Облік цінних паперів

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.12. Облік цінних паперів

Цінні папери – це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики і визначають відносини між особою, яка їх випустила (емітент) та їх власником. Вони передбачають, як правило, можливість виплати прибутку у вигляді дивідендів чи відсотків, а також передачі грошових чи інших прав, що випливають із цих документів.

Порядок обігу цінних

паперів регулюється Законом України “Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 № 1201-XII. Види цінних паперів наведено на рис. 9.1.

Акція – цінний папір, що засвідчує пайову участь у статутному капіталі. Акції можуть випускатись у документарній та бездокументарній формах. Крім того акції поділяють на прості та іменні (привілейовані). Іменні акції не приймають участь у голосуванні, оскільки за ними виплачується дивіденди у вигляді фіксованого прибутку, або фіксованої частини від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Іменні акції поділяють на звичайні та накопичувальні. За накопичувальними

акціями дивіденди у роки, коли підприємство має збиток не сплачуються, а накопичуються для сплати

 Облік цінних паперів

Рис. 9.1. Класифікація цінних паперів

У роках, коли є достатня величина прибутку.

Здійснюють емісію акцій акціонерні товариства, після чого вони обертаються на фондовому ринку, а також поза його межами. Товариство, нарівні з іншими учасниками фондового та позабіржового ринку може здійснювати операції з власними цінними паперами. Слід зазначити, що порядок бухгалтерського та податкового обліку акцій залежить від рівня ринку цінних паперів.

Операції, які можуть здійснюватися емітентом акцій на ринку, наведено на рис. 9.2.

 Облік цінних паперів

Рис. 9.2. Основні види операцій з акціями підприємств

Згідно зі ст. 32 Закону України “Про господарські товариства” акціонерне товариство має право викупити в акціонера повністю оплачені ним акції для їхнього наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників або анулювання. Акції можуть бути викуплені тільки за рахунок коштів, що перевищують статутний капітал, і мають бути реалізовані в строк не більше одного року.

Таким чином, викуп акцій може розглядатися із двох позицій:

– як попередня умова анулювання акцій із зменшенням статутного капіталу;

– або як господарська операція, спрямована на одержання емітентом (підприємством) прибутку від подальшого продажу акцій (при реалізації акцій власної емісії посередництво професійного торговця цінними паперами не є обов’язковим).

Операції з емісії та погашення акцій власної емісії не викликають ніяких податкових наслідків. Проте, при здійсненні операцій з акціями власної емісії на вторинному ринку, слід враховувати вимоги Законів України “Про оподаткування прибутку підприємств” та “Про податок на додану вартість”.

У разі вторинного продажу власних акцій підприємство визначає фінансовий результат від операцій за кожним видом цінних паперів окремо й включає його позитивне значення до складу валових доходів. Негативне значення фінансового результату переноситься на зменшення фінансового результату від операцій із цінними паперами і деривативами того ж виду майбутніх звітних періодів. При цьому акції й корпоративні права, виражені в іншій формі (відмінній від акцій), вважаються одним видом цінних паперів.

Визначення доходів і витрат від операцій із цінними паперами і деривативами наведене в пп. 7.6.3 і 7.6.4 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Витрати – це сума коштів або вартість майна, сплачена нарахована) платником податків продавцеві цінних паперів як компенсація їхньої вартості. Доходи – сума коштів або вартість майна, отримані платником податків від продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів і деривативів, збільшені на вартість будь-яких матеріальних цінностей або нематеріальних активів, які передаються платникові у зв’язку з таким продажем, обміном, відчуженням. Витрати з викупу акцій власної емісії, що призначені для продажу, відображаються в окремому обліку тільки при їхній подальшій реалізації, одночасно з відображенням доходу, отриманого від їхнього продажу.

Необхідність нарахування емітентом податкових зобов’язань з ПДВ або відсутність такої необхідності будуть залежати від форми розрахунків за продані акції власної емісії. Якщо продаж здійснюється за кошти або акції передаються в обмін на інші цінні папери, то емітент – продавець акцій ПДВ нараховувати не повинен, оскільки такий продаж не є об’єктом оподаткування (пп. 3.2.1 Закону про ПДВ). Якщо ж акції передаються емітентом в обмін на товарно-матеріальні цінності або послуги, останній повинен нарахувати ПДВ.

Облігація – цінний папір, що засвідчує внесення його власником коштів і підтверджує зобов’язання їх відшкодування з виплатою (без виплати) відсотків.

Сертифікат – документ банку, що засвідчує внесення грошових коштів на депозитний рахунок і право на їх одержання (після обумовленого строку) з виплатою відсотків.

Казначейський білет (зобов’язання) – документ про внесення коштів до бюджету і дає право на їх повернення та на одержання фіксованого доходу.

Вексель – документ, що засвідчує зобов’язання векселедавця сплатити певну суму в обумовлений строк власнику векселя.

Акціонерні підприємства можуть збільшувати свій статутний капітал за рахунок додаткової емісії акцій. Витрати з випуску власних акцій обліковують на рахунку 92 “Адміністративні витрати”, а бланки акцій до їх реалізації відображають на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворого обліку”. Збільшення статутного капіталу акціонерних товариств відображається за дебетом рахунка 46 “Неоплачений капітал” та кредитом рахунка 40 “Статутний капітал”. Реалізація власний акцій відображається за дебетом рахунків активів та кредитом рахунка 46 “Неоплачений капітал”.

Всі підприємства можуть залучати кошти шляхом випуску облігацій. Витрати з їх випуску також відображаються на рахунку 92 “Адміністративні витрати”, а випущені бланки враховують на позабалансовому рахунку 08 “Бланки суворої звітності”.

Придбання акцій та облігацій невласної емісії є фінансовими інвестиціями підприємства, які можуть бути довгостроковими (відображаються у складі необоротних активів) та короткостроковими (відображають на відповідних рахунках 3-го класу).

Згідно з П(с)БО 12 “Фінансові інвестиції” придбані акції, облігації і подібні до них (аналогічні) цінні папери (казначейські зобов’язання, ощадні (депозитні сертифікати), що підтверджують зобов’язання повернути номінальну вартість у передбачений в цінному папері термін та право на одержання фіксованого проценту (доходу), оприбутковуються в обліку за собівартістю, яка включає ціну придбання, комісійні винагороди, мито, податки, збори, обов’язкові платежі та інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням фінансової інвестиції.

Фінансові інвестиції, крім тих, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі, на дату балансу відображаються за справедливою вартістю.

Фінансові інвестиції, що утримуються підприємством до їх погашення (наприклад облігації), відображаються на дату балансу за амортизованою собівартістю. Використовується метод ефективної ставки відсотка. Амортизується дисконт або премія, що є різницею між собівартістю та вартістю погашення протягом періоду з дати придбання до дати погашення. Сума амортизації дисконту або премії нараховується одночасно з нарахуванням відсотка, що підлягає отриманню, та відображається у складі інших фінансових доходів або інших фінансових витрат з одночасним збільшенням або зменшенням балансової вартості фінансових інвестицій відповідно.

Ефективна ставка відсотка (Есв) розраховується за формулою:

 Облік цінних паперів

Де Нв – номінальна вартість цінного паперу, що підлягає погашенню;

Цп – ціна придбання цінного паперу;

Фс – фіксована ставка відсотка (коеф.);

Нв ∙ Фс – номінальна сума відсотка;

(Нв – Цп) – дисконт, якщо Нв > Цп; премія, якщо Нв < Цп;

Т – строк від дати придбання до дати погашення (кількість виплат).

Виплата відсотка може здійснюватись щомісяця, щоквартально, чи щорічно, тому і фіксована ставка відсотка встановлюється на такий же період.

Приклад 1. Підприємство 1 січня 2001 року придбало облігації номінальною вартістю 60 тис. грн. за 55 тис. грн., тобто дисконт становив 5,0 тис. грн. (60 – 55). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 20 % річних. Дата погашення облігацій відбудеться через 4 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 12,0 тис. грн. (60 ∙ 0,2). Розрахунок амортизації дисконту наведено в табл. 9.27.

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

 Облік цінних паперів

Таблиця 9.27.

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації дисконту, грн. (гр. 3 – гр. 2)

Амортизована собівартість інвестиції, грн.**

1

2

3

4

5

01.01.01

X

X

X

55000

31.12.01

12000

12870*

870

55870

31.12.02

12000

13073

1073

56943

31.12.03

12000

13324

1324

58267

31.12.04

12000

13733

1733**

60000

X

X

X

5000

X

*Визначається як добуток вартості інвестицій на попередню дату та ефективної ставки відсотка.

**Залишкова сума амортизації списується в останній рік її нарахування.

Приклад 2. Підприємство 1 січня 2001 року придбало облігації номінальною вартістю 60000 грн. за 65000 грн., тобто премія становить 5000 грн. (65000 – 60000). Фіксована ставка відсотка за облігаціями встановлена 20 % річних. Дата погашення облігацій відбудеться через 4 роки. Виплата відсотка здійснюється щорічно в кінці року, його номінальна сума становить 12000 грн. (60000 ∙ 0,2). Розрахунок амортизації премії наведено в табл. 9.28.

Ефективна ставка відсотка дорівнює:

 Облік цінних паперів

Проводки з купівлі та реалізації цінних паперів, що підтверджують зобов’язання повернути номінальну вартість у передбачений в цінному папері термін та право на одержання фіксованого проценту (доходу) на прикладі облігацій наведено в табл. 9.29, а у емітента (за цими ж прикладами) – в табл. 9.30.

Таблиця 9.28.

Розрахунок амортизації дисконту за інвестиціями в облігації

Дата

Номінальна сума відсотка, грн.

Сума відсотка за ефективною ставкою, грн.*

Сума амортизації дисконту, грн. (гр. 2 – гр. 3)

Амортизована собівартість інвестиції, грн.**

1

2

3

4

5

01.01.2001

X

X

X

65000

31.12.2001

12000

11180

820

64180

31.12.2002

12000

11038

962

63218

31.12.2003

12000

10873

1127

62091

31.12.2004

12000

9909

2091

60000

X

X

X

5000

X

Таблиця 9.29.

Бухгалтерські проводки за операціями з облігаціями інших підприємств

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Куплено облігації за ціною нижчою від номіналу (умова прикладу 1)

Заплачено за 100 облігацій номіналом у 600 грн. по 550 грн.

333

311

55000

Отримано облігації

143

333

55000

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями

373

732

12000

Сума відсотків віднесена на фінансові результати

732

792

12000

Віднесено на збільшення вартості інвестицій амортизацію дисконту

143

733

870

Сума амортизації дисконту списана на фінансові результати

733

792

870

Надійшли нараховані відсотки на поточний рахунок

311

373

12000

Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації дисконту у сумах, наведених у табл. 9.27

Погашення облігацій

311

143

60000

Куплено облігації за ціною вищою за номінал

Сплачено за 100 облігацій номіналом 600 грн. по 650 грн.

333

311

65000

Отримано облігації

143

333

65000

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями

373

732

12000

Сума відсотків віднесена на фінансові результати

732

792

12000

Нарахування амортизації премії

952

143

820

Сума амортизації премії списана на фінансовий результат

792

952

820

Надійшли нараховані відсотки на поточний рахунок

311

373

12000

Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації премії у сумах, наведених у таблиці 9.28

Погашення облігацій

311

143

60000

Таблиця 9.30

Бухгалтерські проводки за операціями з облігаціями у емітента

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Продано облігації за ціною нижчою від номіналу (умова прикладу 1)

Отримано плату за 100 облігацій номіналом у 600 грн. по 550 грн.

