У чому особливості прийняття політичних рішень?

34 У чому особливості прийняття політичних рішень?

Важливою формою реалізації політичної влади є політичні рішення. З ними безпосередньо пов’язані порушення політичних проблем і мотивація політичної діяльності. Сучасна політологія тлумачить поняття “політичне рішення” як політичну дію інформованого суб’єкта влади, спрямовану на реалізацію певної мети, що передбачає оптимізацію функціонування суб’єкта і визначення перспектив його подальшого розвитку. Політичне рішення – це акт, здійснюваний суб’єктом політики,

спрямований на втілення в життя його політичних цілей і завдань.

Зміст політичного рішення зумовлює його структуру, яка містить преамбулу (вступ), конструктивну (аналіз стану справ та їх політичну оцінку, окреслення тенденцій і перспектив розвитку) та резолютивну (визначення напрямів дій, заходів політичного впливу і методів їх реалізації та об’єднання організаційних і соціальних зусиль) частини. У процесі вироблення реального політичного рішення завдяки врахуванню обов’язкових чинників

(інформації, груп тиску, формулювання юридичною мовою, боротьби більшості й опозиції, ролі лідера тощо) елементи його структури конкретизуються.

Політичне рішення слід розуміти як процес, в якому елементи структури послідовно розвиваються і передають інформацію один одному.

Високий рівень об’єктивності та реалістичності політичного рішення можливий за дотримання низки умов. Передусім це врахування взаємозв’язку між непередбаченою поведінкою людей і свавіллям, відсутністю гарантій політичної свободи. Треба також ураховувати політичну ситуацію, її найважливіші компоненти. Рішення слід приймати колегіально, відкрито. Сучасна політологія розробила цілу теорію, згідно з якою процес ухвалення будь-якого політичного рішення передбачає низку етапів:

– збирання, обробку та інтерпретацію інформації;

– виокремлення альтернативних проектів;

– вибір з наявних альтернатив остаточного варіанта рішення з дотриманням ухвалених процедур;

– практичну реалізацію прийнятого рішення;

– контроль за виконанням рішення;

– за необхідності – коригування цього рішення.

Предметом політичних рішень є вибір певної програми, що

Визначає мету, цінності та практичні заходи, які передбачають мобілізацію ресурсів суспільства, зміни у його політичній системі, в характері діяльності його інститутів. За характером мети рішення можуть бути стратегічні або тактичні. Стратегічні рішення передбачають тривалі і глибокі якісні зміни у суспільному житті, тактичні – визначають засоби розв’язання стратегічних завдань. За охопленням території рішення бувають глобальні, регіональні й місцеві; за сферою впливу – соціально-політичні, політико – економічні, політико – культурні, ідеологічні; за організаційними суб’єктами політики – державні, партійні та рішення громадських організацій.

Організація виконання рішень – процес постійний і вкрай важливий. Невід’ємною складовою політичної діяльності є контроль за виконанням рішень, найважливішим завданням якого у цій сфері є дотримання та прийняття законів, що регулюють основні сторони суспільно-політичного життя держави.

Таким чином, політична діяльність реалізується через політичні рішення, які є важливим чинником узгодження соціальних інтересів, що не збігаються або призводять до конфліктів. Вони можуть мати конструктивний або деструктивний характер. Правильні і вчасні політичні рішення знаходять підтримку людей, заохочують їх до участі у політичній діяльності, є невід’ємною частиною політичних відносин у суспільстві.
У чому особливості прийняття політичних рішень?