Значення вологи для лісу і її джерела

Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

Лекція 4. ЛІС І ВОЛОГА

4.1 Значення вологи для лісу і її джерела

Вода необхідна для рослин як будівельний матеріал клітин та тканин, а також для життєдіяльності плазми, підтримання клітинного тургору, переміщення поглинутих корінням з фунту речовин у крону та пластичних речовин з асиміляційного апарату до інших органів рослин, для транс­пірації, яка в значній мірі захищає рослину від дії високих температур.

Першоджерелом забезпечення лісів вологою є опади холодного періоду

року: сніг, іній, ожеледь. Джерелами вологи в лісі є також опади літнього періоду, грунтові води, що утворилися від опадів зимового та літнього періодів, води річок та прісних озер.

Вода завжди знаходиться в атмосфері у вигляді водяної пари. Її маса в одиниці об’єму становить абсолютну вологість, яка вимірюється у мілібарах або міліметрах ртутного стовпу, а процентний вміст пари вказує на відносну вологість. Пароутримуюча здатність повітря зале­жить від температури. Так, при температурі +27°С повітря може утри­мати у 2 рази більше вологи води, ніж при 16°С, хоча відносна вологість може бути в обох

випадках рівною 100%.

Різницю між максимальною та фактичною пружністю водяної пари при однаковій температурі і тиску називають дефіцитом вологості повітря.

Між деревними рослинами і атмосферою відбувається обмін водяною парою. Якщо тиск водяної пари у рослині вищий ніж тиск у атмосфері, то волога із рослини надходить у атмосферу. Це спосте­рігається вдень, коли не йде дощ. Якщо ж картина зворотна, то волога може надходити із атмосфери у рослину, наприклад, при випаданні дощу або коли листя покрите росою. При рівному тиску в атмосфері і рослині також іде вологообмін. Це відбувається вночі.

У звичайних умовах росту повітря, що знаходиться всередині листя, насичене вологою більше ніж зовнішнє, тому водяна пара надходить у навколишній простір. Це явище називається транспірацією. Інтенсивність транспірації залежить від температури рослини, повітря, відносної вологості повітря та його руху на межі листя. Транспірація – основний процес, який відображає залежність рослин від води, бо вона забезпечує енергетичний градієнт, який викликає переміщення води у рослинах та її вихід у атмосферу. Транспірація також викликає дефіцит води у рослинах, що може негативно впливати на їх ріст і, навіть, призводити до загибелі (при певних умовах). Транспірація з поверхні листя дає можливість переміщення вологи до вершин високих дерев, поповнюючи у той же час атмосферу вологою. Опади прямо або опосереднено поповнюють запаси води у грунті.

Таким чином, кругообіг води є невід’ємною частиною кругообігу елементів живлення. Це – важливо для розуміння екології лісу.

Для нормального росту деревних рослин потрібно, щоб у грунт безперервно надходили волога і повітря. Як правило, великі за розміром порожнини у фунті заповнює повітря, а малі – вода. Оскільки надхо­дження води і повітря прямо протилежні, то при збільшенні надходження одного зменшується надходження другого.

Вміст вологи у фунті залежить від його водоутримуючої здатності. При повному насиченні фунту водою вона розподіляється на три чітких категорії: гравітаційна вода заповнює більші за розміром пори; капілярна знаходиться у вигляді плівок навколо фунтових агрегатів; гігроскопічна вода. Перша категорія доступна для рослин у короткий період, друга – має здатність переміщуватися від більш зволожених ділянок до менш зволожених, вона споживається рослинами довше, а гігроскопічна вода – недоступна для рослин.

Дослідженнями встановлено, що розповсюдження лісів на планеті залежить від кількості опадів. Ліси зростають там, де опадів випадає 400 мм і більше на рік і не ростуть при меншій сумі опадів. Г. М. Висоцький ще в 1895 р. запропонував для визначення межі поширення лісів лісову ксерохору, що визначається величиною відношення річної кількості опадів до величини випаровуваності за Вільдом, що дорів­нює 1,0. Цей показник Г. М. Висоцький назвав омброевапорометричним корелятивом (ОК).

Ліс росте там, де показник рівний 1,0 і більше, а в степу він зни­жується до 0,3. Пізніше, коли з’явилися можливості більш точно визна­чати випаровуваність, межі розповсюдження лісу визначалися іншими величинами, але ОК був першим за часом вдалим цифровим показ­ником.

В умовах України річна сума опадів зменшується у напрямку з північного заходу на південний схід. Важливе значення для лісу має можливість використання опадів. Нерівномірність випадання (великі періоди без дощу) можуть згубно діяти на ліс. Негативний вплив може бути і від надлишку вологи. Так, при надмірному зволоженні грунту утворюються шкідливі для рослин сполуки заліза та алюмінію, зни­жується активність нітрифікуючих бактерій, утворюється дефіцит кисню у корененаселеному шарі грунту.

Вплив опадів на ліс залежить від їх характеру. Сніг є не тільки джерелом зволоження грунту, але й теплоізолятором, який захищає коріння рослин від низьких температур, насіння – від пошкодження, зберігає грунтову фауну. Насіння таких порід, як ялина, переноситься по поверхні снігу (насту) на досить значні відстані. Але, накопичуючись у кронах, особливо, коли сніг випадає мокрим, а температура повітря знижується, – він примерзає до хвої. Відбувається пошкодження дерев у вигляді сніголому та сніговалу. Від сніголому більш пошкоджуються сосняки, гілля яких та стовбури непластичні, від сніговалу – ялинники у віці жердняків. Зимньоголі ліси часто пошкоджуються ожеледицею (бук, тополі).

Вологість повітря впливає на ліс як позитивно, так і негативно. При вологості нижче 40% різко підвищується транспірація дерев, може трапитись передчасне усихання листя і навіть відмирання окремих дерев. Висока вологість повітря призводить до прискореного поширення і розвитку захворювань.

Ліс впливає на вологість повітря, підвищуючи її влітку порівняно з відкритим простором на 10-14%. У самому лісостані вологість повітря найвища над поверхнею фунту і найменша біля верхівок крон дерев.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Значення вологи для лісу і її джерела - Довідник з природознавства


Значення вологи для лісу і її джерела