Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Розділ 4.

Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис

4.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Та побудова

Предметом бухгалтерського обліку, як зазначалося раніше, виступають господарські засоби, джерела утворення господарських засобів та господарські процеси. Предмет обліку знаходить своє відображення в бухгалтерських документах у хронологічній послідовності.

Для управління господарською діяльністю підприємства

інформація, яка міститься безпосередньо у великій кількості в первинних облікових документах, не може бути використана без відповідної систематизації і комплексного підрахунку. Тому для забезпечення системного обліку і контролю за господарськими засобами і джерелами їх утворення, а також за здійснюваними на підприємствах господарськими операціями використовують бухгалтерські рахунки. При цьому інформація із первинних облікових документів попередньо систематизується, узагальнюється, а потім переноситься на відповідний рахунок.

Отже, бухгалтерський рахунок виступає засобом групування

(узагальнення) господарських засобів, джерел їх утворення, а також господарських процесів, які підтверджені документально і згруповані за економічно однорідними ознаками з метою систематичного контролю за змінами в процесі діяльності підприємства.

Бухгалтерський рахунок являє собою форму двосторонньої таблиці: ліва сторона називається Дебет (від латинської – він винен), а права – Кредит (від латинської – він вірить).

Спрощену схему бухгалтерського рахунку показано на рис. 4.1.

Сукупність всіх рахунків, на яких знайшли відображення господарські засоби, джерела їх утворення та господарські процеси складає систему бухгалтерських рахунків, яка практично знайшла своє відображення у Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Треба зазначити, що для кожної групи господарських засобів, джерел утворення господарських засобів та процесів у Плані рахунків передбачені окремі бухгалтерські рахунки.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.1. Спрощена схема бухгалтерського рахунку.

В свою чергу класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом дає можливість згрупувати рахунки в залежності від того, що безпосередньо на них обліковується.

В залежності від поділу бухгалтерського балансу на актив і пасив, рахунки бухгалтерського обліку поділяються на активні і пасивні. Активні рахунки призначені для обліку господарських засобів, а пасивні рахунки – для обліку джерел утворення господарських засобів. За зовнішнім виглядом активні і пасивні рахунки не відрізняються один від одного.

Бухгалтерські рахунки відкриваються на певний період (місяць). Для відкриття рахунків в них записують (вносять) початковий залишок (сальдо), використовуючи дані балансу на початок звітного періоду. Після того, як рахунки відкриті, в них записують відповідні суми по дебету і по кредиту згідно здійснюваних господарських операцій.

На активних рахунках початковий залишок (сальдо) показують по дебету. В свою чергу збільшення (+) господарських засобів показують по дебету, а зменшення (-) господарських засобів – по кредиту.

Загальна сума записів по рахунках на протязі місяця по дебету або по кредиту називається оборотом. Треба зауважити, що до обороту не включається початковий залишок (сальдо) по рахунку.

Для визначення кінцевого залишку (сальдо) на кінець місяця по активному рахунку необхідно до початкового дебетового залишку (сальдо) додати дебетовий оборот (збільшення) і від одержаної суми відняти кредитовий оборот (зменшення). Кінцеве сальдо по активному рахунку знайде своє відображення по дебету.

Схему активного рахунку і порядок здійснення за ним записів показано на рис. 4.2.

Порядок здійснення записів по активному рахунку розглянемо на прикладі рахунку “Каса” (рис. 4.3). Початковий залишок (сальдо) по рахунку “Каса” склав 3000 грн. На протязі періоду відбулися наступні операції: 1) отримано гроші у касу із розрахункового рахунку – 4000 грн., 2) виплачено із каси заробітну плату працівникам – 2500 грн., 3) повернуто у касу заборгованість підзвітних осіб – 300 грн. Як наслідок, оборот по дебету склав (4000+300) = 4300 грн., оборот по кредиту – 2500 грн., а сальдо кінцеве (3000+4300-2500) = 4800 грн.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.2. Схема активного рахунку

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.3. Схема господарських операцій по рахунку “Каса”

На пасивних рахунках початковий залишок (сальдо) зазначається по кредиту. В свою чергу збільшення (+) джерел господарських засобів показують по кредиту, а зменшення (-) джерел господарських засобів – по дебету.

Для визначення кінцевого залишку (сальдо) на кінець місяця по пасивному рахунку необхідно до початкового кредитового залишку (сальдо) додати кредитовий оборот (збільшення) і від одержаної суми відняти дебетовий оборот (зменшення). Кінцеве сальдо по пасивному рахунку знайде своє відображення по кредиту.

