Облік інших операційних доходів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 9.

Облік доходів і результатів діяльності

9.2. Організація обліку доходів

9.2.2. Облік інших операційних доходів

Узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ведеться на рахунку

71 “Інший операційний дохід”.

За кредитом рахунку 71 “Інший операційний дохід” відображається збільшення (одержання) доходу, за дебетом

– суми непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та інших зборів (обов’язкових платежів)) та списання в порядку закриття на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Рахунок 71 “Інший операційний дохід” має такі субрахунки:

710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”;

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”;

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”;

713 “Дохід від операційної оренди активів”;

714 “Дохід від операційної курсової різниці”;

715 “Одержані

штрафи, пені, неустойки”;

716 “Відшкодування раніше списаних активів”;

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”;

718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів”;

719 “Інші доходи від операційної діяльності”.

На субрахунку 710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю” узагальнюється інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів, та від зміни справедливої вартості біологічних активів, який визначено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 “Біологічні активи”.

На субрахунку 711 “Дохід від реалізації іноземної валюти” узагальнюється інформація про доходи від реалізації іноземної валюти.

На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо), а також необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу.

На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється інформація про доходи від оренди (крім фінансової) майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства.

На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці” узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць за активами й зобов’язаннями підприємства, пов’язаними з операційною діяльністю підприємства.

На субрахунку 715 “Одержані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків.

На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів.

На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу, по закінченні строку позовної давності.

На субрахунку 718 “Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів” узагальнюється інформація про доходи від безоплатно одержаних оборотних активів (окрім фінансових інвестицій) і доходи від цільвого фінансування, пов’язаного з операційною діяльністю.

На субрахунку 719 “Інші доходи від операційної діяльності” узагальнюється інформація про інші доходи від операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на інших субрахунках рахунку 71 “Інший операційний дохід”, зокрема про доходи від операцій з тарою, від інвентаризації, від діяльності житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення підприємства. Підприємства, які є страховиками відповідно до Закону України “Про страхування”, на цьому субрахунку узагальнюють інформацію про інші доходи від страхової діяльності, зокрема комісійні винагороди за перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань, належні до сплати перестраховиками, повернуті суми із централізованих страхових резервних фондів, повернуті суми страхових резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.

Типову кореспонденцію рахунків по обліку інших операційних доходів представлено у табл. 9.2.

Таблиця 9.2.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку інших операційних доходів

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображене

Перевищення в кінці року вартості поточних біологічних активів над сумою фактичних витрат на їх виробництво визнаних протягом року

23 “Виробництво”

710 “Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю”

2.

Відображено дохід від реалізації іноземної валюти

31 “Рахунки в банках”

711 “Дохід від реалізації іноземної валюти”

3.

Відображено доходи від реалізації оборотних активів (виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів тощо)

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

34 “Короткострокові векселі одержані”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

712 “Дохід від реалізації інших оборотних активів”

4.

Відображено доходи від операційної оренди активів

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

713 “Дохід від операційної оренди активів”

5.

Відображено дохід від операційної курсової різниці

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

714 “Дохід від операційної курсової різниці”

6.

Відображено штрафи, пені, неустойки, які визнані боржником підприємства, або щодо яких одержані позитивні рішення суду

36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

715 “Одержані штрафи, пені, неустойки”

7.

Відображено суму відшкодувань підприємству вартості раніше списаних активів

10 “Основні засоби”

12 “Нематеріальні активи”

20 “Виробничі запаси” запаси”

22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

28 “Товари”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

716 “Відшкодування раніше списаних активів”

8.

Відображено доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла в ході операційного циклу після закінчення строку позовної давності

50 “Довгострокові позики”

51 “Довгострокові векселі видані”

60 “Короткострокові позики”

62 “Короткострокові векселі видані”

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

68 “Розрахунки за іншими операціями”

717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості”

9.

Відображено дохід від безоплатно одержаних активів

10 “Основні засоби”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

28 “Товари”

30 “Каса”

48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

718 “Дохід від безоплатно одержаних активів”

10.

Відображено доходи за результатами проведених інвентаризацій оборотних і необоротних активів підприємств

10 “Основні засоби”

20 “Виробничі запаси” 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”

26 “Готова продукція” 28 “Товари”

30 “Каса”

719 “Інші доходи від операційної діяльності”

11.

Відображено суму податків та платежів, отриманих у складі іншого операційного доходу

71 “Інший операційний дохід”

64 “Розрахунки за податками й платежами”

12.

Списано інший операційний дохід на фінансові результати

71 “Інший операційний дохід”

791 “Результат

Операційної

Діяльності”

Бухгалтерськими документами по обліку інших операційних доходів є: “Прибутковий касовий ордер” (див. зразок З.2.), виписка банку (див. зразок 3.18.), “Рахунок-фактура” (див. зразок 2.1.), “Товарно-транспортна накладна” (див. зразок 2.4.), “Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів” (див. зразок 2.7.), договір оренди, “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (див. зразок 1.1.), контракти та договори, документально оформлені рішення судових органів, “Книга обліку розрахунків з депонентами” (див. зразок 5.5.), “Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей” (див. зразок 2.19.) та ін.

Віднесення інших операційних доходів на фінансовий результат від операційної діяльності здійснюється на підставі розрахунку (довідки), оформленої працівником бухгалтерії.

Узагальнення даних по рахунку 71 “Інший операційний дохід” здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № 6, а при спрощеній формі обліку – у розділі III Відомості 5-М (див. дод. А 5).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік інших операційних доходів - Бухгалтерський облік


Облік інших операційних доходів