ОМНІЦИД

Соціологія короткий енциклопедичний словник

ОМНІЦИД – соціальне явище, яке вивчають екосоціологи, що означає вимирання людини як зоологічного виду. Світ живої матерії різноманітний, його поділяють на рослинний, тваринний та людський. Відповідно до цього в сучасній екології розрізняють екологію рослин, екологію тварин і екологію людини. Кожна з них вивчає відношення людини, тварин, рослин до навколишнього середовища. З трьох видів екологій наймолодша – екологія людини, яка вивчає взаємовідносини людини та природного середовища

у їх взаємозв’язку. У соціології виділяють основні теми екології людини: населення, середовище, технологія та організація в-ва і самого життя. Екологію людини можна визначити як напрям, що вивчає місце людини в екосистемі, взаємовплив людини та екосистеми і його наслідки. Під системою мається на увазі функціональне об’єднання, що складається із взаємодії організмів і всіх складових частин природного середовища.

Непередбачені наслідки негативного впливу виробничої діяльності суспільства на природу в умовах постіндустріального суспільства несуть загрозу існуванню самої людини як біол. істоти,

котра не може жити без чистого повітря, води, продуктів харчування тощо. У зв’язку з цим постає проблема О., – загрози загибелі людства внаслідок знищення ним тих природних умов фіз. життя, без яких людина як живий організм не може існувати.

О. – проблема коєволюції, під якою розуміють сукупність соціоекол. поглядів, відповідно до яких суспільство і природа являють собою соціоприродну систему, де гармонійний розвиток суспільства неможливий без всебічного врахування природного і навпаки. Ідеї коєволюції вперше теорет. були висловлені й обгрунтовані В. І. Вернадським. Нині, через десятиліття після появи праць Вернадського, повніше й глибше усвідомлюється соціологами роль людини в природних процесах та непередбачувані наслідки впливу на них.

Сучасне людство стоїть перед вибором подальшого шляху розвитку у зв’язку з загостренням екол. кризи (посилення забруднення довкілля – повітря, води, грунту, виснаження не відновлюваних природних ресурсів, порушення рівноваги й зниження різноманітності біосфери, погіршення здоров’я та якості життя людини тощо), що може через деякий час обернутися екокатастрофою з трагічними наслідками – глобальним О., ознаками якого є і зменшення або відсутність зростання тривалості життя; переважання в деяких країнах смертності над народжуваністю; глобальні воєнні конфлікти; зростання кількості великомасштабних аварій, катастроф, стихійних лих внаслідок впливу людини на природні процеси і явища (озонні діри, зміна клімату, “парниковий ефект” та ін.).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ОМНІЦИД - Довідник з соціології


ОМНІЦИД