Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IV.

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА

НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

4.11. Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів

До інших необоротних матеріальних активів відносять засоби праці, які передають свою вартість на продукт як і основні засоби поступово, але їх вартість нижче за межу визначену для основних засобів. Засоби праці з строком служби менше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного

року, зокрема: інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо, відносять до складу виробничих запасів, незалежно від їх вартості, і враховують на субрахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.

Завдання обліку інших необоротних матеріальних активів та малоцінних та швидкозношуваних предметів:

– вірне і своєчасне оформлення операцій з їх обліку;

– забезпечення контролю за збереженням та раціональним використанням;

– одержання своєчасних і точних даних про їх залишки за місцями збереження і експлуатації.

На інші необоротні матеріальні

активи у фінансовому обліку амортизація нараховується з наступного місяця після введення їх в експлуатацію. Згідно з П(с)БО 7 амортизація інших необоротних матеріальних активів може нараховуватись за прямолінійним або виробничим методом. Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 % його вартості.

У цілях оподаткування поняття необоротних матеріальних активів не існує. Всі засоби праці, які мають вартість 1000 грн. і менше для податкових цілей оприбутковуються як запаси, витрати з їх придбання включаються до валових витрат і такі наявні засоби праці беруть участь у перерахунку балансової вартості запасів на кінець кожного звітного періоду.

На малоцінні та швидкозношувані предмети, що обліковуються на рахунку 22 амортизація не нараховується. При передачі в експлуатацію вони знімаються з синтетичного обліку за первісною вартістю шляхом списанням на рахунки обліку витрат. З метою забезпечення збереження вказаних предметів в експлуатації підприємство повинно організувати належний контроль за їх рухом, зокрема оперативний облік у кількісному вираженні. При поверненні на склад з експлуатації таких предметів, що придатні для подальшого використання, вони оприбутковуються за дебетом рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” та кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід”.

Списання малоцінних та швидкозношуваних предметів здійснюється комісією, призначеною керівником, яка складає Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів. На зворотному боці акту вказується результат від ліквідації. Одержані від ліквідації малоцінних та швидкозношуваних предметів матеріальні цінності оприбутковуються за дебетом матеріальних рахунків і на цю ж суму кредитується рахунок 719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

Типові проводки, пов’язані з іншими необоротними матеріальними активами і малоцінними та швидкозношуваними предметами наведено в табл. 4.31- 4.35.

Таблиця 4.31.

Бухгалтерські проводки за операціями з іншими необоротними

Матеріальними активами

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Оплачено постачальнику аванс

371

311

480

Відображено податковий кредит

641

644

80

Відображені капітальні інвестиції у інші необоротні матеріальні активи

153

371

400

Списано заборгованість постачальника з ТТДВ

644

371

80

Оприбутковано на склад одержані інші необоротні матеріальні активи за купівельною вартістю без ТТДВ

11х.1

153

400

Виписані інші необоротні матеріальні активи зі складу в цех

11х.2

11х.1

400

Нарахований знос у розмірі 50 % при передачі малоцінних необоротних матеріальних активів в експлуатацію

23…

832

200

832

132

200

Списано інші необоротні матеріальні активи після закінчення строку експлуатації за купівельною вартістю

132

112.2

200

Оприбутковано матеріали, що надійшли від ліквідації МЦШП, за ціною можливого використання

20…

719

25

Закриття рахунка доходу

719

791

25

Таблиця 4.32.

Бухгалтерські проводки за операціями з малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП)

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Оплачено постачальнику за МШП

371

311

5

Відображено ТТДВ до повернення з бюджету

641

644

1

Оприбутковано на склад одержані МШП за купівельною вартістю без ПДВ

22

371

5

Списано заборгованість постачальника з ПДВ у зв’язку з поставкою МШП

644

371

1

Виписані МШП зі складу в цех

23

801

5

801

22

5

Таблиця 4.33.

Бухгалтерські проводки з відшкодування нестач на складі малоцінних та швидкозношуваних предметів зі строком служби до одного року

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Винного встановлено

Списано МШП за результатами інвентаризації

947

22

120

Сума нестачі списана на фінансовий результат

791

947

120

Відображено невідшкодовану нестачу на позабалансовому рахунку

072

144

Списано суму відшкодування нестач за рахунок винного

375

716

288

Відображено ТТДВ до сплати в бюджет

716

641

24

Нараховано обов’язковий платіж у бюджет

716

642

144

Закрито доходи на фінансовий результат

716

791

120

Внесено винним гроші у касу

301

375

288

Списано невідшкодовану нестачу з позабалансового рахунка у зв’язку з відшкодуванням сум

072

144

2. Винного не встановлено (списання за рахунок підприємства)

Списано МШП за результатами інвентаризації

947

801

120

801

22

120

Нараховано ПДВ

947

84

24

84

641

24

Суму нестачі списано на фінансовий результат

791

947

144

Відображено невідшкодовану нестачу на позабалансовому рахунку

072

144

Таблиця 4.34.

