Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 8

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.3. Оцінка фінансової стійкості підприємства

За рівнем безпеки господарської діяльності

Господарську діяльність потрібно організувати так, щоб окупити всі витрати, та ще й отримати певний прибуток. Кажуть, людина багатіє не великими доходами, а розумними витратами. Це добре видно із формули розрахунку розміру операційного прибутку (ОП), де з чистого доходу (ЧД) вираховуються операційні витрати (ОВ): виробнича собівартість реалізованої продукції, що створює

чистий дохід (СР), адміністративні витрати (АВ) та витрати на збут (ВЗ), тобто для забезпечення розвитку підприємницької діяльності і її фінансової стійкості необхідно, щоб ЧД > СР + АВ + ВЗ.

Вищенаведені економічні показники виконують в цілому ті самі функції, що й національні рахунки для оцінки стану економіки держави. Оцінка доходів і витрат здійснюється за економічними системами, які формуються суб’єктами господарювання (ЄДРПОУ), та їх можливими групуваннями за регіонами (КОА-ТУУ), видами економічної діяльності (КВЕД) й іншими класифікаційними ознаками. Без таких розрахунків економічна політика

грунтувалася б на припущеннях.

Основна мета аналізу показників витрат і доходів є оцінка і моделювання оптимального співвідношення між споживчою вартістю (чистим доходом) об’єкта господарювання і витратами на його формування.

Фінансова стійкість забезпечується умовами беззбиткової діяльності, при якій споживча вартість (чистий дохід) об’єкта господарювання:

– збільшується, а витрати на його створення зменшуються;

– збільшується, а витрати на його створення не змінюються;

– збільшується швидшими темпами, ніж витрати на його створення;

– не змінюється, а витрати на його створення зменшуються;

– зменшується повільнішими темпами, ніж витрати на його створення.

Одна з найскладніших проблем керування співвідношенням між витратами і чистим доходом це: оцінити фактичний їх рівень, передбачити майбутнє, віднайти ефективні рішення в умовах невизначеності. Інструментом мінімізації невизначеності слугує прогнозування, а прогнозом називають спробу визначити (передбачити) стан якогось явища чи процесу в майбутньому, тобто можливі наслідки управлінських рішень.

У процесі фінансового аналізу безпеки господарської діяльності необхідно обчислювати й аналізувати наступні показники:

– валовий прибуток (збиток);

– валову і операційну прибутковість чистого доходу;

– рівноважний обсяг операційної діяльності (точку беззбитковості);

– рівень безпеки операційної діяльності;

– обсяг операційної діяльності, що забезпечує цільову прибутковість;

– коефіцієнт операційної залежності (еластичності), який дає змогу оцінювати залежність операційного прибутку від динаміки чистого доходу і структури витрат за функціональним зв’язком.

Фінансовий аналіз співвідношення витрати – чистий дохід – прибуток здійснюється на таких передумовах:

– натуральні показники обсягів виробництва (ОВі) і реалізації (ОПі) (продажу) продукції (товарів, робіт, послуг) за періоди часу, що досліджуються, збігаються, тобто ОВі = ОПі;

– витрати поділяються на змінні (ЗВ = СР) і постійні (ПВ = АВ + ВЗ). Тобто, за показниками звітності виробнича собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) з урахуванням всіх загальновиробничих витрат – це змінні витрати, а постійні витрати – це адміністративні витрати і витрати на збут;

– змінні витрати пропорційні обсягу господарської діяльності, а постійні залежать лише від періоду часу;

– ціна на продукцію (товари, роботи, послуги) характеризується середньою величиною за звітний період.

Основним показником, який характеризує ефективність господарювання виробничих структурних підрозділів підприємства, є валовий прибуток (ВП). Валовий прибуток, який можна назвати джерелом покриття постійних витрат і формування операційного прибутку, обчислюється за формулою:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де ОР – обсяг реалізації (продажу) об’єктів господарської діяльності за асортиментом в натуральному виразі; ЦР – ціна реалізації одиниці продукції (товарів, робіт, послуг); ВС – виробнича собівартість одиниці продукції (товарів, робіт, послуг).