Схема пасивного рахунку і поряд здійснення по ньому записів показано на рис. 4.4.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.4. Схема пасивного рахунку

Порядок здійснення записів по пасивному рахунку розглянемо на прикладі рахунку “Короткострокові позики” (рис. 4.5). Початковий залишок (сальдо) по рахунку “Короткострокові позики” склав 10000 грн. На протязі періоду відбулися наступні операції: 1) отримано короткострокову позику у банку на суму 5000 грн., 2) погашено банку заборгованість за позикою на суму 12000 грн., 3) погашено заборгованість перед постачальником за рахунок позики банку на суму 4000 грн. Як наслідок, оборот по дебету склав – 12000 грн., оборот по кредиту (5000 + 4000) = 9000 грн., а сальдо кінцеве (10000+ 9000 – 12000) = 7000 грн.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.5. Схема господарських операцій по рахунку “Короткострокові позики”

Окрім активних і пасивних рахунків в бухгалтерському обліку є рахунки, яким притаманні властивості і активних, і пасивних рахунків одночасно. Такі рахунки називаються активно-пасивними, які в свою чергу поділяються: 1) рахунки з одностороннім сальдо, 2) рахунки з двостороннім сальдо (по дебету і кредиту одночасно). До таких рахунків, як правило, відносяться рахунки, через які здійснюються розрахунки підприємства із різними дебіторами і кредиторами, зокрема такі як: “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”, “Розрахунки за податками й платежами”, “Розрахунки з різними дебіторами” та ін.

Треба зауважити, що на активно-пасивних рахунках сальдо початкове може бути на одній стороні рахунку, а сальдо кінцеве може бути виведене на іншій стороні. Як наслідок, на початку місяця рахунок може бути активним, а наприкінці – стати пасивним.

Що стосується кредиторської заборгованості, то на активно – пасивному рахунку вона заростає по кредиту, а зменшується по дебету; дебіторська заборгованість навпаки – по дебету зростає, а по кредиту зменшується.

Для того, щоб вивести кінцевий залишок (сальдо) по активно-пасивному рахунку з одностороннім сальдо необхідно до початкового залишку додати суму обороту з тієї сторони рахунку, де було зазначено початкове сальдо і відняти оборот з іншої сторони рахунку. Якщо отримана сума більше нуля (із знаком плюс), – то кінцевий залишок (сальдо) буде знаходитись на тій стороні, де було початкове сальдо, а якщо отримана сума менше нуля (із знаком мінус), то кінцевий залишок (сальдо) буде знаходитися на іншій стороні у порівнянні із початковим сальдо.

Схему активно-пасивного рахунку і порядок здійснення за ним записів показано на рис. 4.6.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.6. Схема активно-пасивного рахунку

Порядок здійснення записів по активно-пасивному рахунку розглянемо на прикладі рахунку “Рахунки з постачальниками та підрядниками” (рис. 4.7). Початковий кредитовий залишок (сальдо) по рахунку “Рахунки з постачальниками та підрядниками” (заборгованість постачальнику за поставлені виробничі запаси) склав 8000 грн. На протязі періоду відбулися наступні операції: 1) надійшли від постачальника виробничі запаси (оплата не проведена) на суму 2000 грн. (збільшення кредиторської заборгованості), 2) оплачено постачальнику за раніше поставлені виробничі запаси у розмірі 10000 грн. (зменшення кредиторської заборгованості), 3) проведена передоплата постачальнику у розмірі 4000 грн. за поставку виробничих запасів у майбутньому (збільшення дебіторської заборгованості).

Як наслідок, оборот по дебету склав – 14000 грн., по кредиту -2000 грн., а сальдо кінцеве (8000 + 2000 -14000) = -4000 грн. (4000 грн. – сальдо кінцеве дебетове).

Розв’язок даного прикладу показав типові зміни, які можуть відбуватися на активно-пасивному рахунку і який це може мати вплив на підсумки по рахунку в результаті.

 Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення

Рис. 4.7. Схема господарських операцій по рахунку “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Треба зауважити, що по активних рахунках і сальдо початкове і сальдо кінцеве знайдуть своє відображення лише в активі балансу. Аналогічна ситуація буде і із пасивними рахунками, де і сальдо початкове і сальдо кінцеве буде знаходитись в пасиві балансу. Що ж стосується активно-пасивних рахунків то треба відмітити, що сторона балансу, в якій будуть знаходитись кінцеві сальдо по таких рахунках, не може бути передбачена в силу специфіки відображення на них тих чи інших господарських операцій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення - Бухгалтерський облік


Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення