Облік бартерних операцій

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ IX.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ, ЦІННИХ ПАПЕРІВ І РОЗРАХУНКОВО-КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

9.5. Облік бартерних операцій

Бартер (товарний обмін) – господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у будь-якій формі, іншій, ніж грошова, включаючи будь-які види заліку та погашення взаємної заборгованості, в результаті яких не передбачається зарахування коштів на рахунки продавця для компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг). Уряд

може обмежувати коло бартерних операцій. Так, у постанові Кабінету Міністрів від 29 квітня 1999 р. № 756 наведено перелік товарів (робіт, послуг), експорт яких за бартерними (товарообмінними) операціями забороняється. Законом України “Про державний бюджет України” від 25.12.05 № 3235-ІV (ст. 66) заборонені негрошові розрахунки з бюджетом, крім розрахунків векселем за імпортним ПДВ. У ст. 293 Господарського кодексу України вказано, що не може бути об’єктом бартеру майно, яке належить до основних фондів державної чи комунальної власності.

Згідно із п. 4 ст. 715 Цивільного кодексу України право власності на обмінювані

товари переходить до сторін одночасно після виконання зобов’язань щодо передання майна обома сторонами, якщо інше не встановлено договором або законом.

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг або отримання робіт, послуг, повідомляють орган державної податкової служби України, у якому вони перебувають на обліку, про факт здійснення експорту або імпорту робіт, послуг. Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі 1 % вартості експортованих або імпортованих робіт, послуг за кожний день прострочення, але не більше їх вартості (наказ ДПАУ від 26.08.03 № 404).

При здійсненні разових бартерних операцій із нерезидентами підприємство має одержувати дві окремих (імпортну та експортну) індивідуальні ліцензії. За видачу експортної (імпортної) ліцензії, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.05 № 362, сплачується збір в розмірі:

– у режимі неавтоматичного ліцензування – 780 гривень;

– у режимі автоматичного ліцензування – 220 гривень.

Порядок ведення фінансового обліку бартерних операцій визначається національними стандартами бухгалтерського обліку (П(с)БО 15, П(с)БО 16), а податкового обліку – Законами України “Про оподаткування прибутку підприємств” та “Про податок на додану вартість”.

Валові доходи та валові витрати при бартерних операціях відображаються у такому ж порядку, як і при грошових розрахунках.

Слід також зазначити, що відповідно із Законом України “Про податок на додану вартість при купівлі товару на експорт за бартером підприємство-покупець не має права на податковий кредит. Суми ПДВ сплачені постачальнику при купівлі такого товару включаються до його собівартості.

Крім того, при бартерних операціях за базу оподаткування приймається звичайна ціна (звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо не доведене зворотне. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню справедливих ринкових цін (ціна за якою в даному звітному періоді здійснювалась реалізація товару).

У вартість одержаних товарів включаються будь-які витрати, що пов’язані з їх придбанням, включаючи витрати, пов’язані з проведенням митних процедур (крім фінансових витрат).

У разі одержання підприємством за умовами бартерного контракту товарів партіями (частково), ці товари мають бути оприбутковані та зараховані на баланс підприємства за датою здійснення кожної з операцій. Залишок за дебетом рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” свідчить про заборгованість за імпортною частиною бартерного контракту, а за кредитом рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” – за експортною частиною.

Слід звернути увагу на те, що при бартері й врахуванні ПДВ за касовим методом (дозволяється підприємствам, що самостійно зареєструвались як платники ПДВ та мають обсяг оподатковуваних операцій до 300 тис. грн.), податкове зобов’язання виникає за датою отримання товарів, а податковий кредит – за датою поставки товарів.

Імпортна частина бартерного контракту обкладається ПДВ на загальних підставах, експортна частина обкладається ПДВ за нульовою ставкою. При бартерних операціях з нерезидентами можуть відкриватися попередні імпортні депозити. Відкриття попереднього імпортного депозиту відображається проводкою за дебетом субрахунку 333 та кредитом субрахунку 311. При закритті імпортного депозиту здійснюється зворотна проводка.

