Соціологія короткий енциклопедичний словник МАКОВЕЦЬКИЙ Адам Мефодійович (1937) – укр. соціолог. Закінчив Чернівецький держ. ун-т, філол. ф-т (1964). Пройшов шлях від лаборанта до зав. кафедри

Соціологія короткий енциклопедичний словник КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак (1796 – 1874) – бельг, – франц. математик, астроном, соціолог, один з основоположників сучасної статистики, учень П.

Соціологія короткий енциклопедичний словник УХИЛ – властивість статист, розподілу змінної. Див. Симетрія.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГЕНОЦИД – свідомо умисне масове знищення населення певної країни, держави чи території шляхом одноразових чи багаторазових, поступових, нищівних дій з боку

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГЕНЕРАЛЬНА СУКУПНІСТЬ – це сукупність, на яку соціолог бажає розповсюдити висновки дослідження, тобто це множина об’єктів, які мають яку-небудь спільну, чітко

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВОЛОДІННЯ СОЦІАЛЬНЕ – спосіб взаємодії соціального суб’єкта із соціальною реальністю, який полягає у підпорядкуванні останньої (або певних її фрагментів) його волі,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ РОЗУМІННЯ – теорет.-методол. напрям соціол. думки, що сформувався наприкінці XIX – поч. XX ст. як альтернатива позитивіст, концепції “єдиної методології”

Соціологія короткий енциклопедичний словник КЕРІВНИК – особа, на яку соціальними ін-тами влади покладені функції управління колективом (організацією), підлеглими. Він несе адміністративну, екон. та юридичну відповідальність

Соціологія короткий енциклопедичний словник МЕТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – очікуваний результат дослідження, його модель, центральне завдання, яке потрібно розв’язати. За змістом у соціол. дослідженні виокремлюють теорет.,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНА – галузь соціол. науки, предметом якої є взаємодія соціальних утворень із середовищем існування, різноманітні зв’язки соціальної системи із змінами

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЕЛІАС НОРБЕРТ (1897, Вроцлав – 1990, Амстердам) – нім. соціолог і культуролог. Навчався в унтах Гейдельберга і Фрайбурга. Учень А. Вебера

Соціологія короткий енциклопедичний словник КІСТЯКІВСЬКИЙ Богдан (Федір) Олександрович (1868 – 1920) – укр. філософ, соціолог та правник. У юнацькі роки захоплювався марксизмом, пізніше зазнав значного

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРАФІКИ – засоби наочного подання соціол. інформації, які забезпечують наочність та полегшують інтерпретацію, викладення результатів дослідження. Для подання одномірного розподілу ознаки

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНТАГОНІЗМ СОЦІАЛЬНИЙ – форма вияву суперечностей та конфліктів між класами (групами, спільнотами), що характеризується непримиренністю соціальних інтересів, позицій, систем цінностей і

Соціологія короткий енциклопедичний словник РЕДУКЦІОНІЗМ СОЦІОЛОГІЧНИЙ – парадигмальна, методол. чи теорет. орієнтація дослідника, спрямована на зведення закономірностей, характеристик, властивостей, притаманних явищам більш високого рівня до

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МУЗИКИ галузь соціології мистецтва і худ культури, предметом дослідження якої є соціально музична сфера як специфічна соціально-художня реальність, “зіткана” і;і

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ ТИП – поняття, запроваджене М. Я. Данилевським для позначення локалізованих в істор. часі та просторі великих соціокультурних формувань, що у

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРУПА РЕФЕРЕНТНА – мала соціальна група, яка реферує (пропускає крізь себе) цінності суспільства і за нормами якої живе і діє (або

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНЕ – а) елемент універсальної соціальної взаємодії, що виступає як противага відчуження соціального; б) опосередкований нормами, цінностями та ін-тами даного

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРНИЙ МЕНТАЛІТЕТ – сфера внутрішнього досвіду людей, вираженого чи в його неорганізованій формі (окремих взірців, ідей, бажань, почуттів, емоцій), чи в

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНАЛІЗ ЛАТЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ (від лат. latentis – прихований) – метод статист, аналізу емпіричних даних, що дає змогу за відповідями респондентів на певну

Соціологія короткий енциклопедичний словник СУЇМЕНКО Євген Іванович (10. 09. 1932, м. Новомосковськ Дніпропетровської обл.) – укр. соціолог, фахівець з питань екон. соціології та соціології праці,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГАРФШКЕЛЬ (САКРШКЕЛЬ) Гарольд (1917) – амер. соціолог, засновник етнометодології, проф. Каліфорнійського ун-ту. Ввів термін “етнометодологія” в соціол. обіг. Сформувався як соціолог

