Розмноження рослин

Розділ 1 РОСЛИНИ

Тема 2. РОЗМНОЖЕННЯ І РОЗВИТОК РОСЛИН

16. Розмноження рослин

І вивела земля із себе рослини: траву, що розсіває насіння за своїм родом, і дерева, що родять плоди з насінням у них, за їхнім родом.

Книга Буття, 1.12

Основне поняття: РОЗМНОЖЕННЯ

Кожну весну повітря над луками та лісами наповнене густими ароматами квіток, а погляд мимоволі вражає їхня неперевершена краса й різномаїття (іл. 16.1). А втім, і позбавлені яскравих квіток рослини, такі, як мохи, хвощі, плауни, папороті тощо, також прокидаються від зимового сну

і прагнуть, утворивши спори, дати життя новим поколінням. Мабуть, без перебільшення можна сказати, що цьому завданню підпорядковується все життя рослини. Листки та квітки, які розпускаються з набубнявілих бруньок, рух соків у стовбурах дерев є лише початком основного дійства – розмноження.

 Розмноження рослин

Іл. 16.1. Крокус, або шафран

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Здатність розмножуватися притаманна всім живим організмам. Розмноження забезпечує передачу нащадкам інформації про ознаки організму, тобто інформації, яку називають спадковою. Розмноження – це процес відтворення собі подібних

організмів, який забезпечує неперервність життя видів. Виокремлюють дві основні форми розмноження, що здійснюються спеціальними клітинами: нестатеве – спорами і статеве – гаметами. Розмноження забезпечує збільшення кількості особин виду при наявності сприятливих умов, а також заміну особин, які старіють і гинуть.

Нестатеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю нестатевих клітин лише одного організму. Всі нащадки, які утворюються з цих клітин, є подібними до батьківського організму, тому що спадкова інформація передається без змін. Нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак нових особин, але може за короткий час забезпечити утворення великої кількості нащадків.

Статеве розмноження – це розмноження, яке відбувається за участю статевих клітин, як правило, двох батьківських організмів. Статеві клітини, або гамети, несуть різну спадкову інформацію. За всіх випадків статевого розмноження гамети зливаються. Злиття гамет називають заплідненням. Під час запліднення відбувається поєднання спадкової інформації двох батьківських особин. Унаслідок запліднення утворюється клітина, яку називають зигота, з неї розвивається зародок – зачаток нової особини. Статеве розмноження забезпечує утворення особин, які мають ознаки батьківських організмів, що розширює можливості виду пристосовуватися до змін довкілля.

 Розмноження рослин

Іл. 16.2. Схема будови хромосоми

Будь-яка хромосома складається з двох ланцюгів ДНК. У хромосомах містяться гени. Кожна хромосома може мати сотні або й тисячі генів.

ПОГЛИБЛЕННЯ ТЕМИ

Як передається спадкова інформація при розмноженні?

Інформація про ознаки організму називається спадковою, а сама здатність організмів передавати свої ознаки особинам наступного покоління називається спадковістю. Спадкова інформація організму зберігається в ядрі клітини. Ядро має особливі тільця – хромосоми, які і є носіями спадковості (іл. 16.2). За кількістю хромосом у ядрі клітини бувають диплоїдними – з подвійним набором хромосом, і гаплоїдними – з одинарним набором хромосом. Гамети завжди гаплоїдні, а зигота – диплоїдна. Основою розмноження є здатність клітин до поділу. Поділ клітин – це процес, при якому відбувається розподіл хромосом із наявною в них ДІІК між дочірніми клітинами. Існують два основних типи поділу клітин, які беруть участь у розмноженні. Один із них здійснює утворення диплоїдних нестатевих клітин, які є основою нестатевого розмноження, а інший – гаплоїдних статевих, які є основою статевого розмноження. Спеціалізовані для розмноження клітини формуються в спеціальних органах. Отже, основою розмноження є здатність клітин до поділу, завдяки якому спадкова інформація передається наступному поколінню клітин. І ці нові клітини дають початок новому організму.

Яке значення нестатевого розмноження в рослин?

Нестатеве розмноження відбувається за участю нестатевих клітин. У рослин існує декілька типів нестатевого розмноження: поділ навпіл, спороутворення, вегетативне розмноження тощо (іл. 16.3). Поділ навпіл – це розмноження шляхом утворення з однієї материнської клітини двох дочірніх, які не завжди схожі одна на одну. Спороутворення – це розмноження шляхом утворення спеціальних клітин – спор, з яких виникає нове покоління. Спора – це спеціальна клітина, укрита захисною міцною оболонкою. В рослинному світі розмножуються спорами водорості та вищі спорові рослини (мохи, хвощі, плауни, папороті). У вищих спорових рослин спори утворюються в органах нестатевого розмноження – спорангіях. При вегетативному розмноженні новий організм бере початок не зі спеціальних клітин, а зі звичайних клітин тіла. У рослин саме цей тип розмноження є найпоширенішим. Нестатеве розмноження звичайно відбувається тоді, коли в навколишньому середовищі є сприятливі умови (наприклад наявність води, тепла). Отже, нестатеве розмноження обмежує різноманітність ознак у нових особин, але може за короткий сприятливий період забезпечити швидке утворення великої кількості нащадків з одними й тими ж ознаками.

 Розмноження рослин

Іл. 16.3. Типи нестатевого розмноження: 1 – поділ навпіл; 2 – брунькування

Які переваги статевого розмноження перед нестатевим?

Статеве розмноження пов’язане з утворенням статевих клітин, або гамет. Гамети – це статеві клітини, що містять гаплоїдну кількість хромосом. Гамети в рослин можуть бути однаковими чи різними за будовою, розмірами, рухливістю. Тому виокремлюють різні типи статевого розмноження (наприклад, ізогамія – гамети однакові та анізогамія – гамети різні за розмірами). Багатоклітинні рослини мають органи статевого розмноження – гаметангії, у яких утворюються статеві клітини – гамети, які бувають двох типів – чоловічі (іл. 16.4) та жіночі (іл. 16.5). Чоловічі гамети називаються сперматозоїдами, або сперміями, а жіночі – яйцеклітинами. Рослина, на якій є статеві органи, у яких утворюються обидва типи гамет – яйцеклітини й сперматозоїди, або спермії, називається двостатевою та однодомною. Рослина ж, на якій є тільки один тип статевих органів, у яких утворюються або яйцеклітини, або сперматозоїди, чи спермії, називається одностатевою та дводомною. Отже, статеве розмноження має переваги над нестатевим, оскільки нові особини успадковують ознаки обох батьківських особин і тому мають можливості краще пристосовуватися до навколишнього середовища.

 Розмноження рослин

Іл. 16.4. Статеві органи вищих спорових рослин, у яких утворюються яйцеклітини

 Розмноження рослин

Іл. 16.5. Статеві органи вищих спорових рослин, у яких утворюються сперматозоїди


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Розмноження рослин - Біологія


Розмноження рослин