Що таке політична доктрина?

25 Що таке політична доктрина?

Політична доктрина (лат. doctrina – вчення) – головний принцип діяльності суб’єктів політичного процесу, що грунтується на певній політичній ідеології.

У політичній доктрині відображується бачення політичної системи, шляхів її розвитку, функціонального призначення, засобів і методів розв’язання політичних проблем, вибору політичних пріоритетів. За допомогою доктрини визначаються конкретні напрями здійснення політичної влади, змінюється характер політичних інститутів, ціннісні орієнтири і

зміст політичних принципів, норм, фіксується зв’язок певних політичних ідей та інтересів.

Існування політичної доктрини може бути пов’язане з політичною системою загалом, окремими її сторонами чи регіональними політичними явищами. Виходячи з цього, політичні доктрини можна класифікувати на загально-соціальні, локальні й регіональні. Серед загально-соціальних політичних доктрин сучасності виокремлюють неоконсерватизм, неолібералізм, сучасний соціал-демократизм, ісламський фундаменталізм тощо.

Будучи невід’ємною складовою політичної системи суспільства, політична доктрина відображує

спрямованість політичного життя в цілому, діяльність політичних партій і рухів. Кожна політична доктрина не тільки має власні політичні цінності й орієнтири щодо оптимізації різних сфер суспільного життя, а й намагається пропагувати свої цілі та ідеали, спрямовувати громадян на реалізацію визначених нею завдань.

Політична доктрина відображується в програмних документах, використовується у передвиборних кампаніях, в умовах боротьби за політичну владу є засобом розрізнення партій і рухів. Через політичну доктрину суб’єкти індивідуалізуються, а також відбувається їх об’єднання (консолідація) або роз’єднання.

Можливості для реалізації політичної доктрини з’являються тоді, коли політичні суб’єкти, що її підтримують, перебувають біля керма державної влади. Водночас плюралізм сучасного суспільства не дає правлячій партії чи коаліції можливості здійснювати свою політичну доктрину без урахування думок інших політичних суб’єктів і положень тих політичних доктрин, які вони представляють. Таким чином створюються умови для врахування багатоманітності інтересів і для досягнення згоди при здійсненні політичної доктрини.

Політологи радять, розглядаючи ту чи ту політичну доктрину, брати до уваги, що на розвиток кожної з них впливають суперечливі тенденції: від удосконалення змісту і логічної структури доктрини до приведення окремих її компонентів у відповідність з реальною ситуацією.

Зазвичай доктрини грунтуються на різних світоглядних позиціях, різних методах світопізнання і своєрідних засобах удосконалення світу. Проте їх слід аналізувати з позицій загальнолюдських цінностей, демократії й гуманізму.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Що таке політична доктрина? - Довідник з політології


Що таке політична доктрина?