311

521

55000

Одночасно на суму дисконту

523

521

5000

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями (перший платіж з табл. 9.27)

952

684

12000

Сума відсотків віднесена на фінансові результати

792

952

12000

Нарахована амортизація дисконту

952

523

870

Амортизація дисконту списана на фінансові результати

792

952

870

Перераховані відсотки за облігаціями

684

311

12000

Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації дисконту у сумах, наведених у таблиці 9.27

Погашення облігацій

521

311

60000

Продано облігації за ціною вищою за номінал (умова прикладу 2)

Отримано плату за 100 облігацій номіналом 600 грн. по 650 грн.

311

521

60000

311

522

5000

У строки, визначені умовами випуску, нараховані відсотки за облігаціями (перший платіж із табл. 9.28)

952

684

12000

Сума відсотків віднесена на фінансові результати

792

952

12000

Одночасно з нарахуванням відсотків нараховується амортизації премії

522

733

820

Сума амортизації премії списана на фінансовий результат

733

792

820

Перерахування відсотків

684

311

12000

Щорічно робляться нарахування відсотків та амортизації премії у сумах, наведених у табл. 9.28

Погашення облігацій

521

311

60000

Одним з видів цінних паперів є грошові сертифікати. Грошові сертифікати враховують у складі довгострокових фінансових інвестицій (при погашенні у строк понад 12 місяців) чи короткострокових. При купівлі грошового сертифікату робиться запис за дебетом рахунку фінансових інвестицій та кредитом рахунку грошових коштів чи розрахунків.

Нарахування відсотків за грошовими сертифікатами здійснюється за дебетом субрахунку 373 “Розрахунки за нарахованими доходами” та кредитом субрахунку 732 “Відсотки одержані”.

Цінним папером є також вексель. Згідно з ст. 21 Закону України “Про цінні папери і фондову біржу” вексель – цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця сплатити після настання терміну визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Оскільки вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання сплатити визначену суму грошей власнику векселя і при його погашенні передбачається зарахування грошей на рахунки продавця товарів (робіт, послуг), операція, при якій розрахунки здійснюються векселями, не може вважатися бартерною.

Витрати, пов’язані з виготовленням чи придбанням бланків векселів, відносяться на адміністративні витрати. Векселі одержані, залежно від строку погашення, враховують на рахунках 182 “Довгострокові векселі одержані” чи 34 “Короткострокові векселі одержані”, а векселі видані довгострокові – на рахунку 51 “Довгострокові векселі видані” чи 62 “Короткострокові векселі видані”.

Типові бухгалтерські проводки при розрахунках векселями наведено в табл. 9.31 та 9.32.

Таблиця 9.31.

Типові бухгалтерські проводки при розрахунках векселями у векселеотримувача

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Перша операція – відвантаження готової продукції

Відвантажено продукцію

361

701

1200

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

701

641

200

Відображено фінансовий результат від реалізації (валові доходи у податкових розрахунках)

701

791

1000

Списано на реалізацію собівартість готової продукції

901

26

700

Собівартість реалізованої готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

300

Отримано вексель (у окремому обліку валові витрати за отриманим векселем)

341

361

1200

Оплата за векселем (у окремому обліку валовий дохід)

311

341

1200

2. Перша операція – отримання векселя

Одержано вексель від покупця (відображається валовий дохід)

341

631

1200

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

643

641

200

Відвантажено продукцію

361

701

1200

Відображено ПДВ до сплати в бюджет

701

641

200

Відображено фінансовий результат від реалізації (валові витрати у окремому обліку)

701

791

1000

Списано на реалізацію собівартість готової продукції

901

26

700

Собівартість реалізованої готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

300

Оплата за векселем (у окремому обліку валовий доход)

311

341

1200

Таблиця 9.32.