Соціологія короткий енциклопедичний словник БЕКЕШКІНА Ірина Еріківна (1952, м. Івдель Свердловської обл.) – укр. соціолог. Закінчила філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН ТЕОРІЯ – напрям заг. теорії соціального управління, що виник на поч. 20-х рр. у амер. емпіричній соціології. Основоположником Л.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА СОЦІОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ – типи емпіричного знання, що послідовно одержуються в соціол. дослідженні за допомогою методів збору та обробки

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОПИТУВАННЯ АНКЕТНЕ – один з основних і найчастіше використовуваних видів соціол. опитування. Його суттєвою ознакою є те, що на відміну від

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРНИЙ РЕЛЯТИВІЗМ – методол. принцип, згідно з яким немає універсальних критеріїв зміни та оцінки цінності культури та ступеня її розвитку. Всі

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ ( ANOVA ) – статист, метод аналізу даних для виявлення впливу декількох незалежних одна від одної категоріальних змінних (їх

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНА – пізнавальний спосіб встановлення тотожності, подібності речей, процесів, явищ, осіб, що означає розумові операції з зовнішніми стосовно суб’єкта, який

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРУПА ФОРМАЛЬНА – об’єднання людей для здійснення соціально заданої діяльності за умов їхньої безпосередньої комунікації та взаємодії. Г. ф. має юридично

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНІ (від лат. prior – перший, найголовніший) – першочергові, життєво важливі для даного суспільства, соціального ін-ту завдання. Поняття соціальної пріоритетності

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАТЕРІАЛІЗМ ІСТОРИЧНИЙ (матеріаліст, розуміння історії) – складова частина марксист ленінської філософії, предметом якої є вчення про найбільш заг. закони розвитку суспільства,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ СОЦІОЛОГІЇ – течія, що виникла у соціол. аналітиці США на поч. 70-х рр. Пов’язана з суперечками навколо “кризи” в соціології,

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ТРЕТЯ СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Розділ 6 СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ – складні динамічні системи із зворотним зв’язком, що використовуються для забезпечення процесів ефективного управління в суспільстві. Особливістю I. с.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС – послідовна зміна станів суспільства або його окремих систем. Проявляється як рух у часі низки соціальних подій чи явищ

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ – тип руху соціальних явищ, процесів та соціальних структур у суспільстві, у результаті якого виникають, нагромаджуються і трансформуються якісні

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГІГІЄНА СОЦІАЛЬНА (СОЦІАЛЬНА САНІТАРІЯ) – один з напрямів розвитку масових емпіричних обстежень населення Європи XIX ст. У результаті диференціації демогр. і

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВІРА – соціальна реальність, що існує у формі духовно-емоційного зв’язку між індивідами, соціальними групами і класами, який грунтується на життєвому досвіді,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СТРАЙК – одна з гострих форм соціального трудового (інколи політ.) конфлікту; груповий, організований, гласний (на відміну від саботажу) і цілеспрямований вплив

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ – особливий тип сусп. відносин, що виникають між індивідами як членами спільнот і виступають одним із способів

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРОБНЕ (ПІЛОТАЖНЕ) ДОСЛІДЖЕННЯ – здійснюється для перевірки надійності методик та процедур основного дослідження, схеми його організації і проведення і передує йому.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОГРАФІЯ (від лат. societas – суспільство і грецьк. grapho – пишу) – термін, запропонований Р. Штейнметцем у 1913 р. для позначення

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВАЛІДНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – одна з складових частин надійності соціол. інформації. Під В. с. і. розуміється ступінь відсутності в інформації теорет.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІУМ (лат. socium – загальне, спільне) – тип соціальності, що існує як стійка спільність людей, котра характеризується єдністю природних, сусп.-виробничих, духовних

Соціологія короткий енциклопедичний словник СТОСУНКИ МІЖОСОБИСТІСНІ – усталені взаємозв’язки між людьми, що складаються у процесі їх спілкування та взаємодії. Мають яскраво виражене емоційне забарвлення і

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИМІРЮВАННЯ – процедура позначення числами за певними правилами ознак чи властивостей об’єкта, який вивчається соціологом, в результаті чого дослідник надалі вже

Соціологія короткий енциклопедичний словник БЕЗРОБІТТЯ – соціальне явище, суть якого полягає в незатребуваності й невикористаності суспільством активної працездатної частини населення. Воно притаманне негуманним системам з

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНІ (від франц. garant – поручитель) – система соціально – екон. та юридичних засобів, що забезпечують реалізацію конституційних соціально-екон. та

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОЛОВНИХ ПОНЯТЬ – один з основних етапів розробки програми соціол. дослідження. Суть цієї процедури полягає у виявленні логічної структури головних

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Розділ 9. МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 9. 4.

