Тканини і клітини

ВСТУП

& 3. Тканини і клітини

1. Рівні будови організму. Багато складних систем є багаторівневими. Розглянемо дещо далекий від зоології приклад.

Де ви живете? Ваша відповідь на це запитання залежатиме від її рівня. Можливо, ви назвете державу, а можливо, – район. Річ у тім, що держава поділена на області, ті – на райони, що складаються із земель окремих громад. Тож бачимо кілька рівнів організації. Ці рівні визначили люди, але багаторівневості можна було б навчитися й спостерігаючи за живими організмами.

Повернемось до зоології.

Язик собаки (рис. 3.1) має складну структуру, тобто є організованою системою. До його складу входять м’язи й смакові сосочки, що побудовані різними типами тканин. Тканини тварин, у свою чергу, складаються з клітин і міжклітинної речовини (середовища, яке утворюють самі клітини). Нові клітини утворюються завдяки розмноженню (поділу) існуючих клітин.

Рівні будови тваринного організму відповідають рівням у будові рослин, тобто: організм – системи органів – окремі органи – тканини – клітини.

Чи можна продовжити “вгору” або “вниз” цей перелік рівнів будови? Звичайно. Згадайте:

організми є частинами популяцій, а до складу клітин входять органели.

2. Тканини тварин. Клітини тварин різноманітніші, ніж клітини інших груп організмів. Проте їх можна згрупувати в чотири групи (рис. 3.1, 3.2). Клітини епітеліальних тканин щільно прилягають одна до одної, утворюючи шари. Ці шари утворюють покриви тварин і вистилають їхні внутрішні порожнини, забезпечують захист організму й обмін речовин.

 Тканини і клітини

Рис. 3.1. Язик собаки як приклад багаторівневої організації

 Тканини і клітини

Рис. 3.2. Чотири основні групи тканин тварин (на прикладі жаби).

До кожної групи може належати багато різних тканин.

Клітини тканин внутрішнього середовища зазвичай розташовані в добре розвиненій міжклітинній речовині. До цих тканин належать кістка, хрящ, сполучна тканина й навіть кров. Вони забезпечують опору й захист тіла, транспортування речовин, живлення інших тканин тощо.

М’язові тканини забезпечують рухи. Вони складаються з витягнутих клітин, що здатні зменшувати довжину – скорочуватися. Скороченням м’язів керують клітини нервової тканини, яка є основою нервової системи та входить до складу органів чуття. Завдяки витягнутим відросткам нервові клітини поєднуються одна з одною і в мережі.

Які групи тканин входять до складу язика? Усі чотири. Основою язика є м’язи. Зовні язик укритий епітеліальною тканиною. Керують його рухами та беруть участь у розрізненні смаків клітини нервової тканини. Поживні речовини для тканин язика постачає кров, а сполучна тканина поєднує всі ці тканини в єдиний орган.

3. Клітини тварин. Клітина також є складною системою, що побудована з різних за своїми функціями частин. Пригадайте функції багатоклітинного організму (див. & 2): окремі складові тваринних клітин виконують подібні функції. Вони обмежують клітину, забезпечують рух, обмін речовин тощо. Клітинам тварин потрібний досконалий апарат керування їхнім життям. Цю функцію, як і в рослин і грибів (див. & 1), виконує ядро клітини.

 Тканини і клітини

Рис. 3.3. Схема будови тваринної клітини

Чим тваринна клітина відрізняється від рослинної? Як вам відомо, тварини – гетеротрофи. Вони не можуть використати світло для вироблення потрібних їм поживних речовин. Це пов’язано з тим, що, на відміну від рослин, у клітинах тварин немає хлоропластів (рис. 33), а також твердих клітинних оболонок, які мають рослини й гриби. Завдяки цьому клітини тварин можуть змінювати свою форму.

Ворухніть язиком. Які клітини змінювали при цьому свою форму? Форма клітин тварин здебільшого округла. Витягнута форма м’язових клітин є наслідком їх особливої функції – скорочення, що забезпечує рухи. Виключенням із цього правила є нервові клітини, що мають вирости, завдяки яким ці клітини утворюють мережі.

Ви можете уявити, що кожен із вас, усі інші відомі вам багатоклітинні тварини є найскладнішими поєднаннями багатьох тканин, котрі утворені безліччю окремих живих систем – клітин?

Жива природа є багаторівневою за своєю будовою. Нижче за організмений рівень знаходяться рівні систем органів, окремих органів, тканин, клітин тощо. Тканини тварин утворені розташованими поруч подібними клітинами й речовинами, які ці клітини виділяють навколо себе.

Рівні будови живих систем; тканини; клітини; епітеліальні, м’язові, нервові тканини; тканини внутрішнього середовища; ядро клітини.

1. Наведіть приклади відомих вам багаторівневих систем. Як ви вважаєте, чому вони побудовані саме так?

2. Клітини епітелію щільно притиснуті одна до одної; м’язові клітини витягнуті в тяжі; нервові клітини мають витягнуті вирости; клітини тканин внутрішнього середовища розкидані в міжклітинній речовині. Як ці особливості клітин пов’язані з функціями тканин, до складу яких вони входять?

3. У тварин відомо чотири основні типи тканин і кілька десятків або сотень їх різновидів. Ці типи утворюють декілька сотень різновидів клітин. Завдяки чому з цієї кількості різновидів клітин і тканин може утворитися понад мільйон видів тварин?

4. Походження евкаріотичних клітин. Ви знаєте, що клітини можуть бути без’ядерними (прокаріотичними) та ядерними (евкаріотичними). Прокаріотичні клітини більш давні. А як виникли евкаріотичні клітини? Завдяки ендосимбіозу: взаємовигідному мешканню одних організмів усередині інших.

Ще на початку історії життя в ендосимбіоз вступали різні прокаріотичні (бактеріальні) клітини. Одні бактерії оселялись у клітинах інших бактерій, ставали їхніми ендосимбіонтами, а згодом перетворилися на органели, що вже не могли існувати окремо. Так виникли евкаріотичні клітини – клітини тварин, рослин і грибів. Предки рослин отримали ендосимбіонтів – ціанобактерій, нащадки яких перетворилися на хлоропласти. Ті організми, від яких походять тварини та гриби, відокремилися раніше й хлоропластів не отримали (рис. 3.4).

 Тканини і клітини

Рис. 3.4. Схема походження евкаріотичних (ядерних) клітин


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


Тканини і клітини - Біологія


Тканини і клітини