Валовий прибуток визначається за сукупністю показників, які пов’язані індексними і балансовими моделями. Отже, валовий прибуток дорівнює постійним витратам (ПВ) і операційному прибутку (ОП), тобто прибутку від продажу продукції (товарів, робіт, послуг):

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Відповідно, операційний прибуток є різницею ОП = ВП – ПВ. Коли постійні витрати прямують до нуля – ПВ → 0, операційний прибуток прямує до валового прибутку – ОП → ВП. Ці закономірності цінні при вивченні впливу динаміки обсягу продажу на операційний прибуток. Коли змінюється обсяг продажу, постійні витрати залишаються на попередньому рівні, тому операційний прибуток змінюється на величину валового прибутку.

Нарощування валового прибутку можливе за рахунок поліпшення використання ресурсів безпосередньо у виробничих структурних підрозділах підприємств, тобто зменшення їх рівня на 1 грн. чистого доходу.

Ефективність господарювання економічних систем зручно аналізувати за допомогою відносних показників інтенсивності: валової (ПВчд) і операційної (ПОчд) прибутковості чистого доходу:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Валова прибутковість характеризує ефективність роботи структурних підрозділів підприємств за центрами витрат і відповідальності, де відбувається формування змінних витрат. Показник дає змогу визначити, скільки копійок валового прибутку надходить підприємству з 1 грн. чистого доходу. Прибутковість чистого доходу за операційним прибутком свідчить про ефективність використання ресурсів у процесі виробництва, управління і збуту.

Ключовою проблемою підприємств України є збільшення операційного прибутку шляхом приросту чистого доходу при оптимізації рівня постійних витрат та нарощуванні обсягів реалізації об’єктів діяльності за наявних змінних витрат.

Дослідження сценарію господарювання за цінами і змінними витратами на одиницю продукції (товарів, робіт, послуг) певного звітного періоду свідчить, що валова прибутковість чистого доходу – величина постійна. Тому приріст (зменшення) операційного прибутку можна моделювати за алгоритмом:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Операційна діяльність щодо продажу продукції (товарів, послуг, робіт) вважається врівноваженою, коли чистий дохід від їх продажу дорівнює операційним витратам (ЧД = СР + АД + ВЗ). Цей обсяг продукції ще називають точкою беззбитковості. Зазначений обсяг реалізації – точка беззбитковості – розмежовує сфери збиткової і прибуткової діяльності.

Через наявність постійних витрат (ПВ = АВ + ВЗ) реалізація продукції до певного її обсягу (точки беззбитковості Об) є збиткова, оскільки операційні витрати (СР + АВ + ВЗ) > ЧД. Зі зростанням обсягу продажу за умови, що змінні витрати на одиницю продукції менші за ціну, тобто ЗВ < Ц, збитки зменшуються, і в точці беззбитковості вони дорівнюють нулю. Якщо економічна система досягла точки беззбитковості, тобто її чистий дохід зрівнявся з обсягом постійних та змінних витрат, то продукування кожної додаткової одиниці продукції до споживача забезпечуватиме підприємству операційний прибуток в обсязі її валового прибутку.

Беззбитковий обсяг реалізації може визначатися у натуральному і грошовому виразах. Натуральний вираз найбільш прийнятний для монономенклатурної діяльності. При багатономенклатурній діяльності виникає проблема розподілу постійних витрат між реалізацією окремих об’єктів господарювання. За інформаційними ресурсами звітності можна визначити загальний обсяг беззбиткової діяльності у грошовому виразі, тобто в обсязі чистого доходу. У точці беззбитковості чистий дохід визначається за розрахунком: ЧДб = ПВ : ПВЧД, а постійні витрати (ПВ) покриваються валовим прибутком.

На основі беззбиткового обсягу реалізації визначається рівень безпеки операційної діяльності підприємства. Критерієм такої

Безпеки є рівень перевищення беззбиткового обсягу реалізації над фактичним обсягом реалізованої продукції. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності (Кб) за показниками звітності обчислюється так:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Коефіцієнт безпеки операційної діяльності можна вважати мірою операційного ризику. Чим він більший, тим безпечніша ситуація з огляду на можливість прибуткової діяльності. З його зростанням зменшується ризик зниження обсягу реалізації до точки рівноваги, і навпаки – при його зниженні такий ризик зростає.

Прибуток підприємств залежить від їх операційної активності, яка виражається передусім обсягом продажу продукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її зміни, то на величину прибутку істотно впливає ще структура витрат, а саме їх поділ на змінні та постійні.

Під час фінансового аналізу залежності прибутку від операційної активності з’ясовується два питання:

– який обсяг реалізації забезпечує цільовий прибуток підприємства;

– як реагує величина прибутку на зміну обсягу реалізації. Цільовим у даному випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді виходячи зі своїх стратегічних завдань. Тому виникає питання, скільки треба продавати продукції за певних цін і рівня витрат, щоб забезпечити такий прибуток. Обсяг чистого доходу за даними звітності можна обчислити за наступними формулами:

– якщо визначена цільова сума прибутку, необхідна для розвитку економічної системи:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де ЧДц – обсяг продукції, який необхідно реалізувати, щоб забезпечити цільовий прибуток; ОПц – цільовий операційний прибуток;

– якщо необхідно забезпечити певний нормативний рівень прибутковості чистого доходу:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де РЧДн – нормативний рівень прибутковості чистого доходу.

Наведені формули функціональних залежностей дають змогу за показниками звітності визначати цільові обсяги чистого доходу для формування нормативної суми прибутку або рівня прибутковості.

Щодо відносної реакції прибутку на зміну обсягу чистого доходу, то цей аспект аналізу ще називають операційною залежністю. Вона визначається за допомогою такого показника, як емпіричний коефіцієнт еластичності щодо співвідношення взаємопов’язаних показників: операційного прибутку (ОП) і чистого доходу (ЧД).

Коефіцієнт еластичності співвідношення операційного прибутку і чистого доходу (КЕП) характеризує приріст прибутку на одиницю приросту обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тобто:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де Топ – темп приросту операційного прибутку, процентів; Тчд – темп приросту обсягу реалізації, процентів.

Отже, Топ і Тчд визначаються відповідно:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Величина КЕП – показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягу реалізації продукції (операційної активності) на 1 %, тобто ∆ОП = ∆ЧД ∙ КЕП.

Аналогічні розрахунки щодо оцінки безпеки господарської діяльності можна зробити в цілому за сукупністю всіх витрат і доходів підприємства. Продемонструємо вище викладене на конкретному прикладі показників, що формують фінансові результати діяльності підприємства.

Загальний чистий дохід підприємства визначається таким чином:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де ЧДП – чистий дохід (надходження чистих грошових потоків) підприємства від господарської діяльності (операційної, фінансової, інвестиційної) та надзвичайних подій за досліджуваний період; ЧДо. д. – чистий дохід від основної операційної діяльності (реалізації товарів, готової продукції, робіт, послуг); ЧДі. о. – чистий дохід від іншої операційної діяльності (реалізації виробничих запасів, оренда активів); ЧДф. д. – чистий дохід від фінансової діяльності; ЧДі. д. – чистий дохід від інвестиційної діяльності; ЧДн. п. – чистий дохід від надзвичайних подій; ЧДп. п. – чистий дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності.

Алгоритм розрахунку ЧДп за звітом про фінансові результати визначається сумою рядків 035; 060; 110; 120; 130; 185; 200. Всі складові чистого доходу підприємства залежать від двох факторів:

– обсягу реалізації (КР) об’єктів діяльності (надходжень);

– ціни (Ц) за одиницю реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг та інших об’єктів, які формують грошові потоки.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Загальні витрати підприємства визначаються наступним чином:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де ВВП – витрати підприємства, що призводять до зменшення активів, або до збільшення зобов’язань, крім пов’язаних з формуванням капітальних інвестицій, за досліджуваний період; СР0.Д. – собівартість реалізованих об’єктів основної операційної діяльності (товарів, готової продукції, робіт, послуг); О. Ві. о. – собівартість об’єктів іншої операційної діяльності (виробничих запасів); АВ – адміністративні витрати; ВЗ – витрати на збут; ВВф. д. – витрати від фінансової діяльності; ВВі. д. – витрати від інвестиційної діяльності; ВВН п. – витрати від надзвичайних подій; ППГ. Д. – податок на прибуток підприємства від господарської діяльності.

Алгоритм розрахунку ВВП за звітом про фінансові результати визначається сумою рядків 040; 070; 080; 090; 140; 150; 160; 180; 205; 210.

Окремі складові витрат підприємства залежать від двох факторів:

– S обсягу реалізації (КР) об’єктів діяльності;

– S собівартості (СВ) одиниці реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг та інших об’єктів діяльності, які формують грошові потоки.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Відображені у звітності витрати підприємства можна поділити на змінні (ЗВП) та постійні (ПВп).

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Алгоритми розрахунку ЗВП і ПВп визначаються сумою рядків, відповідно (040; 090; 140; 150; 160; 180; 205; 210) та (070; 080).

Для обгрунтування рівня економічної безпеки підприємства визначають розрахункові показники:

1. Валовий прибуток підприємства (ВПп), грн.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Де ЧПп – чистий прибуток підприємства.