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОСТОМАРОВ Микола Іванович (16.05.1817, с. Юрасовка Вороніж, губ. – 19.04.1885, СПб.) – укр. історик, етнограф, письменник, чл.-кор. Петербурзької АН з 1876

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРУПА НЕФОРМАЛЬНА – спільнота людей, що виникає спонтанно на грунті взаємних симпатій, схожості ціннісних орієнтацій та інтересів, Г. н. можуть існувати

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНДЕКС (від лат. index – перелік, показник) – агрегований кількісний показник, який узагальнює первинну соціол. інформацію, отриману під час вимірювання за

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНАЛІЗ КЛАСТЕРНИЙ – багатовимірний статист, метод автоматичної класифікації об’єктів на основі обраної формальної міри відстані (відмінності) або близькості (подібності) між об’єктами.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗМІННА ДИХОТОМІЧНА – номінальна змінна, що може набувати одне з двох можливих значень. Найчастіше значення З. д. кодуються числами 0 та

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОЛЕКТИВНІ УЯВЛЕННЯ – термін, уведений франц. Дюркгеймом для позначення особливої соціальної реальності – “спільної свідомості”: сукупності вірувань, почуттів, знань, поглядів, ідеалів,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ І ВІДНОШЕННЯ – форми вияву залежностей між індивідами і групами, що скріплюють, спрямовують та обрамляють їх діяльність, об’єднання в

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИБІРКА – процес формування вибіркової сукупності. Цей процес, незалежно від того чи використовується схема одноступеневого, чи багатоступеневого відбору, характеризується такими ознаками:

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНА – специфічне поєднання цінностей, відносин, норм, звичок, традицій, форм поведінки і ритуалів, які існують в організації. В межах теорії

Соціологія короткий енциклопедичний словник КАР’ЄРА – процес і результат переміщення індивіда між трудовими позиціями чи професійними заняттями протягом трудового життя. Найпоширенішими в соціології є два

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОЛТОРАК Володимир Абрамович (09.06.1943, м. Караганда, Казахстан) – укр. соціолог. Закінчив Московський держ. ун-т (1970), аспірантуру в Ін-ті соціології АН СРСР

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОЗНАКА – в аналізі емпіричних даних є синонімом змінної. Див. Змінна.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНСТРУМЕНТАРІЙ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (від лат. instrumentum – знаряддя) – методичні документи й техн. прийоми для здійснення дослідження й розв’язання його окремих

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОМУНІКАЦІЯ ДІЛОВА – особлива форма соціальної взаємодії, що реалізується у процесі двостороннього обміну діловою інформацією та забезпечує взаєморозуміння всіх її учасників.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОПИТУВАННЯ ПОШТОВЕ – різновид опитування анкетного. При О. п. анкета розповсюджується серед потенційних респондентів за допомогою поштової служби у вигляді самостійного

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНА САМООРГАНІЗАЦІЯ – процес і механізм самоутворення та самодостатньої зміни соціальних структур, завдяки чому досягається певний стан організації та функціонування складної

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ ТЕОРІЯ (розробив амер. етносоціолог М. Гегтер) – теорія, згідно з якою представники тих чи інших етносів мають нахил

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГАВРИЛЕНКО Іван Миколайович (20.02.1937, с. Костянтинівна Запорізької обл.) – укр. соціолог. Закінчив (1959 – 1964) філос. відділення історико-філос. ф – ту

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОРЕЛЯЦІЯ – такий тип зв’язку між двома змінними, що характеризується їх сумісною варіацією (коваріацією) – зміна значення однієї змінної пов’язана зі

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛЬТУРНИЙ МАТЕРІАЛІЗМ – теорія, згідно з якою спосіб пристосування людини до середовища є найбільш істотним фактором у розвитку культури; середовище, технологія

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАТЕРІАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ – філос. вчення про істор. процес, що грунтується на визнанні вирішальної ролі сусп. матеріального в-ва у формуванні, поступі

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДИФУЗІЯ КУЛЬТУРНА – поширення особливостей, властивостей або рис однієї культури на ін. культури.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ КНИГИ – галузь соціології культури, яка вивчає закономірності створення і функціонування в суспільстві рукописних та друк, творів, соціокультурні аспекти книги

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНА – міжгалузевий наук, напрям, пов’язаний з вивченням соціальних механізмів та закономірностей функціонування і розвитку економіки. С. е. розглядає екон.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ТЕАТРУ – галузь соціології мистецтва і худ. культури, предметом дослідження якої виступає театр як система соціально-художніх відносин, їх суб’єктів та

