Одиниці фізичних величин – КІНЕМАТИКА

ФІЗИКА

Частина 1 МЕХАНІКА

Розділ 1 КІНЕМАТИКА

1.5. Одиниці фізичних величин

Фізична величина – характеристика однієї з властивостей фізичного об’єкта (фізичної системи, явища або процесу), спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об’єктів, проте в кількісному відношенні індивідуальна у кожного з них. Термін “величина” не треба застосовувати для позначення тільки якісного боку досліджуваної властивості, наприклад писати “величина маси”, “величина тиску”, “величина сили”, бо ці властивості

(маса, тиск, сила) самі є величинами. У таких випадках слід застосовувати термін “розмір величини”.

Розмір фізичної величини – кількісна означеність фізичної величини, властива конкретному матеріальному об’єкту, системі, явищу або процесу. Часто в словосполученні “розмір величини” слово “розмір” відкидають або замінюють на “значення величини”.

Значення фізичної величини – оцінка розміру фізичної величини у вигляді певного числа прийнятих для неї одиниць (наприклад, 25 м, 68 кг). Не слід використовувати словосполучення “вимірювання значення величини” тому,

що значення величини – це результат закінченого вимірювання.

Одиниця фізичної величини – фізична величина фіксованого розміру, якій умовно надано числове значення, що дорівнює 1, і яку застосовують для кількісного вираження однорідних фізичних величин. Термін застосовують також для позначення одиниці, що входить як множник до значення фізичної величини.

Існує кілька систем (наприклад, СГС – сантиметр, грам, секунда; МКГСС – метр, кілограм-сила, секунда), що відрізняються вибором основних одиниць. Системи, в основу яких покладено одиниці довжини, маси і часу, називають абсолютними.

Сучасною формою метричної системи є Міжнародна система одиниць (СІ), яка поширюється в усіх державах світу.

Основними в системі СІ є одиниці: довжини – метр (м), маси – кілограм (кг), часу – секунда (с), сили електричного струму – ампер (А), термодинамічної температури – кельвін (К), кількості речовини – моль, сили світла – кандела (кд). Про ці одиниці йтиметься у відповідних розділах книги.

Метр дорівнює довжині шляху, який проходить у вакуумі світло за 1/299 792 458 частину секунди. Застосовуються також кратні та часткові одиниці метра: кілометр (103 м), сантиметр (10-2 м), міліметр (10-3 м), мікрометр (10-6 м) тощо.

Кілограм є одиницею маси і дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма.

Секунда – це час, що дорівнює 9 192 631 770 періодам випромінювання, яке відповідає переходові між двома надтонкими рівнями основного стану атома цезію-133.

Ампер – це сила постійного струму, який під час проходження по двох безмежно довгих паралельних прямолінійних провідниках малого кругового перерізу, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуумі, зумовлює на кожній ділянці провідника завдовжки 1 м силу взаємодії, що дорівнює 2 · 10-7Н.

Кельвін є одиницею термодинамічної температури і дорівнює 1/273,16 частині термодинамічної температури потрійної точки води.

Моль є кількістю речовини системи, що містить стільки структурних елементів, скільки міститься атомів у карбоні-12* масою 0,012 кг.

Кандела – це сила світла у заданому напрямі джерела, що випромінює монохроматичне випромінювання з частотою 540 · 10 Гц, енергетична сила світла якого в цьому напрямі становить 1/683 Вт/ср (ср – стерадіан, див. розд. 11).

Для позначення розмірності довільної фізичної величини використовують її символьне позначення, яке береться у квадратні дужки. Так, символ означає розмірність швидкості. Для розмірностей основних величин використовують спеціальні позначення: для довжини – L, для маси – М, для часу – Т. Отже, позначивши довжину літерою l, масу – m, а час – t, запишемо = L, = М, = Т. Нехай, наприклад, нас цікавить розмірність швидкості

 Одиниці фізичних величин   КІНЕМАТИКА

Це співвідношення називають формулою розмірності, а його праву частину – розмірністю відповідної величини (у цьому разі швидкості).

Ураховуючи співвідношення  Одиниці фізичних величин   КІНЕМАТИКА можна встановити розмірність прискорення:

 Одиниці фізичних величин   КІНЕМАТИКА

Аналогічно можна дістати розмірності всіх інших величин.

_______________________________________________________

*Назви хімічних елементів і простих речовин подано за ДСТУ 2439-94 “Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Одиниці фізичних величин – КІНЕМАТИКА - Довідник с фізики


Одиниці фізичних величин – КІНЕМАТИКА