

Вправа 16 І = 0,25 м B = 0,2 Тл = = 8 ?10 -3 Тл α = 30° εі -? 1. За правилом правої

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Тема: Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом. Мета: вивчити основні властивості напівпровідникового діода. Обладнання: германієвий напівпровідниковий діод, амперметр, джерело струму, провідники,

Вправа 29 1. Дано: F = 25 см D = 25 см Розв’язання: За формулою лінзи Відповідь: фокусна відстань лінзи 12,5 см. F – ?

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 3. Наукові методи вивчення природи Контрольні запитання 1. Спостереження це фізичне дослідження, коли дослідник

Вправа 1 1. Дано: Q = 0,2 мкКл = 2 ? 10-7 Кл Розв’язання: Сила, з якою електричне поле діє на заряджене тіло, дорівнює: Модуль

Вправа 23 1. Дано: I = 1м G = 10 м/с2 Розв’язання: За формулою періоду математичного маятника Маємо Відповідь: період коливань маятника ≈2 с. Т

Вправа 19 1. Дано: S = 100 см2 = = 10-2 м2 В = 1 Тл α = 0° ?t = 0,01 с Розв’язання: Зміна

Вправа 20 1. Дано: ε = 30 В Розв’язання: Згідно із законом ЕРС самоіндукції: Звідси Визначимо значення: Відповідь: індуктивність соленоїда 0,375 Гн. L – ?

Вправа 28 1. Дано: V = 200 000 км/с = = 2 ? 108 м/с С = 3 ? 108 м/с Розв’язання: Показник заломлення Обчислимо

Рівень А № 361 Існування електронів у складі атома, підтверджується виникненням катодних променів, явищами фотоефекту та електризації тіл. Доказами складної будови атома стали відкриття рентгенівського

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 38. Виштовхувальна сила. Закон Архимеда Запитання до вивченого 1. Камінь в воді легше підняти, чим такий же камінь в

Вправа 17 1. Коливання стрілки компаса затухають швидше, якщо корпус приладу латунний, і повільніше, якщо корпус приладу пластмасовий, тому що крізь пластмасу стрілка гірше реагує

Вправа 21 1. А) Електричний струм, породжує магнітне поле, енергія якого переходить у механічну енергію; Б) в) енергія магнітного поля електромагніту переходить у механічну енергію;

Вправа 18 1. Дано: S = 40 см2 = = 4 · 10 -3 м2 В = 0,2 Тл Розв’язання: Магнітний потік, що проходить крізь

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 8. Молекули Запитання до вивченого 1. Частинки з яких складаються речовини, називають молекулами. 2.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № З Тема роботи: Вивчення явища електромагнітної індукції. Мета роботи: навчитися відтворювати явище електромагнітної індукції та з’ясувати основні закономірності цього явища. Обладнання: дві

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 35. Атмосферний тиск. Барометри Запитання до вивченого 1. Тиск, який створює атмосфера на всі тіла, що в ній перебувають,

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ Рівень А 116. На тіло завжди діє сила тяжіння однаково у будь-якому місці на Землі, якщо вважати,

Вправа 30 1. Умова максимуму ?d = k? λ; ?d = 3 мкм. λ1 = 0,75 мкм; Умова максимуму виконується λ2 = 0,6 мкм; Умова

Вправа 8 1. Дано: U =1,5 В Q = 30 нКл = = 3 · 10-8 Кл Розв’язання: Ємність конденсатора дорівнює Перевіримо одиниці фізичних величин:

Вправа 2 1. Дано: Розв’язання: “ А) згідно з принципом суперпозиції полів: Оскільки силові лінії спрямовані в один бік, то модуль напруженості результуючого поля: Е

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 16. Траєкторія. Шлях. Переміщення Запитання до вивченого 1. Траєкторія – це уявна лінія, яку описує матеріальна точка під час

Вправа 15 1. Дано: V = 103 м/с Q = 2е Е – 1,6 ? 10 -6 Кл В = 0,2 Тл Розв’язання: Значення сили

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 13. Фізика в побуті, техніці, виробництві Запитання до вивченого 1. При проходженні току провідник

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 23. Інертність тіла. Маса тіла Запитання до вивченого 1. Інертність – це властивість тіла, яка полягає в тому, що

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ Рівень А 363. Чим менша довжина сірника, тим менше плече сили. Отже, треба прикладати велику

Вправа 24 1. Дано: V = 20 м/с Т = 0,5 с Розв’язання: Довжину хвилі можна визначити за формулою λ = v? T Обчислимо значення:

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 22. Взаємодія тіл. Явище інерції Запитання до вивченого 1. Ми б’ємо по м’ячу, в наслідок чого швидкість ноги уповільнюється,

Вправа 31 1. Дано: λ1= 400 нм = = 4 · 10-7 м λ2 =760 нм = = 760 · 10-9 м С = З

Лабораторна робота № 1 Вимірювання ЕРС і внутрішнього опору джерела струму Виконання роботи Номер досліду Вимірювання Обчислювання U, В І, А ε, В ΔU, В

Вправа 6 1. Дано: Q = 0,012 Кл А = 0,36 Дж Розв’язання: Різниця потенціалів між двома точками електричного поля: Перевіримо одиниці фізичних величин: Підставимо

Вправа 26 1. Дано: С; λ1 Розв’язання: За формулою λ – v? Т, маємо λ1 – сТ, λ2 = vТ. Із маємо λ1 = 9λ2;

Вправа 32 1. Дано: R = 5,29 · 10-11 м L = 1,6 · 10-19 Кл ε0 = 8,85 · 10-12 Φ/м Розв’язання: Відповідь: Еп=

Вправа 12 1. Дано: ε – 12 В /=2А, U = 10 В Розв’язання: Згідно із законом Ома для ділянки кола: Звідси Згідно із законом

Вправа 4 1. Дано: Q = 4мкКл = = 4 ? 10-6 Кл L = 5 см = 5 ? 10-2 м α = 60о

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 5. Похибки й оцінювання точності вимірювань Контрольні запитання 1. Причин для цього чимало: це

Вправа 25 1. Дано: С = 2 пФ = = 2 ? 10-12Ф L = 0,5 мкГн = = 0,5 ? 10-6 Гн Розв’язання: За

Вправа 5 1. Дано: Q = 2мкКл = = 2 ? 10-6 Кл R = 3 м Розв’язання: Потенціал електричного поля точкового заряду дорівнює: Перевіримо

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Тема: Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Мета: закріпити знання про закон Ома для повного кола; оволодіти методом визначення ЕРС

Фізичні задачі навколо нас 2. Лід, сніг, вода, пара. 3. Явище дифузії залежить від температури тіл. 5. Відносно автомобіля знаходиться у стані спокою, відносно землі

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ § 20. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання. Швидкість матеріальної точки під час руху по колу Запитання до

МЕХАНІКА РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ § 10. Рух і взаємодія молекул Запитання до вивченого 1. Рух дуже дрібних твердих частинок

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Тема роботи: Дослідження коливань маятника. Мета: дослідити залежність періоду коливань маятника від амплітуди коливань, маси та довжини маятника. Обладнання: невеликі важки