Соціологія короткий енциклопедичний словник МОГИЛА Петро Симеонович (10.01.1597, Молдавія – 11.01.1647, Київ) – церк,, культурний і освітній діяч. Син Симеона Могили, господаря Валахії (1601 –

Соціологія короткий енциклопедичний словник ТАНЧЕР Віктор Володимирович (1943, м. Сизрань, Росія) – укр. соціолог, політолог, спеціаліст у галузі сучасної соціол. теорії. Д-р філос. наук, проф.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИБІРКА БАГАТОСТУПЕНЕВА – характеризується тим, що на всіх ступенях (етапах) відбувається відбір об’єктів репрезентації, а спостереження одиниць проводиться на останньому етапі.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ – головний документ, який містить підсумок аналізу та інтерпретації соціол. даних, висновки, пропозиції та практ. рекомендації.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗАКОН СОЦІАЛЬНИЙ – категорія для позначення форми вияву соціальної причинності, універсальної залежності в суспільстві через констатацію об’єктивних, необхідних, стійких, повторюваних зв’язків

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОЛІТИЧНІ АРИФМЕТИКИ (“школа політ, ариф – метиків”) – назва перших англ. дослідників (Дж. Граунт, В. Петті, Е. Галлей, Г. Кінх та

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПІДПРИЄМНИЦТВА СОЦІОЛОГІЯ – галузь екон. соціології, що вивчає історію і проблеми становлення підприємництва, потреби, цінності та мотиви діяльності бізнесменів, моделі їх

Соціологія короткий енциклопедичний словник ФЕМІНІЗМУ ТЕОРІЇ – теорії, що виникли у процесі розвитку руху проти дискримінації жінок у екон., політ, та сімейній сферах життєдіяльності суспільства.

Соціологія короткий енциклопедичний словник МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ – наук, метод пізнання соціальних явищ та процесів за допомогою відтворення їхніх характеристик на інших об’єктах – спеціально створених

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВІДБІР НЕВИПАДКОВИЙ (СПРЯМОВАНИЙ) – це такий відбір соціол. інформації, за якого одиниці вибірк. сукупності відібрані спрямовано. До таких способів належать: А)

Соціологія короткий енциклопедичний словник ШКОЛА ФРАНКФУРТСЬКА – об’єднання науковців неомарксист, орієнтації, яке діяло у 20 – 60-х pp. у Німеччині та США. Організаційним центром школи

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИКЛИК – ВІДПОВІДЬ – поняття, запроваджені А. Дж. Тойнбі для позначення однієї з визначальних характеристик ритму існування цивілізацій. На його думку,

Соціологія короткий енциклопедичний словник САКАДА Микола Онисимович (14.11.1936, с. Жукин Києво-Святошинського р-ну Київської обл.). У 1967 р. закінчив філос. ф-т Київського держ. ун-ту ім. Т.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МАРКСИСТСЬКА – моністична модель соціол. науки, що вивчає соціальні процеси та явища, спільності, ін-ти, суспільство з позиції доктрини матеріаліст, розуміння

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ДРУГА. ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ Розділ 5. КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ 5.3.

Соціологія короткий енциклопедичний словник УПРАВЛІНСЬКІ САНКЦІЇ – засоби управлінського контролю (заборони, дозволу чи покарання), які сприяють інтеграції керованої структури, досягненню поставлених цілей, виправленню помилок, активізації

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНКУЛЬТУРАЦІЯ – процес освоєння (вивчення) культури даною спільністю чи суспільством.

Соціологія короткий енциклопедичний словник АТРАКТОР СОЦІАЛЬНИЙ – структура, що виникає в самоорганізаційній моделі соціальної динаміки суспільства (див. Соціальна самоорганізація) і являє собою форму соціального кооперативного

Соціологія короткий енциклопедичний словник ШКОЛА ОПИСОВОЇ СТАТИСТИКИ (державознавство) – назва групи нім. дослідників – Г. Конрінг, Г. Ахенваль, А. Шлецер, М. Шмейцель та ін., які

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОНФЛІКТУ СОЦІАЛЬНОГО ТЕОРІЯ (конфліктологічна традиція, конфліктол. підхід) – означення важливого напряму розвитку соціол. думки XX ст., пов’язаного з вивченням конфліктів у

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНА СОЛІДАРНІСТЬ – спільність поглядів, інтересів, активне співчуття певним вчинкам, ідеям, думкам, цінностям, узгодженість у виступах і діях індивідів, груп, класів,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ – одна з складових частин якості соціол. дослідження. В широкому значенні під Я. с. і. розуміють властивості тієї

Соціологія короткий енциклопедичний словник УТОПІЯ СОЦІАЛЬНА (на відміну від реліг., етичної, естетичної та ін. утопій) – образ суспільства, організованого розумно, раціонально, гармонійно чи справедливо. Сусп.

Соціологія короткий енциклопедичний словник БЛАУ (BLAU) Пітер (1918, м. Відень, Австрія) – амер. соціолог, один з фундаторів теорії “соціального обміну” і структурної теорії. З 1939

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДОНЦОВ Дмитро Іванович (17.08.1883, Мелітополь – 30.03.1973, Канада) – укр. публіцист, літ. критик і політик. З 1939 р. – в еміграції.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПАРАЗИТИЗМ СОЦІАЛЬНИЙ – суспільно неприйнятний спосіб існування певних соціальних груп та індивідів, за якого присвоєння сусп. благ, і цінностей супроводжується порушенням

Соціологія короткий енциклопедичний словник ТЕКСТ У ЗНАКОВОМУ СПІЛКУВАННІ (від лат. tехtum – тканина, зв’язок, побудова) – певна знакова цілісність, що складається з пов’язаних смислових елементів

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРОТ Микола Якович (30.04.1852, Гельсінкі – 04.06,1899, помістя Кочеток Харківської губ.) – відомий представник позитивіст, соціології в Україні. З 1876 р.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНФОРМПАТОЛОГІЯ – наука, що вивчає диспропорції в галузі інф. течій, їх наслідки і вплив на сусп. процеси. Однією з головних проблем

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОВЕДІНКА ВЕРБАЛЬНА – активність соціального суб’єкта, спрямована на досягнення тієї чи іншої мети за допомогою живого слова, мовлення (висловлювань, думок, суджень,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГОЛОВАХА Євген Іванович (13.08.1950, Київ) – укр. соціолог і психолог, фахівець з соціальної психології, політ, соціології та соціології особистості, д-р філос.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЯВИЩЕ СОЦІАЛЬНЕ – елемент соціальної реальності, якому притаманна вся повнота соціальних властивостей та ознак; усе те в соціальній дійсності, що виявляє

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОМПРОМІС СОЦІАЛЬНИЙ (від лат. compromissum – погодженість) – спосіб розв’язання та запобігання соціальних конфліктів, протистоянь з допомогою взаємних поступок (угод, домовленостей,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДІАГНОЗ СОЦІОЛОГІЧНИЙ – оцінка, опис засобом соціол. пізнання фактичного внутрішнього стану соціального об’єкта (процесу, явища, ін-ту та ін.) за певним набором

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ – галузь соціології мистецтва і худ. культури, предметом вивчення якої є функціонування і розвиток худ. літ. як специфічної

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОБІОЛОГІЯ – напрям у сучасній теорет. соціології, до якого зараховують Е. Уілсона, П. Ван ден Берге, К. Лоренца, Р. Ардрі, Д.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОРГАНІЗАЦІЯ – форма об’єднання людей з метою досягнення певних цілей на засадах позаособистісних стосунків. Термін О. вживається щодо різних за розміром

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ 1.2. Структура

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОПИТУВАННЯ ПРЕСОВЕ – різновид анкетного опитування. При О. п. анкета друкується на шпальтах газет, журналів, тому можливість її заповнення та повернення

Соціологія короткий енциклопедичний словник СПРАВЕДЛИВІСТЬ СОЦІАЛЬНА – міра рівності і нерівності, норм і дій, благ і заслуг, діяння і відплати, вимог і виконання у відносинах

Соціологія короткий енциклопедичний словник СИСТЕМНИЙ ПІДХІД – спосіб наук, пізнання та практ. діяльності, що вимагає розгляду частин у нерозривній єдності з цілим. Сформувався шляхом конкретизації

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПАБЛИК РІЛЕЙШНЗ (від англ. public rilations – зв’язки з громадськістю) – особливий напрям діяльності держ. органів, корпорацій, політ, та інших організацій,

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Розділ 7. СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОНЯТТЯ, ЕТАПИ, ВИДИ

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАКІАВЕЛЛІ Нікколо ді Бернардо (1469 – 1527) – італ. історик, письменник, політ, мислитель, військ, теоретик, держ. діяч. Нар. у давній патриціанській

Соціологія короткий енциклопедичний словник КВАНТИЛЬ – значення, що ділять упорядкований (за збільшенням або зменшенням) ряд значень ознаки, виміряної в порядковій або метричній шкалі, на декілька

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.3.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ТЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – дослідження соціальних та соціопсихол. особливостей жінок або чоловіків. Поняття “тендер” походить з грецьк. і означає – “матеріальний носій

Соціологія короткий енциклопедичний словник КРОС-ФІЛЬТР – техн. прийом, що застосовується в бланках інтерв’ю й виконується інтерв’юером під час опитування з метою виокремлення тих чи інших

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЛЕ ПЛЕ (LE PLAY) Фредерік П’єр Гійом (1806 – 1882) – франц. соціолог, економіст, етнограф, політ, діяч, проф. Політехнічної школи. Як

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ – особистісні орієнтації стосовно цінностей тих чи інших соціальних спільнот чи груп: заг. людських, нац. класових, професійних і т.

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАСКА РОЛЬОВА – стереотипна модель поведінки у типовій для даної ролі ситуації. Під час виконання будь-якої ролі людина стикається як з

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (від фр. revolution, від пізньолат. revolutio – переворот) – докорінні, якісні зміни засад сусп. життя, що згідно з К.

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОРЕЛЯЦІЙНА МАТРИЦЯ – квадратна розміром n на n (така, що має п рядків та п стовпчиків) табл. коефіцієнтів парної кореляції між

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ – галузь соціол. науки, що вивчає сусп. виховання в сукупності його соціальних характеристик як сфери соціальних відносин. На відміну

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗМІННА КАТЕГОРІАЛЬНА – змінна, виміряна за номінальною шкалою. Див. Змінна, Вимірювання.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНЕ (від лат. socialis – сусп., пов’язаний із сусп., сусп. відносинами; нім. sozial – соціальний) – фундаментальна категорія соціол. науки (також

Соціологія короткий енциклопедичний словник УСПІХ ЖИТТЄВИЙ – комплекс уявлень, сформований на грунті сусп. вимог (норм, цінностей, стандартів), очікувань та визнання актуальних і потенційних індивідуальних досягнень,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ЧИТАННЯ – галузь соціології культури, котра досліджує читання як одну з основних соціальних форм опосередкованої комунікації в суспільстві (поряд з

Соціологія короткий енциклопедичний словник МАННГЕЙМ (МАННХЕЙМ) (MANNHEIM) Карл (27.03.1893, Будапешт – 09.01.1947, Лондон) – нім. філософ і соціолог, один із засновників соціології знання. Здобув освіту

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВЕЛИЧИНА ВИПАДКОВА – може приймати будь які значення з вказаного ряду значень з певною імовірністю Те, що для кожного з можливих

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА – збагачення та перебудова інформаційно-комунікативних засад функціонування суспільства і його найважливіших підсистем – в-ва, управління, науки, освіти, сфери послуг,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІДЕАЛІСТИЧНЕ РОЗУМІННЯ ІСТОРІЇ – філос. – істор. тлумачення заг. розвитку як заснованого визначальною мірою на ідеях, волі, вірі, прагненнях, теоріях, вченнях,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗМІННА НОМІНАЛЬНА – змінна виміряна за номінальною шкалою. Див. Змінна, Вимірювання.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОБЕРТАННЯ (РОТАЦІЯ) – техн. прийом, що застосовується в бланках інтерв’ю й виконується інтерв’юером під час опитування з метою зменшення впливу на

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Розділ 8. ПРОГРАМА І РОБОЧИЙ ПЛАН СОЦІОЛОГІЧНОГО

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОЕФІЦІЄНТ ВАРІАЦІЇ – міра неоднорідності (варіації) для ознак, виміряних за метричною шкалою. Обчислюється як відношення середньоквадратичного відхилення до середнього і часового,

Соціологія короткий енциклопедичний словник АНАЛІЗ РЕГРЕСІЙНИЙ метод багатовимірної статистики, що дає змогу описати та проаналізувати зв’язок між залежною змінною Y та декількома незалежними змінними (інша

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПАНІНА Наталія Вікторівна (10.12.1949, м. Сочі, РРФСР) – укр. соціолог і психолог, фахівець у галузі соціальної психології, методології соціол. досліджень та

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЧАС ОСЬОВИЙ – термін, – запропонований К. Яспєрсом для характеристики істор. процесів, які відбувалися між 800 і 200 рр. до н.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРОТОСОЦЮЛОГІЯ – прасоціологія, ретроспективна соціологія – передісторія соціол. знання, елементи якого існують у системі синкретичного суспільствознавства і філософії до його диференціації

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.2.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВИННИЧЕНКО Володимир Кирилович (7.08.1880, с. Веселий Кут Єлисаветградського повіту на Херсонщині, нині Кіровоградська обл. – 6.03.1951, Мужен, департамент Приморські Альпи, Франція)

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДЕЗІНФОРМАЦІЯ – процес впливу на громадську, думку через неадекватну інформацію, яка видається за достовірну і сприймається як істинна. Каналами Д є

Соціологія короткий енциклопедичний словник СЕН-СІМОН (SAINT-SIMON) Клод Анрі де Рувруа (1760 – 1825) – франц. мислитель, соціолог, представник утопічного соціалізму. Основні праці – “Начерк науки

Соціологія короткий енциклопедичний словник ГРУПА ЕКСПЕРТНА (УПРАВЛІНСЬКА) – офіційно організований колектив фахівців – управлінців, створений для дослідження чітко сформульованої проблеми і вироблення рекомендацій для прийняття

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.7.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОПОВА Ірина Марківна (1931) – укр. соціолог. У 1953 р. закінчила філос. ф-т Ленінградського держ. ун-ту. Нині – провідний наук, співроб.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРИЧИННІСТЬ – принцип, за яким встановлюються причина та вплив між двома змінними. Причинний зв’язок – це зв’язок, за якого здійснення першої

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОСОБИСТІСТЬ АВТОРИТАРНА – тип особистості, який поєднує в собі такі соціальні та психол, якості, як догматизм мислення, схильність керуватися застарілими стереотипами,

Соціологія короткий енциклопедичний словник УЇЛСОН Едвард (1929) – відомий амер, соціальний мислитель, ентомолог, один з засновників соціобіології. Походить із штату Алабама (США), де отримав і

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОМЕТРІЯ ( від лат. societas – суспільство та грецьк. metreo – міряю) – у вузькому значенні – галузь соціальної психології, пов’язана

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОЗНАКА СОЦІАЛЬНА – спостережувана характеристика досліджуваного соціального об’єкта, що опосередковано (через власну структуру, особливості, функції тощо) розкриває його певну властивість, зв’язок,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОМНІЦИД – соціальне явище, яке вивчають екосоціологи, що означає вимирання людини як зоологічного виду. Світ живої матерії різноманітний, його поділяють на

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВЛАДА СОЦІАЛЬНА – тип влади, владних відносин у суспільстві, суть яких полягає у підпорядкуванні поведінки діючих суб’єктів заг. волі соціальної спільноти,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗМІННА (в аналізі емпіричних даних ознака) – деяка властивість (характеристика), що, по-перше, може бути виміряна і, по-друге, може набувати різних значень

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВЛАСТИВІСТЬ СОЦІАЛЬНА – іманентно (внутрішньо, безпосередньо) притаманна соціальному явищу чи процесові характеристика, що фіксує його сусп. природу та індивідуальну специфіку. Завдяки

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛІШ Пантелеймон Олександрович (08.08.1819, містечко Вороніж, нині смт. Шосткінського району Сумської обл. – 14.02.1897, хутір Мотронівка, поблизу м. Борзни, нині Чернігівської

Соціологія короткий енциклопедичний словник РЕПРЕЗЕНТАТИВНІСТЬ – властивість вибірк. сукупності відтворювати характеристики генеральної сукупності. Іншими словами, те, що вибірка є репрезентативною, означає, що з деякою похибкою

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЕМІГРАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ – вид міграції, виїзд громадян із своєї країни до іншої на постійне або довготривале проживання з політ., екон., реліг.,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВІДБІР ВИПАДКОВИЙ ОДИНИЦЬ СУКУПНОСТІ – це такий відбір соціол. інформації, за якого кожна з одиниць генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЧИННИК СОЦІАЛЬНИЙ – рушійна сила розвитку суспільства; явище або процес, що обумовлює ті чи інші соціальні зміни. Ч. с. свідчить про

Соціологія короткий енциклопедичний словник БАРАНОВИЧ Лазар (1593 – 1694, за ін. даними бл. 1620 – 1693) – церк. і політ, діяч, учений, педагог, поет, автор

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ – галузева соціол. наука, що вивчає стан і динаміку масової комунікації в суспільстві, а також тенденції та особливості

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В попередніх розділах мова йшла в основному

Соціологія короткий енциклопедичний словник РАДЯНСЬКА СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ (РСА) – громадська наук, організація, яка об’єднувала колективи і окремих осіб, котрі працювали в галузі соціології. Діяла в

Соціологія короткий енциклопедичний словник ОПИТУВАЛЬНА МЕРЕЖА – раціональне з т. з. вимог вибірк. методу і оптимальне з т. з. організації проведення опитування, розміщення групи інтерв’юерів,

Соціологія короткий енциклопедичний словник КУЛІ Чарлз Хортон (1864 – 1929) – амер. соціолог, проф. Мічиганського ун-ту, один з основоположників інтеракціоністського напряму в соціології, автор концепцій

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.5.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОЧУТТЯ СОЦІАЛЬНІ – ірраціональна форма усвідомлення соціальними суб’єктами своїх потреб та інтересів; феноменологічно вони являють собою елемент соціальної психіки. Функціонально це

Соціологія короткий енциклопедичний словник КОЕФІЦІЄНТ ДЕТЕРМІНАЦІЇ – в регресійному аналізі даних квадрат коефіцієнта сукупної кореляції між залежною ознакою і факторами рівняння регресії. Використовується для оцінки

Соціологія короткий енциклопедичний словник ХМЕЛЬКО Валерій Євгенович (30.07.1939) – укр. соціолог, фахівець з теорії макросоціальних структур і процесів та соціології особистості, д-р філос. наук. Закінчив

Соціологія короткий енциклопедичний словник МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ (від грецьк. metod – шлях дослідження чи пізнання, вчення та logos – слова, поняття, вчення) система принципів, прийомів і

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНІ ВЕРСТВИ – різновид одиниць поділу суспільства, що виділяються на основі однієї чи кількох природних або сусп. відмінностей (етнічних, демогр., екон.,

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЗМІННА КІЛЬКІСНА – змінна, що виміряна за метричною шкалою. Див. Змінна, Вимірювання, Змінна дискретна та Змінна неперервна.

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ДРУГА. ОСНОВНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ І КАТЕГОРІЇ Розділ 5. КАТЕГОРІЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДИНАМІКИ 5.5.

Соціологія короткий енциклопедичний словник МЕДІАНА – Див. Квантилі, Міри центральної тенденції.

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПРОСТІР СОЦІАЛЬНИЙ – фундаментальна умова діяльності та спілкування людей у суспільстві. П. с. охоплює два взаємозалежні рівні людської життєдіяльності; відношення людей

Соціологія короткий енциклопедичний словник ДОНЧЕНКО Олена Андріївна (9.02.1950) – укр. соціолог, д-р соціол. наук, фахівець з проблем соціальної психології, соціології сусп. верств, менталітету, соціуму. Закінчила

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ТРЕТЯ СОЦІОЛОГІЯ ОСНОВНИХ СФЕР СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Розділ 6 СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

Соціологія короткий енциклопедичний словник ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ – різні машини, пристрої, прилади, які не тільки спрощують збір соціол. інформації, а й допомагають автоматизувати окремі

Соціологія короткий енциклопедичний словник ІНТЕЛЕКТ СОЦІАЛЬНИЙ (ІНТЕЛЕКТ СПІЛЬНОТИ) – порівняно стійка форма спільної розумової діяльності людей, яка визначає рівень їхньої спільної творчості, прийняття і реалізації

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 3. ОСНОВНІ ШКОЛИ І НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ 3.4.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ РЕЛЕГІЇ – одна з багатьох соціол. наук, що займається вивченням реліг. феномена у різних його соціальних аспектах. Не лише соціологи,

Соціологія короткий енциклопедичний словник СПЕНСЕР (SPENCER) Герберт (27.04.1820 – 08,12,1903) – англ, філософ, соціолог, теоретик позитивізму. Соціол. системо С. грунтується на трьох основних елементах: евол.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СУСПІЛЬСТВО – одна з основоположних категорій соціальної філософії, історії та соціології, котра відображає: 1. В широкому розумінні якісно відмінне від природи

Соціологія короткий енциклопедичний словник ПОДОЛИНСЬКИЙ Сергій Андрійович (21.07.1850 – 12.07.1891) – відомий укр. публіцист, економіст, соціолог. У своїй творчості поєднував марсист. і соціал-дарвікістські погляди з

Соціологія короткий енциклопедичний словник ВІРОГІДНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ – основна гносеол. характеристика доказовості його істинності. Окреме висловлювання, судження, умовивід, концепція чи теорія є вірогідними, якщо наявні

Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України ЧАСТИНА ПЕРША. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ВІХИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ 2.1.

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІАЛЬНИЙ ДАРВІНІЗМ (соціал-дарвінізм) – напрям у соціології др. пол. XIX ст., котрий намагався пояснити еволюцію сусп. життя біол. законами природного добору

Соціологія короткий енциклопедичний словник СИМЕТРІЯ. Поняттям С. та тісно пов’язаним з ним поняттям асиметрії в аналізі соціол. даних послуговуються або для визначення певної властивості відношення

Соціологія короткий енциклопедичний словник ЖИТТЯ СУСПІЛЬНЕ – реальний, органічно цілісний процес існування, розвитку і взаємодії соціальних суб’єктів (осіб, спільнот, суспільств), що відбувається в конкретно-істор. умовах

Соціологія короткий енциклопедичний словник СОЦІОЛОГІЯ ВІЙСЬКОВА – галузева соціологія, об’єктом якої є сфера військ.-соціальної життєдіяльності суспільства по створенню внутрішньої і зовнішньої безпеки, необхідних умов функціонування

Page 1 of 3123