МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ВСТУП

§4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Пригадайте з курсу природознавства методи вивчення живої природи, прилади, за допомогою яких ви вивчали живу природу.

За допомогою яких методів вивчають організми? Увесь прогрес людства пов’язаний з розвитком наукових досліджень. Вивчаючи природознавство, ви вже застосовували деякі методи дослідження природи (пригадайте їх).

Біологія також вивчає природні об’єкти (від лат. об’єктум – предмет). Під час вивчення біології найчастіше

ви будете використовувати спостереження, опис, порівняння, експерименти.

 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мал. 17. Один дослідник спостерігає за об’єктом за допомогою оптичного приладу – бінокля, а інший записує результати спостережень

Ми постійно вивчаємо навколишній світ, спостерігаючи за природними тілами та явищами, змінами, що відбуваються в природі. Дослідник спостерігає за визначеним об’єктом цілеспрямовано. Для цього він обирає об’єкт спостереження (наприклад, представників тварин чи рослин), складає план спостереження, ставить мету і передбачає результат. Спостереження

є найпоширенішим методом дослідження живої природи, коли дослідник лише спостерігає за розвитком подій і не впливає на їхній перебіг.

Під час спостереження часто використовують відповідні оптичні прилади, які дають змогу наблизити об’єкт або збільшити його розміри. Наприклад, за перелітними птахами можна спостерігати за допомогою бінокля (мал. 17), телескопа.

Спостереження можна проводити як у природі, так і в спеціальних наукових лабораторіях. У лабораторіях спостереження за процесами життєдіяльності дрібних організмів можна проводити за допомогою світлового мікроскопа (мал. 18).

Заведіть “Зошит природи” і, користуючись порадами вчителя, постійно записуйте в нього результати власних спостережень за змінами, що відбуваються в природі протягом року. Зокрема зазначте, які дерева першими скинули листя, які птахи відлетіли в теплі краї, а які залишилися зимувати та ін. Порівнюючи результати власних спостережень протягом кількох років, ви зможете зробити певні висновки.

Дослідники описують різноманітні об’єкти і явища живої природи, застосовуючи описовий метод. Таким методом користувався давньогрецький учений Арістотель, якого називають “батьком біології” (мал. 2, 1). Він описав близько 500 видів відомих йому тварин. А його учень Теофраст (мал. 2, 2), якого вважають засновником ботаніки, описав близько 500 видів рослин. І тепер учені описують щорічно тисячі нових для науки видів рослин, грибів, тварин, мікроорганізмів.

 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мал. 18. 1. Сучасна біологічна лабораторія.

2. Спостереження в лабораторії за дрібними організмами за допомогою світлового мікроскопа

Часто під час спостереження науковці один об’єкт, процес або явище порівнюють з іншими подібними. Так вони виявляють риси подібності й відмінності між ними. Отже, використовують метод порівняння.

Як метод дослідження вчені використовують експеримент. Спочатку дослідник обирає об’єкт дослідження. Після цього він ставить питання, на яке буде намагатися відповісти за допомогою експерименту. Далі планує сам експеримент. Результати експерименту дають змогу підтвердити передбачення дослідника або спростувати його.

Експерименти, як і спостереження, бувають польові та лабораторні. Польові експерименти здійснюють у природних умовах. Наприклад, на експериментальних ділянках вивчають дію певних добрив на ріст рослин. Лабораторні експерименти проводять у спеціально обладнаних приміщеннях – лабораторіях.

! Цікаво знати, що дані, отримані науковцями за допомогою різних методів досліджень, обов’язково мають бути оброблені математично. Це допоможе виявити певні закономірності, спільні та відмінні риси в досліджуваних об’єктах, процесах чи явищах.

Як людина використовує знання з біології у своїй діяльності? Усі компоненти живої природи людина використовує для поліпшення умов власного життя: здоров’я, харчування, проживання, якості довкілля. Для вирішення цих завдань біологія тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, охороною природи, багатьма галузями промисловості (мал. 19).

Завдання. Разом з дорослими зайдіть до аптеки і переконайтеся, що в продажу є багато лікарських трав, наприклад: евкаліпт, ромашка лікарська, ягоди чорниць, валер’яна, ехінацея пурпурова та ін. Дізнайтеся про лікувальну дію деяких із цих рослин і запишіть результати свого дослідження в зошит.

Розвиток біологічних наук відкриває нові можливості гармонійного поєднання інтересів людини із законами розвитку природи.

Досліджуючи живу природу, людина черпає з неї нові ідеї, які втілює у промисловості, архітектурі тощо. Є навіть окрема галузь біології – біоніка. У перекладі з давньогрецької мови біоніка означає “елемент життя”. Ця наука – приклад взаємодії біології з технікою.

Отже, значення біології для існування людства важко переоцінити. Отримавши відповідну освіту, ви теж могли б зробити свій внесок у захист навколишнього природного середовища та збереження різноманіття різних груп організмів.

Завдання. Об’єднайтеся в групи і підготуйте коротку доповідь про застосування знань з біології в різних галузях господарства.

 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

 МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

Мал. 19. Застосування біологічних знань

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

Для вивчення живої природи дослідники застосовують такі основні наукові методи: описовий, спостереження, експеримент, порівняння тощо.

Наукові дослідження можуть проводитись як у природі (польові дослідження), так і в спеціально обладнаних приміщеннях – лабораторіях (лабораторні дослідження).

Результати досліджень у галузі біології мають вирішальне значення для збереження та поліпшення здоров’я людини та свійських тварин, забезпечення людства продовольством, збереження та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

– Поповніть свій біологічний словник: описовий метод, спостереження, експеримент, порівняння.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Укажіть метод у природознавстві, яким користувався Арістотель: а) спостереження та опис; б) польовий експеримент; в) лабораторний експеримент.

2. Метод, за допомогою якого виявляють риси подібності й відмінності між об’єктами, – це: а) опис; б) спостереження; в) експеримент; г) порівняння.

Поясніть значення лікарських рослин для збереження і поліпшення здоров’я людини. Оцініть значення біології для розвитку медицини і сільського господарства.

Поміркуйте. Чому біологію вважають наукою майбутнього?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ - Біологія


МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