Чистий прибуток підприємства визначається як різниця між ЧПп і ВВП. ЧП = ЧДП – ВВП. Якщо ВВп більші ніж ЧПп – господарська діяльність збиткова. ЧЗП = ВВП – ЧДП.

2. Валову прибутковість (рентабельність) чистого доходу (ПВЧД), коп. ПВЧД = ВПп : ЧДП. Показник свідчить, скільки приносить підприємству валового прибутку (ВПп) 1 грн. одержаного чистого доходу (ЧДП).

3. Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (ВМЧД), коп. ВМчд ЗВЧД : ЧДП. Показник виражає величину змінних витрат (ЗВп), що здійснює підприємство для одержання 1 грн чистого доходу (ЧДП).

4. Чистий дохід підприємства, який забезпечує беззбиткову господарську діяльність (ЧДб), грн. ЧДб = ПВп : ПВЧД. Показник виражає який обсяг чистого доходу забезпечує підприємству беззбитковий рівень господарської діяльності.

5. Змінні витрати підприємства, які забезпечують беззбиткову господарську діяльність (3Вб), грн. 3Вб = ЧДб ∙ ВМЧД. При такому показнику обсягу змінних витрат забезпечується підприємству беззбитковий рівень господарської діяльності.

Перевірка достовірності розрахунку показників ЧДб і 3Вб (точка беззбитковості) здійснюється таким чином:

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

6. Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки (фінансової стійкості) господарської діяльності підприємства (Кб), процентів.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Показує на скільки відсотків (разів) чистий дохід (фактичний, плановий) від господарської діяльності підприємства більший (менший) чистого доходу, який забезпечує його беззбиткову діяльність.

Приклад розрахунку показників, які характеризують рівень економічної безпеки господарської діяльності, наведено в табл. 8.3.1. і рис. 8.3.1.

Таблиця 8.3.1

АНАЛІЗ І ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Чистий дохід

Витрати

Показники

Рядок за звітністю

Сума, тис. грн.

Показники

Рядок за звітністю

Сума, тис. грн.

Показники діяльності підприємства за звітом про фінансові результати

ЧДо. д.

035

151121,5

СРо. д.

040

124782,4

ЧДі. о.

060

15123,0

ОВі. о.

090

13453,6

ЧДф. д.

120

15,5

АВ

070

3994,1

ЧДі. д.

110, 130

36,2

ВЗ

080

5257,5

ЧДпп

185

ВВф. д.

140

393,3

Чдн. п.

200

ВВі. д.

150, 160

204,0

ВВн. п.

205

ППг. д.

180,210

5651,2

Разом (ЧДП)

X

166296,2

Разом (ВВп)

X

153736,1

Чистий прибуток підприємства 12560,1 тис. грн. (166296,2 – 153736,1)

Розрахункові показники

Найменування

Алгоритм розрахунку

Розрахунок

Величина показника

Постійні витрати (ПВп)

АВ + ВЗ

3994,1 + 5257,5

9251,6 тис. грн.

Змінні витрати (ЗВП)

ВВП – ПВп

153736,1 – 9251,6

144484,5 тис. грн.

Валовий прибуток (ВПп)

ПВп + ЧПп

9251,6 + 12560,1

21811,7 тис. грн.

Валова прибутковість чистого доходу (ПВЧД)

ВПп : ЧДП

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

0,131 грн. (13,1коп.)

Витратомісткість чистого доходу за змінними витратами (ВМЧД)

ЗВП : ЧДП

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

0,869 грн. (86,9 коп.)

Чистий дохід, який забезпечує беззбиткову діяльність (ЧДб)

ПВп : ПВЧД

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

70622,9 тис. грн.

Змінні витрати, які забезпечують беззбиткову діяльність (3Вб)

ЧДб – ВМчд

70622,9 ∙ 0,869

61371,3 тис. грн.

Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки діяльності підприємства (Кб)

ЧДп – ЧД6

ЧДп

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

0,575 (57,5 %)

Графічне зображення аналітичних розрахунків для оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства показано нарис. 8.3.1.

 Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності

Рис. 8.3.1. Графічне зображення оцінки рівня економічної безпеки господарської діяльності підприємства

Прибуткова діяльність підприємства характеризується сценарієм: ЧДП= ВВП + ЧПп, а збиткова ВВП = ЧДП + ЧЗП, де ЧЗП – чистий збиток підприємства, який не дозволяє покрити підприємству певну суму витрат. При цьому на підприємстві виникає заборгованість з виплати оплати праці, сплати податків, за розрахунками з постачальниками, припиняється інвестиційна діяльність.

Якщо витратомісткість чистого доходу підприємства за його змінними витратами (ЗВП : ЧДП) менша 1,0 то підприємство формує валовий прибуток, дотримується прибуткового сценарію розвитку і, за умови одержання фактичного чистого збитку, має можливість, збільшивши обсяги господарювання, забезпечити його беззбитковість. Водночас, якщо витратомісткість чистого доходу підприємства за його змінними витратами (ЗВП : ЧДП) більша 1,0, то підприємство позбавлене можливості формувати валовий прибуток, має збитковий сценарій розвитку і за умови недосягнення показника витратомісткості чистого доходу за змінними витратами величини менше 1,0 стає банкрутом. При цьому підприємство потребує обов’язкової системи антикризового управління, як щодо формування витрат, особливо змінних, так і у створенні доходу.

В процесі аналізу підприємство може бути оцінене за одним з трьох можливих сценаріїв фінансової стійкості:

А) ЗВП : ЧДП < 1,0 при чистому прибутку (табл. 8.3.1 і рис. 8.3.1);

Б) ЗВП : ЧДП <1,0 при чистому збитку;

В) ЗВП : ЧДП >1,0 при чистому збитку.

Для обгрунтування цих сценаріїв розвитку використаємо дані табл. 8.3.2

Таблиця 8.3.2

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВИХ СЦЕНАРІЇВ

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (тис. грн.)

Показники

Сценарії формування фінансової стійкості підприємства

А

Б

В

Чистий дохід (ЧДП)

5000

5000

5000

Змінні витрати (ЗВП)

2800

4200

5200

Валовий прибуток (ВПп)

2200

800

-200

Постійні витрати (ПВп)

1000

1000

1000

Чистий прибуток (ЧПп), збиток (ЧЗП)

1200

-200 (ЧЗП)

-1200 (ЧЗП)

Витратомісткість 1 грн. чистого доходу за змінними витратами (ВМЧД), грн.

0,56

0,84

1,04

Максимізація прибутку за сценарієм “а” можлива при певному поєднанні змін всіх факторів: цін, обсягів реалізації, виробничої собівартості і постійних витрат щодо їх зменшення і збільшення за умови не збільшення показника “витратомісткість чистого доходу”.

Підприємство, що розвивається за сценарієм “б”, може ліквідувати збитковість не змінюючи показника “витратомісткість чистого доходу”, але за умови приросту виручки, виходячи із кількісних обсягів реалізації. Якщо ринок збуту об’єктів діяльності підприємства за фактичним асортиментом обмежений, необхідно зменшувати змінні і постійні витрати на створення 1 грн. чистого доходу, поліпшувати структуру продукції, здійснювати пошук покупців з більш ефективними ціновими пропозиціями.

Збитковим підприємствам, які здійснюють господарську діяльність за сценарієм “в”, насамперед необхідно мінімізувати допустиму величину змінних витрат на створення 1 грн. чистого доходу. За допомогою аналізу при заданій величині витратомісткості чистого доходу обгрунтовують критичні рівні:

А) цін на об’єкти господарської діяльності;

Б) цін на ресурси для виробництва готової продукції, надання послуг і виконання робіт;

В) витрат окремих видів ресурсів на одиницю об’єктів господарської діяльності;

Г) структури ресурсів на виробництво;

Д) асортименту об’єктів господарської діяльності.

В основі цих розрахунків лежить модель формування валового прибутку, що враховує взаємозв’язок: витрати – чистий дохід – прибуток.

Якщо граничний чистий дохід підприємства більший від витрат, які забезпечують його створення, то дальше зростання обсягів реалізації збільшує загальну суму валового прибутку і навпаки. Отже, для максимізації валового прибутку підприємство має збільшувати обсяги реалізації до того часу, поки граничний дохід вищий за граничні витрати, і припинити розширення господарської діяльності як тільки граничні витрати почнуть перевершувати граничний дохід. За дотримання цієї умови для збільшення чистого прибутку необхідно мінімізувати постійні витрати на 1 грн. чистого доходу.

На основі проведених розрахунків максимізації чистого доходу, валового і чистого прибутку та мінімізації змінних і постійних витрат вибирають один з варіантів управлінських рішень.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності - Довідник з економіки


Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки господарської діяльності