АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ ( ANOVA ) – статист, метод аналізу даних для виявлення впливу декількох незалежних одна від одної категоріальних змінних (їх ще наз. факторами) на кількісну змінну. Варіація кількісної ознаки є проявом цього впливу, а отже, вивчення характеру впливу зводиться до вивчення структури дисперсії. Інакше кажучи, розглядається питання про те, якою мірою дисперсія пов’язана з впливом кожного з факторів окремо, якою мірою – із впливом певних комбінацій факторів тощо.

Напр.,

на основі даних вибірк. обстеження ми вивчаємо вплив освіти респондента (один фактор, що має три рівні – “неповна середня”, “середня” та “вища”) на його прибуток (кількісна ознака). Ми можемо вести мову про наявність впливу, якщо респонденти з різним рівнем освіти мають різний прибуток. Ми не можемо обмежитися простим порівнянням середньої заробітної плати для респондентів з неповною середньою, середньою та вищою освітою, оскільки нам потрібен висновок стосовно всієї генеральної сукупності, а не лише стосовно тих респондентів, про яких ми маємо інформацію. Крім того, ми розуміємо, що
прибуток залежить не тільки від освіти – є й інші фактори. Таким чином, нам необхідно розкласти дисперсію змінної “прибуток” на складові частини, виділити ту частину, що обумовлена впливом змінної “освіта” і на основі цього визначити, наскільки суттєвим (або в термінах перевірки статист, гіпотез, наскільки значущим) є цей вплив. Наш висновок про наявність впливу матиме статист, характер. Можна вивчати вплив на змінну “прибуток” не одного фактора “освіта”, а кількох, напр., наявність освіти за фахом роботи, характер праці тощо.

Головна ідея А. д. полягає саме в тому, що дисперсія кількісної змінної розкладається на суму складових частин, кожна з яких пов’язана з певним можливим джерелом дисперсії. Як можливі джерела дисперсії розглядається вплив кожного окремого фактора, різних комбінацій з пар факторів, різних комбінацій з трьох факторів і т. д., а також власну (таку, що не обумовлена впливом розглянутих факторів) дисперсію ознаки, яку часто наз. залишковою дисперсією. Статист, висновок про значущість того чи іншого джерела дисперсії ( а отже, про значущість впливу того чи іншого окремого фактора або комбінації факторів) робиться на основі порівняння, що відповідає цьому джерелу, із залишковою дисперсією. Застосування методів множинного порівняння дає також можливість виявити вплив окремих рівнів (окремих значень) певного фактора.

Є кілька різних моделей А. д., серед яких і такі, що дають змогу аналізувати вплив сукупності катетеризованих факторів не на одну, а на кілька кількісних змінних – т. зв. множинний А. д. (скорочено MANOVA, від англ. Multivariate Analysis of Variance).

Див. Міри варіації.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ - Довідник з соціології


АНАЛІЗ ДИСПЕРСІЙНИЙ