Інші бухгалтерські проводки за операціями з іншими необоротними матеріальними активами (НМЛ)

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Реалізація інших необоротних матеріальних активів, що були в експлуатації

Надійшли кошти від покупця

311

681

480,00

Нараховано ПДВ

643

641

80,00

Відображено дохід від реалізації необоротних активів

681

742

480,00

Списано податкове зобов’язання

742

643

80,00

Закрито рахунок доходів на фінансовий результат

742

793

400,00

Списано знос

132

11х

200,00

Списано собівартість реалізованого НМА

972

11х

200,00

Закрито рахунок витрат на фінансовий результат

793

972

200,00

Переведення інших необоротних матеріальних активів у основні засоби

Оприбутковано основні засоби у сумі залишкової вартості необоротного матеріального активу (НМА)

10х

11х

1300,00

Списано НМА у сумі нарахованого зносу

132

11х

500,00

Дооприбуткований основний засіб у сумі нарахованого зносу

10х

131

500,00

Переведення основних засобів у НМА

Оприбутковано НМА у сумі залишкової вартості основних засобів

11х

10х

200,00

Оприбутковано НМА у сумі нарахованого зносу на основні засоби

11х

132

200,00

Списано основний засіб у сумі нарахованого зносу

131

10х

200,00

Списання нестач та втрат малоцінних необоротних матеріальних активів (МЦНА) за рахунок винного (попередньо нарахований знос 50 %)

Списано МЦНА у сумі нарахованого зносу

132

112.2

200,00

Списано МЦНА у сумі недонарахованого зносу

947

112.2

200,00

Закрито рахунок нестач і втрат від псування цінностей

793

947

200,00

Відображено невідшкодовані нестачі цінностей на позабалансовому рахунку

072

200,00

Відшкодовано нестачі з винного з урахуванням коефіцієнта відшкодування

375

716

480,00

ПДВ до сплати в бюджет

716

641

40,00

Нарахувано в бюджет обов’язковий платіж

716

642

240,00

Закриття рахунку доходів

716

791

200,00

Внесено винним належну до сплати суму в касу

301

375

480,00

Знято з обліку невідшкодовану нестачу у зв’язку з відшкодуванням

072

200,00

Таблиця 4.35.

Основні проводки з придбання науково-технічної літератури

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Зроблено попередню оплату за науково-технічну літературу з віднесенням суми без ПДВ на валові витрати

371

311

36,00

Відображено сплачений ПДВ

641

644

6,00

Відображено інвестиції в придбання (виготовлення) інших необоротних активів

153

371

30,00

Списано податковий кредит

644

371

6,00

Оприбутковано літературу у складі інших необоротних матеріальних активів

111

153

30,00

Нараховано знос (у податкових розрахунках одночасно з оприбуткуванням)1

23

832

30,00

832

132

30,00

1 У фінансовому обліку знос нараховується з першого місяця використання об’єкта. Знос може нараховуватись в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується у першому місяці, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об’єкта 100 відсотків його вартості.

Рух МШП оформлюється наступними спеціалізованими первинними документами, затвердженими наказом Міністерства статистики України від 22.05.96 № 145:

– Форма МШ-1 “Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)” використовується для обліку зміни запасу інструментів;

– Форма МШ-2 “Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” використовується для обліку МШП, які були видані робітнику з роздавальної комори для тривалого використання. Для обліку інструментів використовується інструментальна марка, на яку видається лише один інструмент;

– Форма МШ-3 “Замовлення на ремонт або заточування інструментів (пристроїв)”, яка застосовується для обліку інструментів (пристроїв), які передаються на заточування або в ремонт;

– Форма МШ-4 “Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів” застосовується для оформлення поломки та втрати МШП;

– Форма МШ-5 “Акт на списання інструментів (пристроїв) та обмін їх на придатні” застосовується для оформлення списання інструментів (пристроїв), що стали непридатними, та обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік ведеться за принципом встановлення постійного обмінного фонду. Складається на підставі форми МШ-4;

– Форма МШ-6 “Особова картка обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв” використовується для обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування;

– Форма МШ-7 “Відомість видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв”. Використовується для обліку видачі спецодягу, спецвзуття та запобіжних пристроїв, які видаються робітникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами;

– Форма МШ-8 “Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів”, яка застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених та непридатних для подальшого використання малоцінних та швидкозношуваних предметів і здавання їх у комору для утилю. Акт складається на підставі разових актів за формою МШ-4.

Слід зазначити, що в цілях оподаткування поняття “інші необоротні матеріальні активи” відсутнє. Всі засоби праці з строком служби понад рік і вартістю, що не перевищує 1000 гри, враховуються при придбанні аналогічно запасам, включаються до валових витрат і беруть участь у розрахунку приросту/убутку запасів1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів - Бухгалтерський облік


Облік інших необоротних матеріальних активів та малоцінних і швидкозношуваних предметів