Завдання та об’єкти обліку

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УКРАЇНІ: ОСНОВИ ТА ПРАКТИКА В УКРАЇНІ

Розділ V.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

5.1. Завдання та об’єкти обліку

Для безперервного функціонування виробництва підприємству необхідно мати певну кількість засобів у матеріальній, нематеріальній і грошовій формі, які за винятком необоротних активів складають його оборотні засоби.

Для того, щоб робити, наприклад, решітки для огорожі, необхідно мати запаси прутка, кутника і т. д. Ці запаси в процесі виробництва переходять у форму готової продукції. На стадії виробництва вони

приймають матеріальну форму двічі. Так, результатом процесу матеріального забезпечення виробництва є придбання предметів праці. Гроші переходять в товар (Г-Т). Цей товар в процесі виробництва стає новим товаром (Т-В-ТІ).

Запаси, переважно, є предметами праці й звичайно складають основну частку оборотних засобів підприємства. Вони включають в себе великий перелік товарно-матеріальних цінностей, які споживаються в процесі виробництва, незавершене виробництво, готову продукцію та товари. Ці цінності і є об’єктами обліку запасів.

Запаси обліковують на рахунках:

– 20 “Виробничі запаси”;

21 “Поточні біологічні активи”;

– 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети “;

– 23 “Виробництво”;

– 24 “Брак у виробництві”;

– 25 “Напівфабрикати “;

– 26 “Готова продукція”;

– 27 “Продукція сільськогосподарського виробництва”;

– 28 “Товари”.

Всі наведені рахунки активні та інвентарні. За дебетом рахунків відображають наявність та надходження, за кредитом – вибуття та списання матеріальних цінностей.

Основні завдання обліку матеріальних запасів наступні:

– своєчасне і вірне оформлення документами надходження і витрат матеріальних запасів;

– систематичний контроль за збереженням матеріальних запасів, шляхом їх обліку за місцями збереження і матеріально-відповідальними особами;

– постійний контроль використання за призначенням та згідно нормативів;

– контроль за наявністю запасів згідно нормативів;

– періодична звірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю матеріальних запасів у місцях їх збереження та за матеріально-відповідальними особами.

Для забезпечення виконання цих завдань підприємство має розробити внутрішні інструкції з обліку матеріальних запасів, вірно організувати складське господарство та раціональний документообіг, забезпечити підбір та підготовку кадрів матеріально-відповідальних осіб та осіб пов’язаних з обліком, раціонально організувати аналітичний та синтетичний облік.

Порядок оцінки та обліку запасів регламентується П(с)БО 9 “Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 № 246. Крім того, підприємства можуть користуватись Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку запасів, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 10.01.07 № 2.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Завдання та об’єкти обліку - Бухгалтерський облік


Завдання та об’єкти обліку