Основні проводки з обліку бартерних операцій наведені в табл. 9.9 та 9.10.

Таблиця 9.9.

Проводки при проведенні бартерних операцій з партнером в Україні

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Перша операція – відвантаження

Відображено дохід від реалізації

361

701

1800

Відображено податкове зобов’язання

701

641

300

Дохід за винятком ПДВ списано на фінансовий результат

701

791

1500

Списано собівартість реалізованої готової продукції (валовий доход)

901

26

1300

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

1300

Оприбутковано матеріали отримані за бартером (валові витрати)

201

631

1500

Відображено ПДВ до повернення з бюджету

641

631

300

Взаємозалік заборгованостей

631

361

1800

Перша операція – отримання товару

Оприбутковано одержану за бартером продукцію без ПДВ (відображаються валові витрати)

201

631

1500

Відображено податковий кредит

641

631

300

Відображено дохід від реалізації

361

701

1800

Відображено податкове зобов’язання

701

641

300

Дохід за винятком ПДВ списано на фінансовий результат (у податкових розрахунках валовий дохід)

701

791

1500

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901

26

1300

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

1300

Відображено ПДВ до повернення з бюджету

641

644

300

Закрито розрахунки

631

361

1800

Таблиця 9.10.

Проводки при проведенні бартерних операцій з іноземним партнером

Господарська операція

Дебет

Кредит

Сума

Перша операція – відвантаження

Відображено дохід (валовий дохід у податкових розрахунках) та заборгованість партнера за товар1

362

701

1500

ПДВ до сплати в бюджет

701

641

0

Дохід за винятком ПДВ списано на фінансовий результат

701

791

1500

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

901

26

1300

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

1300

Списано на витрати на збут мито і митні збори

93

84

100

84

685

100

Сплачено мито і митні збори

685

311

100

Оприбутковано одержану за бартером продукцію (валові витрати)

201

632

1500

Заборгованість за імпортним митом та митним зборам (валові витрати)

201

685

110

Сплачено імпортне мито та митні збори

685

311

110

Видача векселя з податкового зобов’язання з імпортної частини бартерного контракту

643

621

322

Настання терміну погашення податкового векселя

621

641

322

Перерахування митниці сум ПДВ

641

311

322

У наступному місяці після погашення податкового векселя

641

643

322

Закрито розрахунки

632

361

1500

Перша операція – отримання товару

Оплачено мито і митні збори (валові витрати)

685

311

110

Оприбутковано продукцію (відображаються валові витрати)

201

632

1500

Суму мита і митних зборів включено до собівартості матеріалів

201

685

110

Видача векселя з податкового зобов’язання з імпортної частини бартерного контракту

643

621

322

Настання терміну погашення податкового векселя

621

641

322

Перерахування митниці сум ПДВ

641

311

322

У наступному місяці після погашення податкового векселя

641

643

322

Відображено дохід (валовий дохід у податкових розрахунках) та заборгованість партнера за товар2

362

701

1500

ПДВ до сплати в бюджет

701

641

0

Дохід за винятком ПДВ списано на фінансовий результат

701

791

1500

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

901

26

1300

Собівартість готової продукції списана на фінансовий результат

791

901

1300

Списано на витрати на збут мито і митні збори

93

84

100

84

685

100

Сплачено мито і митні збори

685

311

100

Закрито розрахунки

632

362

1500

1 Сума ПДВ, що сплачена при закупівлі товару для експорту в рахунок бартерних операцій, включається в вартість такого товару і не відображається на рахунках 641 та 644.

2 Сума ПДВ, що сплачена при закупівлі товару для експорту в рахунок бартерних операцій, включається в вартість такого товару і не відображається на субрахунках 641 та 644.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Облік бартерних операцій - Бухгалтерський облік


Облік бартерних операцій