Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У БАНКАХ

ТЕМА 7

ОБЛІК СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

2. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку

Основним складником власного капіталу банку за значенням є Статутний капітал (фонд), що формується через емісію акцій чи внесків засновників. Статутний капітал може створюватися лише за рахунок власних коштів учасників чи акціонерів. Не допускається його формування за рахунок банківських кредитів, коштів неприбуткових організацій (таких, які за статутом не мають

права на здійснення комерційної діяльності та отримання прибутку), бюджетних коштів, які мають інше цільове призначення. Порядок формування статутного фонду залежить від форми організації банку. Для акціонерних товариств відкритого типу Статутний фонд формується через проведення відкритої передплати на акції. Статутний фонд банку, який є акціонерним товариством закритого типу, створюють через пропорційний розподіл усіх акцій серед засновників банку згідно з часткою їхніх внесків до статутного фонду. У разі створення банку у формі товариства з обмеженою відповідальністю Статутний фонд поділяють
на частки, величина яких фіксується у засновницьких документах, а учасники банку відповідають за взятими на себе зобов’язаннями в межах своєї частки.

У процесі формування статутного фонду комерційні банки можуть випускати два види акцій – звичайні (прості) та привілейовані. Власники звичайних акцій мають право на управління банком і поділяють усі доходи (або збитки) і ризики банку. Власники звичайних акцій отримують доходи у формі дивідендів, а їхні збитки не можуть перевищувати первісної вартості інвестицій. Величина дивідендів залежить від суми прибутку, який залишився у розпорядженні банку після проведення всіх обов’язкових виплат, у т. ч. і фіксованих виплат власникам привілейованих акцій. Власники звичайних акцій вкладають свій капітал на весь період функціонування банку, але вони можуть передати право власності іншій особі через продаж звичайних акцій на вторинному ринку.

Привілейовані акції дають право їхнім власникам на отримання фіксованих дивідендів незалежно від отриманого банком прибутку. Власники привілейованих акцій не беруть участі в управлінні банком, а в разі ліквідації банку та розподілу його майна вони мають право на повернення вкладених коштів до проведення виплат власникам звичайних акцій, але після задоволення вимог кредиторів банку. Банкам забороняють випуск акцій на пред’явника. Перший випуск акцій банку має складатися тільки зі звичайних акцій, а їхню реєстрацію та продаж звільнено від оподаткування. Додаткові емісії можуть включати і звичайні, і привілейовані акції. Банки надають останнім перевагу з тим, щоб запобігти розширенню кола власників банку та втрати контролю над ним. Додаткова емісія акцій є ефективним методом швидкого поповнення статутного капіталу банку. Додаткову емісію акцій банк може оголосити лише після того, як усі учасники виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено. Формування та збільшення статутного капіталу банк може здійснювати тільки у формі грошових внесків (резидентами України – у гривнях, нерезидентами – у вільноконвертованій іноземній валюті, або у гривнях).

Мінімальний розмір статутного капіталу на момент реєстрації банку не може бути менше:

1) для місцевих кооперативних банків – 1 млн. євро;

2) для комерційних банків, які здійснюють свою діяльність на території однієї області, – 3 млн. євро;

3) для банків, які здійснюють свою діяльність на території всієї України, – 5 млн. євро.

Перерахування розміру статутного капіталу в гривні здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день укладення установчого договору.

За підсумками року на основі фінансової звітності банки зобов’язані коригувати розмір статутного капіталу на індекс девальвації чи ревальвації гривні за рахунок та в межах валових доходів або валових витрат банку відповідно до методики, встановленої Національним банком України.

Національний банк України має право встановити для окремих банків залежно від їхньої спеціалізації диференційований мінімальний статутний капітал на момент реєстрації банку, але не нижче від розмірів, передбачених цією статтею.

У процесі діяльності банку статутний капітал може зменшуватися за умови зменшення кількості його учасників. Як збільшення, так і зменшення статутного капіталу відбувається лише за рішенням загальних зборів учасників з обов’язковою наступною реєстрацією змін у Національному банку України та в Комісії з цінних паперів і фондового ринку при Кабінеті Міністрів України. Ці установи контролюють також, щоб статутний капітал формувався тільки за рахунок власних (а не позичених чи залучених) коштів учасників, як правило, з прибутку та спецфондів, накопичених з цією метою.

Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривнях.

Статутний капітал банку не повинен формуватися з непідтверджених джерел.

Банк має право збільшувати статутний капітал після того, як усі учасники повністю виконали свої зобов’язання щодо оплати паїв або акцій і попередньо оголошений підписний капітал повністю оплачено.

Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче від мінімально встановленого рівня. Капітал банку не може бути меншим від статутного капіталу, необхідного для заснування банку.

Забороняється використовувати для формування капіталу банку бюджетні кошти, якщо такі кошти мають інше цільове призначення.

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на пасивному балансовому рахунка № 500 “Зареєстрований статутний капітал банку”, який має два субрахунки: № 5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку” і № 5001 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”. Аналітичний облік ведеться в розрізі акціонерів банку.

Відображення операцій за рахунками групи 500 “Статутний капітал банку” здійснюється лише на балансі головного банку (юридичної особи).

Внески в статутний капітал можуть здійснюватися і в іноземній валюті, яка перераховується в гривні за курсом Національного банку України на дату внеску, і надалі коригування його зміни не проводиться.

Крім того, для обліку операцій, пов’язаних з рухом коштів із формування статутного капіталу – випуском (емісією) акцій, їх продажем, скуповуванням, нарахуванням емісійних різниць та дивідендів, – використовуються ще й такі рахунки:

3630(А) “Внески за незареєстрованим статутним капіталом” ;

3631(П) “Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди” (Призначення рахунка: облік нарахованих банком дивідендів власникам акцій (часток, паїв) після прийняття рішення загальними зборами акціонерів (учасників). За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих дивідендів за акціями (паями, частками). За дебетом рахунка проводяться суми виплачених акціонерам (учасникам) дивідендів];

5000 (П) “.Зареєстрований статутний капітал банку” ;

5001(КП) “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку” ;

5002(КП) “Власні акції, які викуплені в акціонерів” ;

5003(П) “Дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу” ;

5010(П) “Емісійні різниці” ;

5020 (П) “Загальні резерви” ;

5021 (П) “Резервні фонди” ;

5022 (П) “Інші фонди банку” ;

5030 (П) “Нерозподілені прибутки минулих років” ;

5031 (А) “Непокриті збитки минулих років” ;

5040 (П) “Прибуток звітного року, що очікує затвердження” ;

5041 (А) “Збиток звітного року, що очікує затвердження”; 510 (П) “Результати переоцінки”; 59 (АП) “Результат поточного року” ;

6203 (АП) “Результат від торгівлі цінними паперами на продаж”.

Облік операцій з формування статутного капіталу банку

Для формування статутного капіталу банку, за місцем його створення, в регіональному управлінні Національного банку України відкривається тимчасовий рахунок для внесків засновників.

Внески можуть здійснюватися як до реєстрації, так і після реєстрації статутного капіталу банку. Тому для відображення операцій зареєстрованого, але не сплаченого статутного капіталу послуговуються також рахунком № 3530 “Несплачений статутний фонд”, а незареєстрованого – рахунком № 3630 “Внески за незареєстрованим статутним фондом”.

Розглянемо це на прикладах (табл. 36).

Таблиця 36

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ

№ з\п

Сутність операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1. Облік операцій статутного капіталу під час реєстрації

А

Реєстрація статутного фонду

3530 “Несплачений статутний фонд”

5007 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”

160 000

Б

Надходження грошових при реалізації акцій

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3530 “Несплачений статутний фонд”

60 000

В

Відображення операцій зменшення несплаченого і збільшення сплаченого статутного капіталу в міру внесення коштів

5001 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

60 000

2. Облік зарахування коштів за оголошеним і не зареєстрованим статутним капіталом у розмірі 160 000 гри, який реєструється в процесі внесків

А

Часткове внесення грошей на тимчасовий рахунок

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3630 “Внески за не зареєстрованим статутним фондом”

60 000

Б

Відображення реєстрації статутного фонду в процесі внесків

3530 “Несплачений статутний фонд”

5001 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”

160 000

В

Зарахування коштів, внесених до реєстрації у зареєстрований статутний фонд

3630 “Внески за незареєстрованим статутним фондом”

5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку”

60 000

Г

Відображення операції внесення грошових коштів, за зареєстрованим статутним капіталом (таким чином, поступово закривається дебет рахунка № 3530 операції б першого випадку)

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3530 “Несплачений статутний фонд”

100 000

Д

Відображання збільшення сплаченого статутного капіталу

5001 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”

5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку”

100 000

Є

Після цієї операції статутний капітал банку сформовано в зареєстрованій сумі

5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку”

160 000

3. Реалізація акцій, за ціною вищою від номінальної вартості

А

Оголошення та реєстрація статутного капіталу в сумі

3530 “Несплачений статутний фонд”

5001 “Несплачений зареєстрований статутний капітал банку”

160 000

Б

Реалізація (розміщення) акцій у сумі 160 000 грн.

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3530 “Несплачений статутний фонд”

160 000

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

5010 “Емісійні різниці”

6000

В

Відображення суми повністю сплаченого статутного капіталу, тобто на 120 000 грн.

5001 “Несплачений зареєстрований капітал банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

160 000

Забороняється розміщення акцій серед засновників, або інвесторів, відповідно до чинного законодавства, за вартістю, меншою за номінальну. У випадках реалізації за вищою ціною, ніж їх номінальна вартість виникає емісійний дохід, який обліковується на пасивному рахунка № 5010 “Емісійні різниці”. Його використання регламентується установчими документами банку.

В обліку ці операції відображають так.

Банки можуть здійснювати викуп акцій власної емісії у акціонерів, а потім, виходячи з необхідності, їх перепродавати, розповсюджувати серед своїх працівників, або анулювувати, що знаходить відповідне відображення в бухгалтерському обліку. Розглянемо це на прикладах (табл. 37).

Таблиця 37

ТИПОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ПРИ ВИКУПІ АКЦІЙ ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ В АКЦІОНЕРІВ

№ з\п

Сутність операції

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1. Облік руху викуплених акцій в акціонерів

А

Викуп

3120 “Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів”

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

10 000

Б

На відображення в межах пасивного рахунка № 5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку” на окремому субрахунку “Акції, що перебувають у власному банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”, субрахунок “Акції, що знаходяться у власності банку”

10 000

Перепродаж викуплених акцій

А

Перепродаж акцій за номінально вартістю (10 000 грн.)

1001 “Банкноти та монети в касі банку”

1200 “Коррахунок у Національному банку”

10 000

Б

Відображення акції вже не перебувають у власності банку

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”, субрахунок “Акції, що знаходяться у власності банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

10 000

2. Перепродаж акцій за ціною, вищою від номінальної вартості, – 10 600 грн. при номінальній вартості 10 000 грн., прибуток (10 600 – 10 000) грн. = 600 грн.

А

Надходження грошових коштів

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3120 “Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів (за номіналом)

10 600

Б

Відображення акції вже перебувають у власності банку

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”, субрахунок (Акції, що знаходяться у власності банку”

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

10 000

3. Перепродаж акцій за ціною, нижчою від номіналу – за 9400 грн. при номіналі 10 000 грн., збиток (9400 – 10 000) грн. = -400 грн.

А

Надходження грошових коштів

1200 “Коррахунок у Національному банку України”

3120 “Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів”

9400

6203 “Результат від торгівлі цінними паперами на продаж” (у даному випадку збиток)

3120 “Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів”

400

Б

Відображення акції вже не перебувають у власності банку

5000 “Сплачений зареєстрований капітал банку”, субрахунок “Акції, що знаходяться у власності банку”

5000/1 “Сплачений зареєстрований капітал банку”

10 000

В

Анулювання викуплених акцій

5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку”, субрахунок “Акції, що знаходяться у власності банку”

3120 “Власні акції банку в портфелі на продаж, викуплені в акціонерів”

4. Нарахування дивідендного доходу акціонерам

А

Сума нарахованих дивідендів

5040 “Прибуток минулого року, що очікує затвердження”, субрахунок “Оголошені дивіденди”

3631 “Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди”

5000

Б

Виплата нарахованих дивідендів

3631 “Кредиторська заборгованість перед акціонерами за дивіденди”

1001 “Банкноти та монети в касі банку”, або 1200 “Коррахунку Національному банку України”

5000

В

Індексація акцій

5020 “Загальні резерви” (за рахунок прибутку)

5000 “Сплачений зареєстрований статутний капітал банку”

Г

Відображення витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії

7104 “Комісійні витрати за операціями з цінними паперами”

1001 “Банкноти та монети в касі банку”, або 1200 “Коррахунок у Національному банку України”

400


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку - Бухгалтерський облік


Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку