Тематичний план та розподіл навчального часу – ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ГІДРОБІОЛОГІЯ

1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ГІДРОБІОЛОГІЯ”

Тематичний план та розподіл навчального часу

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0708 “Екологія” на вивчення навчальної дисципліни “Гідробіологія” передбачено 54 години (1 кредит). Приймаючи до уваги зменшення аудиторного навантаження студентів і збільшення обсягу самостійної роботи під керівництвом викладача, тематичний план та розподіл навчального часу для денної та заочної форм навчання

має наступний вигляд (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Тематичний план та

Розподіл навчального навантаження

Блоки змістових модулів

Розподіл навчального часу

(розділи), змістові модулі

Лекції

Практичні

Самостійна

Індиві-

(теми)

Заняття

Робота

Дуальна

Робота

1

2

3

4

5

1.Гідробіологія як наука.

6

4

10

2

1.1.

Предмет та завдання

Гідробіології як науки.

2

4

1

1.2. Життєві форми

4

4

6

1

Гідробіонтів.

2. Екологічні основи

4

4

10

4

Життєдіяльності гідро

Біонтів.

2.1. Роль світла в житті

2

2

5

2

Гідробіонтів.

2.2. Газообмін гідробіонтів.

2

2

5

2

3. Біологічна продуктив

4

6

12

6

Ність водних екосистем.

3.1. Структура та

2

4

6

4

Функціональні особливості

Гідроекосистем.

3.2. Відтворення біоло

2

2

6

2

Гічних ресурсів гідросфери.

Разом

14

14

32

12


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тематичний план та розподіл навчального часу – ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ - Довідник з біології


Тематичний план та розподіл навчального часу – ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