Типові бухгалтерські проводки при розрахунках векселями

У векселедавця

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

1. Перша операція – отримання сировини

Отримано сировину від постачальника (у окремому обліку валовий доход)

201

631

1000

Відображено податковий кредит (право на повернення ПДВ з бюджету виникає після проведення заключної операції)

644

631

200

Відображено дохід від передачі векселя (у окремому обліку валові витрати на вказану суму за винятком ПДВ)

361

741

1200

Сума доходу відноситься на фінансовий результат

741

791

1200

Списана собівартість векселя у зв’язку з передачею

971

621

1200

Собівартість переданого векселя списана на фінансовий результат

791

971

1200

Право на повернення ПДВ з бюджету

641

644

200

Взаємозалік розрахунків

631

361

1200

Оплата векселя (у окремому обліку валові витрати)

341

311

1200

2. Перша операція – передача векселя

Передано вексель постачальнику (у окремому обліку відображається валовий дохід)

361

741

741

791

1200

1200

Списана собівартість векселя

971

791

621

971

1200

Отримано сировину від постачальника (відображаються валові витрати)

201

631

1000

ПДВ до повернення з бюджету

641

631

200

Взаємозалік

631

361

1200

Викуп векселя (в окремому обліку відображаються валові витрати)

621

311

1300

Останнім часом широко використовуються перевідні векселі, тобто підприємство, яке має такий вексель може його продати, або розрахуватись ним за одержану продукцію. Різниця між вартістю векселя з відсотками і фактичною ціною реалізації відноситься на фінансові результати.

Витрати за зберігання векселів у банках відображаються за дебетом рахунків векселів та кредитом грошових чи розрахункових рахунків.

Кредитові обороти за довгостроковими та короткостроковими векселями фіксуються у Розділі І Журналу 3. Облік розрахунків за товари, роботи, послуги, інших розрахунків і резерву сумнівних боргів (за кредитом рахунків 16, 34, 36, 37, 38, 51,62, 63, 68).

Банки мають право на проведення операцій з інкасації боргових вимог. Вони можуть скористатись таким правом і при акцепті перевідного векселя в обмін на інкасацію боргових вимог. У цьому разі укладається відповідний договір і кошти боржників векселедавця надходять безпосередньо на рахунок банку. За таким договором може передбачатись сплата відсотків, дисконту та комісійних, які включаються в валові витрати векселедавця.

Переваги акцепту перевідного векселя в обмін на інкасацію боргових вимог в тому, що підприємство мало можливість працювати і за наявності картотеки, яка на даний час відмінена. При цьому кошти від боржників не надходять на рахунок і не можуть бути списані за документами, наприклад, податкових органів, а підприємство, одержуючи акцептований банком вексель, має надійний високоліквідний платіжний документ.

Приклад проводок, пов’язаних з акцептом перевідного векселя, наведено в табл. 9.33.

Таблиця 9.33.

Приклад проводок, пов’язаних з акцептом перевідного векселя

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Купівля вексельного бланку

Сплачено банку за вексельний бланк суму з ПДВ, включаючи мито (17 ∙ 0,1 = 1,70)

377

311

6,00

Відображено податковий кредит

641

644

1,00

Оприбутковано вексельний бланк

209

377

5,00

Списано заборгованість банку у сумі ПДВ

641

377

1,00

Відображено вексельний бланк на позабалансовому рахунку

08

5,00

Придбання сировини

Одержано у постачальника сировину

201

631

1000

Відображено заборгованість постачальнику суми ПДВ

644

631

200

Акцептування у банку перевідного векселя в обмін на інкасацію боргових вимог згідно з договором

Відображення вартості послуг банку з інкасації боргових вимог

84

685

20

92

84

20

Відображення заборгованості банку суми ПДВ

641

685

4

Відображення суми дисконту за акцепт векселя

84

685

100

92

84

100

Передача боргових вимог до покупців банку

685

361

1324

Отримання від банку цінного паперу (перевідного векселя)

341

685

1200

Розрахунок з постачальником перевідним векселем

Розрахунок з постачальником перевідним векселем

631

341

1200

Поставлено суму ПДВ на розрахунки з бюджетом

641

644

200

Списання бланку векселя

92

809

5,00

809

209

5,00

08

5,00

Визначення деривативів наведено в п. 1.5 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Крім названого Закону визначення деривативів наведено також у Правилах випуску та обігу фондових деривативів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.06.97 № 13.

Дериватив – стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов’язання придбати або продати цінні напери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Стандартна (типова) форма деривативів та порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством. Предметом деривативу є цінні папери, товари або кошти. Предмети деривативу називають базовими активами.

Відповідно до виду цінностей деривативи розподіляються на:

А) фондовий дериватив – стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються державним органом, на який покладаються функції регулювання ринку цінних паперів;

Б) валютний дериватив – стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити валютну цінність на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу валютних деривативів установлюються Національним банком України;

В) товарний дериватив – стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу товарних деривативів установлюються органом, на який покладаються функції регулювання товарного біржового ринку.

Випуск деривативів підлягає реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

До деривативів належать:

Форвардний контракт – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання особи придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу при укладенні такого форвардного контракту. При цьому будь-яка сторона форвардного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.

Претензії щодо невиконання або неналежного виконання форвардного контракту можуть пред’являтися виключно емітенту такого форвардного контракту.

Продавець форвардного контракту не може передати (продати) зобов’язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця форвардного контракту.

Покупець форвардного контракту має право без погодження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаючи продавця такого форвардного контракту.

Ф’ючерсний контракт – стандартний документ, який засвідчує зобов’язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов’язань сторонами контракту. При цьому будь-яка сторона ф’ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визначених цивільним законодавством.

Покупець ф’ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без погодження умов такого продажу з продавцем контракту.

Опціон – стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту. Різновидом опціону є варіант, який випускається емітентом разом з власними привілейованими акціями та облігаціями та надає його власнику право на придбання простих акцій даного емітента протягом певного періоду за певною ціною.

Перший продавець опціону (емітент) несе безумовне та безвідкличне зобов’язання щодо продажу цінних паперів (товарів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту.

Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання таких цінних паперів (товарів, коштів). Претензії стосовно неналежного виконання або невиконання зобов’язань опціонного контракту можуть пред’являтися виключно емітенту опціону.

Опціон може бути проданий без обмежень іншим особам протягом строку його дії.

Оскільки деривативи підприємства купують з метою придбання в майбутньому матеріальних чи нематеріальних активів, то витрати з їх придбання відносяться на ці активи. При купівлі деривативів з метою подальшого продажу торговцями цінних паперів вони оприбутковуються як й інші цінні папери.

По своїй суті дериватив є поточною фінансовою інвестицією, в результаті якої виникають права на придбання чи зобов’язання на продаж активів, а тому і враховуються на рахунку 352 “Інші поточні фінансові інвестиції” та одночасно на позабалансовому рахунку 03 “Контрактні зобов’язання”.

Проводки пов’язані з придбанням деривативів наведено в табл. 9.34.

Таблиця 9.34.

Бухгалтерські проводки за операціями з деривативами

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

У покупця

Зроблено попередню оплату за опціон на право придбання матеріалів на загальну суму 108 тис. грн. з ПДВ (відображаються валові витрати на суму перерахування)

371

311

1000

Отримано опціон

352

371

1000

Оприбутковано отримані контрактні зобов’язання на позабалансовому рахунку

03

108000

Зроблено попередню оплату за матеріали

371

311

108000

Відображено податковий кредит

641

644

18000

Одержано матеріали

201

371

90000

Списано податковий кредит

644

371

18000

Віднесено на вартість матеріалів вартість опціону

201

352

1000

Списано контрактні зобов’язання з позабалансового рахунку

03

108000

У продавця

Проданий дериватив

311

69

200

Відображене контрактне зобов’язання

03

108000

Відображений дохід від продажу деривативу при виконанні контрактного зобов’язання

69

719

200

Списаний дохід на фінансові результати

719

791

200

Списано контрактне зобов’язання

03

108000


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік цінних паперів - Бухгалтерський облік


Облік цінних паперів