Прямокутна система координат на площині

УРОК № 22

Тема. Прямокутна система координат на площині

Мета уроку: узагальнення та систематизація матеріалу про декартову прямокутну систему координат.

Тип уроку: комбінований.

Наочність і обладнання: таблиця “Декартові координати та вектори на площині” [13].

Вимоги до рівня підготовки учнів: описують прямокутну систему координат. Застосовують вивчені означення до розв’язування задач.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Перевірити наявність виконаних домашніх завдань та відповісти на

запитання, які виникли в учнів при виконанні домашніх завдань.

II. Аналіз результатів тематичної контрольної роботи № 2

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань учнів

Узагальнити та повторити матеріал, пов’язаний з координатною площиною, відомий учням з курсу математики 6 класу та алгебри 7-8 класів можна в процесі виконання завдань та фронтальної бесіди з використанням таблиці [13] та рис. 126.

 Прямокутна система координат на площині

Запитання до класу

1. Що називається прямокутною системою координат? 2. Як у прямокутній системі координат називають горизонтальну пряму Ох; вертикальну пряму Оу; точку

О(0; 0)? 3. Що таке абсциса точки? ордината точки? 4. Назвіть абсцису та ординату точки: А(2; 1), В(-1; 2), С(-2; -1), D(1; -2). 5. Прочитайте: A(3; 4), В(-2; 5), С(2; -2), D(0; 3). 6. Запишіть координати точок, зображених на рис. 127, і вкажіть, у яких координатних чвертях вони розміщені.

 Прямокутна система координат на площині

7. Що можна сказати про координати точки, яка лежить на осі абсцис? на осі ординат? 8. Побудуйте точки: А(3; 0), В(3; 4), С(-3; -2), D(-4; 0), E(3; -2), F(-3; 2).

У ході виконання цих вправ учні повинні усвідомити, що задати систему координат на площині означає, що кожній точці площини можна поставити у відповідність впорядковану пару дійсних чисел х і у і, навпаки, кожній парі х і у – єдину точку площини.

IV. Виконання вправ

1. У яких точках на координатній площині дорівнюють нулю абсциси? ординати? 2. Де розташовані на координатній площині точки, абсциси яких дорівнюють 5? ординати яких дорівнюють -5? 3. Побудуйте на координатній площині чотирикутник ABCD, якщо А(-3; 2), В(3; 2), С(-3; -1), D(3; -1). Визначте вид чотирикутника, знайдіть периметр і площу цього чотирикутника. 4. Нехай А(-5; -1), В(-1; -1), С(-1; -3) – координати трьох вершин прямокутника. Знайдіть координати четвертої вершини. Чому дорівнюють периметр і площа цього прямокутника? 5. Дано точку А(2; 3). Знайдіть координати основи перпендикуляра, опущеного з точки А на вісь Ох; на вісь Оу. 6. Де на координатній площині розташовані всі точки, абсциси яких дорівнюють їх ординатам? 7. Побудуйте на координатній площині всі точки з абсцисою х і ординатою у такі, що:

А) |x| = 3, |у| = 2;

Б) |x| = 3, |у| ? 2;

В) |х| ? 3, |y| = 2;

Г) |x| ? 3, |у| ? 2.

8. При якому значенні х точки А(2x – 1; 0) і В(x + 1; 5) лежать на одній прямій, яка паралельна осі Оу? 9. Знайдіть площу трикутника з вершинами в точках А(0; 0), В(1; 2), С(3; 1).

V. Домашнє завдання

1. Повторити відомості про декартові координати на площині. 2. Виконати завдання. 1) Побудуйте квадрат ABCD так, щоб вершина С мала координати (-2; 2), а діагоналі квадрата перетиналися в початку координат. Знайдіть координати точок А, В, D та периметр і площу цього квадрата. 2) Зобразіть на координатній площині всі точки (х;у), якщо:

А) у = 0, х? 2;

Б) -2 ? у? 2, х? 0;

В) |x| ? 2, у? 1;

Г) |х| ? 2, у? -2.

VI. Підбиття підсумків уроку

Завдання класу

1. Поясніть, що таке декартова прямокутна система координат. 2. Дано точку А(-3; 4). Укажіть координати основ перпендикулярів, які опущені з цієї точки на координатні осі. Чому дорівнює відстань від точки А до координатних осей? до початку координат?
Прямокутна система координат на площині - Плани-конспекти уроків по математиці


Прямокутна система координат на площині