СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Повторення та узагальнення вивченого в пятому класі

§ 1. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ПРИГАДАЙМО. 1. Чим словосполучення відрізняється від речення? 2. Які є головні й другорядні члени речення?

4

І. Прочитайте виразно вірш уголос. Яка картина постає у вашій уяві? Які почуття викликали у вас слова поета?

ДЖЕРЕЛО

Вечірній птах здійметься на крило,

Рясний* туман впаде на дно долини,

І зацвіте цілюще джерело

Під золотим густим кущем ліщини.

Воно цвіте сталево в пору дня,

Воно цвіте мідяно в пору ночі.

В його воді

відбилась тінь коня,

І тінь зорі, і материні очі.

Так хочу знов, щоб щастя привело

Мене туди, де в тихих тінях гаю

Зодвіку б’є цілюще джерело –

Невтомне серце батьківського краю.

Вечірній птах здійметься на крило,

Рясний туман впаде на дно долини.

Там б’є і б’є невтомне джерело –

Живе і вічне серце батьківщини.

Б. Стельмах

*Рясний – рос. Густо́й, обильный.

II. Доведіть, що виділені сполучення не є словосполученнями.

III. Випишіть із тексту по одному словосполученню “прикметник + іменник”, “дієслово + іменник”, “дієслово + прислівник”,

“дієслово + займенник”. Виконайте синтаксичний розбір їх.

 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

5

ПОСПІЛКУЙТЕСЯ. З чого починається любов до Вітчизни?

6

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Доберіть по черзі до поданих словосполучень синонімічні (усно).

Вітер з моря, пісні Дніпра, хатинка лісника, матусина пісня, криниця дідуся, ліси Чернігівщини, квіти осені, подвір’я школи.

7

Прочитайте вголос речення, дотримуючись відповідної інтонації.

1. Ну й день! (Із захопленням). 2. Ну й день! (З осудом). 3. Оце так новина! (Із захопленням). 4. Оце так новина! (Із розчаруванням). 5. Яка красуня! (Із замилуванням). 6. Яка красуня! (Зі зневагою).

І таке буває

Змагалися з бігу спортивні команди двох шкіл. Найкращий бігун школи № 1 захворів. Команда відчувала наближення поразки. Раптом із натовпу вийшов якийсь хлопець.

– Куди тобі? – запитав його один з учнів.

– Куди тобі! – сказав інший.

Поясніть, який зміст було вкладено в ці дві однакові за лексичним складом репліки та з якою інтонацією їх було вимовлено.

8

І. Спишіть речення. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Які з речень – односкладні?

1. Дитинства теплий вітер з очей моїх сльозинку витер (О. Довгоп’ят). 2. Нап’юся ще солодкого настою тих молодих вишневих вечорів (Л. Костенко). 3. Придорожня береза гойдала на своїх плакучих гілках зелений димок (М. Стельмах). 4. Журавлиним ключем відмикаю осінь (Ю. Вавринюк). 5. Ліниво верби коси заплітали (Ю. Вавринюк).

II. Визначте види речень за метою висловлювання та інтонацією.

III. Обгрунтуйте написання виділених слів. Запишіть фонетичною транскрипцією слова солодкий і вітер.

9

І. Перекладіть словосполучення українською мовою. Скористайтеся поданою нижче рубрикою “Культура мовлення”.

Благодарю вас, упрекать сестру, извините меня, присущий другу, овладевать* знаниями.

*Овладе́вать – укр. оволодівати, опановувати.

II. 3 одним перекладеним словосполученням складіть і запишіть речення.

 СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

Культура мовлення

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Дякую (кому?) вам

вибачте (кому?) мені

Дорікати (кому?) братові

притаманний (кому?) йому

Опановувати (що?) знання

оволодівати (чим?) знаннями

Дякую вас

Вибачте мене

Дорікати брата

Притаманний для нього

Опановувати знаннями

оволодівати знання


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ - Українська мова


СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