ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Фізика підготовка до ЗНО комплексне видання

КВАНТОВА ФІЗИКА. ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Завдання 1-14 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки один є правильним. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її в бланку відповідей А.

1. Укажіть серед названих нижче явищ те, у якому виявляються квантові властивості світла.

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

2. Як називається мінімальна кількість енергії, яку може випромінювати система?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

3. Поверхню тіла з роботою

виходу електронів А освітлює монохроматичне світло з частотою V. Що визначає в цьому випадку різниця hν – А?

А Червону межу фотоефекту

Б Максимальну швидкість фотоелектронів

В Максимальну кінетичну енергію фотоелектронів

Г Середню кінетичну енергію фотоелектронів

4. Як називається коефіцієнт пропорційності між енергією кванта і частотою коливань?

А Стала Больцмана

Б Стала Авогадро

В Стала Фарадея

Г Стала Планка

5. Атом випустив фотон з енергією 6 – 10-18 Дж. Який імпульс одержав атом?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

6. Атом, який перебуває в спокої, поглинув

фотон енергією 1,2 – 10-17 Дж. При цьому імпульс атома:

А не змінився

Б став дорівнювати 1,2 – 10-17 кг∙м/с

В став дорівнювати 4 – 10-26 кг∙м/с

Г став дорівнювати 6,2 – 10-28 кг∙м/с

7. Досліджуючи фотоефект, О. Г. Столєтов з’ясував, що:

А атом складається з ядра й електронів навколо нього

Б атом може поглинати світло тільки певних частот

В сила фотоструму прямо пропорційна інтенсивності падаючого світла

Г фотострум виникає тоді, коли частоти падаючого світла менші за певне значення

8. Енергія фотона, яка відповідає червоній межі фотоефекту, для Калію дорівнює 7,2 – 10-19 Дж. Визначте максимальну кінетичну енергію фотоелектронів, якщо на метал падає світло, енергія фотонів якого дорівнює 10-18 Дж.

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

9. Імпульс одного фотона електромагнітного випромінювання дорівнює 4-10-26 кг∙м/с. До якого типу належить це випромінювання?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

10. Визначте червону межу фотоефекту λmаx для Цинку.

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

11. під якою напругою працює рентгенівська трубка, якщо максимальна частота рентгенівського випромінювання дорівнює 7 – 1018 Гц?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

12. Якою є максимальна швидкість фотоелектронів, що вилітають, коли на Цинк діє ультрафіолетове випромінювання з довжиною хвилі 150 нм?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

13. Гелієво-неоновий лазер працює в безперервному режимі, розвиваючи потужність 2 мВт. Випромінювання лазера має довжину хвилі 630 нм. Скільки фотонів випромінює лазер за одну секунду?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

14. Для Калію червона межа фотоефекту дорівнює 620 нм. Яку максимальну швидкість можуть мати фотоелектрони, що вилітають під час опромінення Калію фіолетовим світлом з довжиною хвилі 420 нм?

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

Завдання 15-16 мають на меті встановити відповідності (логічні пари). До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть твердження, позначене літерою, і зробіть відповідну позначку в таблиці. Потім перенесіть цю відповідь у бланк відповідей А.

15. Установіть відповідність між означеннями і назвами фізичних понять.

1 Метод вивчення хімічного складу речовини, який грунтується на дослідженні її спектрів

2 Розжарені тверді і рідкі тіла й гази (за умови великого тиску) випромінюють світло, розкладання якого дає…

3 Збуджені атоми розріджених газів або пар випромінюють світло, розкладання якого дає…

4 Спектр молекули складається з великої кількості окремих ліній, що зливаються в смуги, чіткі з одного краю і розмиті з другого

А Суцільний спектр

Б Спектральний аналіз

В Лінійчатий спектр

Г Спектр поглинання

Д Молекулярний спектр

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

16. Установіть відповідність між визначеннями і назвами фізичних понять.

1 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 800 нм до 1 мм, що йде від нагрітих тіл

2 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 10 нм до 400 нм, яке входить до складу сонячного світла

3 Електромагнітне випромінювання з довжиною хвиль від 0,01 нм до 10 нм, що виникає в разі різкого гальмування електронів

4 Безперервна послідовність частот і довжин хвиль електромагнітних випромінювань, що являють собою змінне електромагнітне поле, яке поширюється в просторі

А Ультрафіолетове випромінювання

Б Шкала електромагнітних хвиль

В Гамма-випромінювання

Г Рентгенівське випромінювання

Д Інфрачервоне випромінювання

 ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ

У завданнях 17-20 впишіть відповідь і перенесіть її в бланк відповідей А. (Числове значення відповіді доцільно розраховувати за одержаною формулою розв’язання задачі в загальному вигляді.)

17. Визначте найбільшу швидкість електрона, що вилетів із Цезію, коли його освітили світлом із довжиною хвилі 400 нм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

18. Яку довжину хвилі повинне мати світло, спрямоване на Цезій, щоб максимальна швидкість фотоелектронів була 2 Мм/с? Відповідь наведіть у нанометрах.

Відповідь:___________________________________

19. Найбільша довжина хвилі світла, за якої відбувається фотоефект для Вольфраму, 0,275 мкм. Знайдіть найбільшу швидкість електронів, що їх вириває з Вольфраму світло з довжиною хвилі 0,18 мкм. Відповідь наведіть у кілометрах на секунду.

Відповідь:___________________________________

20. На металеву пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ=0,42 мкм. Фотострум припиняється, коли затримувальна напруга становить 0,95 В. Визначте роботу виходу електронів із поверхні пластини. Відповідь наведіть в електрон-вольтах.

Відповідь:___________________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ - Довідник с фізики


ТЕСТ 15. СВІТЛОВІ КВАНТИ