КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак

Соціологія короткий енциклопедичний словник

КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак (1796 – 1874) – бельг, – франц. математик, астроном, соціолог, один з основоположників сучасної статистики, учень П. С. Лапласа – автора теорії ймовірностей. Спираючись на закон великих чисел і теорію ймовірностей, К. довів, що при вивченні масових однорідних соціальних явищ і процесів, які здаються випадковими чи залежать від індивідуальної волі, можна встановити закономірності між ними. Виходячи з постулату О. Конта про необхідність використання в соціології точних методів дослідження сусп. явищ, аналогічних методам природи, наук, К. розробляє статист, методи аналізу сусп. явищ та їх закономірностей. Ці ідеї К. виклав у праці “Про людину та розвиток її здібностей, або Досвід соціальної фізики” (1835).

К. перший в історії суспільствознавства в 1829 р. дав у пресі науково обгрунтований прогноз кримінальних злочинів у Франції на 1830 р., котрі дійсно відбулися. Аналізуючи масові факти сусп. життя, К. розкриває закономірні статист залежності між ними, існування яких він пояснює наявністю об’єктивно існуючих причин, котрі й обумовлюють суть закономірного, Існують “закони випадкових причин”, коли спорадичні, суто специфічні явища (за наявності їх значної кількості і завдяки дії закону великих чисел) взаємно нейтралізують індивідуальні відхилення, завдяки чому реалізуються

необхідність, закон. Він і відображає ті постійні, сталі соціальні причини, що є основою кожного конкретного явища чи процесу, або обумовлюють їх Аналізуючи явища “моральної статистики”, зокрема статистику злочинів, К. показує закономірності їх прояву, сталість у співвідношенні між формами злочинної діяльності, засобами її здійснення, повторюваність у часі (пори року) та просторі (місця скоєння злочинів), виявляє пряму залежність між процесами зростання злочинності та відповідним збільшенням бюджетних витрат держави на в’язниці, каторгу, ешафоти тощо.

К був переконаний у можливості створення “соціальної фізики” – точної науки про закони суспільства, здатної квантитативно-описати явища сусп. життя, в т. ч. політ, та моральні. У зв’язку з цим він розробляє концепцію “середньої людини” (“фіктивної людини”) – своєрідного середньо-статист. уособлювана і носія фіз., екон., політ., духовних якостей особи і суспільства. К. розглядав цю “фіктивну людину” не як абстракцію, а як реальний соціальний тип, котрий створює природа, оскільки в “середній людині” відбиваються сталі умови, обставини та чинники сусп.. життя. Тому це є “істинний тип” на відміну від конкретних людей, які є лише частковим, спотвореним відображенням досконалого типу – “середньої людини”. К. поставив на місце реальної людини середньо-статист. тип – ідеалізований об’єкт, в якому відбивались особливості всезаг. (усереднені показники по державі, нації), тоді як терит. – просторові, групові, регіонально-культурні та ін. конкретні умови життєдіяльності людей залишались поза увагою Попередні абстрактно-спекулятивні концепції людини К підмінив середньо-статист. моделлю, створеною на основі спостережень та кількісних обрахунків, але від цього вона не стала менш абстрактною й не дозволяла бачити різноманітність і багатство усіх соціальних типів людей у даному суспільстві Це був наслідок і своєрідний соціальний варіант лапласінського механістичного детермінізму,

К. був ініціатором створення Міжнар. статист, асоціації, нац. статист, т-в у Франції, Англії. Його праці сприяли розвитку емпіричних соціальних досліджень у Європі, зокрема, “моральної статистики” та “соціальної гігієни”, істотно вплинули на розвиток наук, статистики.1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Сполука яку можна використовувати для відновлення металів
КЕТЛЕ Ламбер Адольф Жак