Політичне життя

Політологічний словник

Політичне життя – одна з основних сфер суспільного життя, пов’язана з політичною діяльністю й відносинами індивідів і соціальних спільнот, створених ними політичних інститутів для виявлення інтересів соціальних суб’єктів, а також боротьба за їх реалізацію через посередництво влади у процесі політичного розвитку. П. ж. у різні епохи й у різних країнах відзначається різноманітністю й своєрідністю.

Виникнення П. ж. пов’язане з виникненням у суспільстві різних груп інтересів, насамперед майнових і

владних. Структурування суспільства за соціальними інтересами породжує потребу у вираженні, погодженні та реалізації інтересів соціальних груп. Відмінність і навіть протилежність інтересів соціальних груп породжує потребу в особливому виді влади – політичній, державній владі, яка претендує (з успіхом) “на монополію легітимного фізичного насильства” (М. Вебер). Оскільки за цих умов, щоб бути реалізованими у загальній формі, інтереси соціальних груп повинні знайти своє відображення у законах та інших рішеннях політичної влади, то фокусом П. ж. є державна влада, її організація, боротьба за можливість
впливати на рішення, які приймаються.

Як витвір економічного, соціального життя суспільства, П. ж. концентрує, інтегрує у собі всі суспільно значущі потреби та інтереси та є своєрідним завершенням суспільного життя. Цінність політичної влади полягає у тому, що вона дає змогу не тільки “підсилити”, “поліпшити” або, навпаки, “послабити”, “погіршити” перебіг подій у будь-якій сфері суспільного життя, а й докорінно змінити сам хід їхнього розвитку. При цьому за сучасних умов вплив політики, політичної влади на всі сторони життя суспільства є особливо значним. Політична влада є основним інструментом розподілу у процесі виробництва та відтворення соціального життя суспільства. П. ж. є найбільш динамічною та мінливою сферою суспільного життя. Його динаміка зумовлена, по-перше, динамікою суспільно значущих потреб, інтересів, цінностей, які виходять на перший план суспільного життя, по-друге, прагненням політичних суб’єктів використовувати будь-яку можливість для зміцнення (якщо мова йде про суб’єктів, що перебувають при владі) або послаблення (опозиція) існуючої влади. П. ж., поєднуючи все поле політики, має суцільну, цілісну структуру. Воно включає діяльність політичних суб’єктів, політичні відносини, основні інституціональні структури влади, типи політичних систем, режимів, погляди, норми та принципи, які складаються у процесі людської діяльності, створюють єдину систему політичних процесів. Закономірністю П. ж. є зростання його ролі й значення у міру посилення людського виміру політики, демократизації й гуманізації соціальних підвалин суспільства, формування соціально-правової держави. За цих умов для П. ж. стають властивими політичний і соціальний плюралізм, поділ функцій влади й підпорядкування їх громадянському суспільству, активна творча діяльність політичних партій і громадсько-політичних об’єднань. П. ж. зазнає піднесень, спадів, застоїв, криз. У сучасній Україні при виході суспільства з політичної кризи П. ж. поступово нормалізується, набуває цивілізованих форм із національною специфікою, орієнтується на виконання міжнародних норм і стандартів, зокрема у сфері прав і свобод людини.

М. Михальченко


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Політичне життя - Довідник з політології


Політичне життя