Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

РОЗДІЛ 6

АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

6.2. Аналіз структури і динаміки грошових потоків

Аналіз руху грошових коштів підприємства починається з вивчення динаміки надходжень, видатків і формування чистого грошового потоку. Це дає змогу розкрити і

Охарактеризувати тенденції розвитку обсягів господарської діяльності в цілому і за окремими об’єктами щодо доходів, витрат та фінансових результатів, а також їх збалансованості в часі.

Паралельно оцінюють динамічні зміни показників у просторі за джерелами грошових

потоків. Зокрема, це можуть бути окремі постачальники, покупці, податкові платежі, витрати на соціальні потреби, види оплати праці, банківські установи, сегменти ринку, структурні підрозділи.

Структурний аналіз грошових потоків забезпечує їх вивчення за:

– видами господарської діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової та від надзвичайних подій), що дасть змогу установити частку кожного виду діяльності у формуванні грошового потоку;

– об’єктами діяльності (товари, продукція, роботи, послуги, інші активи), що дозволить визначити важливість кожного об’єкта діяльності

як в окремих видах, так і в цілому в господарській діяльності підприємства;

– структурними підрозділами, що покаже внесок кожного підрозділу у формування грошових потоків;

– джерелами надходження, що дає можливість визначити частку кожного з них у формуванні загального грошового потоку. Особливу увагу звертають на співвідношення формування коштів за рахунок власних і залучених джерел;

– напрямами використання, що визначає основних користувачів грошових коштів. Розглядається на скільки змінилися за рахунок витрат коштів окремі види активів підприємства, що забезпечують приріст його ринкової вартості та за якими напрямами використовувалися залучені грошові кошти.

Результати аналізу структури і динаміки грошових коштів служать базою для проведеного факторного аналізу формування грошових потоків.

Для вивчення змін за динамікою і структурою грошових потоків використовують складові прямого і непрямого методів їх розрахунку.

Аналіз порівняння в динаміці і структурі грошових потоків щодо їх надходження і видатків за елементами непрямого методу розрахунку можна подати у вигляді табл. 6.2.1.

Результати аналізу (табл. 6.2.1) показують, що у поточному періоді прибуток від звичайної діяльності до оподаткування забезпечив підприємству чистий грошовий потік на суму 14232,7 тис. три, це більше, ніж у минулому періоді на 790,2 тис. три, або на

5,9 %. З чистим доходом у поточному періоді підприємству на дійшли кошти амортизаційних відрахувань на суму

5506,0 тис. три.

У цілому зростання чистого грошового потоку від операційної діяльності відбулося на 6618,8 тис. грн., або 60,7 %, що пов’язано зі значним збільшенням поточних зобов’язань (на 10765,1 тис. грн.), які не формують видатків коштів на збільшення залишків оборотних активів (на 6057,1 тис. грн.) і виплат з податку на прибуток (на 943,6 тис. грн.), що відповідним чином вплинуло на зростання негативного грошового потоку.

На підприємстві у поточному періоді значно активізувалася інвестиційна діяльність. Так, обсяг інвестиційних вкладень збільшився на 6731,4 тис. грн. (95,7 + 6635,7), тобто на 57,2 %. Порівняння обсягів та структури вкладень в різні форми інвестування свідчить, що пріоритетним напрямом залишаються реальні інвестиції (98,4 %), які забезпечують нарощування виробничого потенціалу підприємства.

Таблиця 6.2.1

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Показники

Періоди

Зміна величини показника

Минулий

Поточний

1

2

3

4

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

1.1. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

13442,5

14232,7

790,2

1.2. Амортизація необоротних активів

3410,7

5506,0

2095,3

1.3. Забезпечення: збільшення (+), зменшення (-)

32,2

-7,9

-40,1

1.4. Збиток (-), прибуток (+) від:

– нереалізованих курсових різниць

7,4

9,2

1,8

– неопераційної діяльності

-1,2

5,6

6,8

1.5. Витрати на сплату відсотків

493

393,3

-99,7

1.6. Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

17384,6

20138,9

2754,3

1.7. Зменшення (+) збільшення (-):

– оборотних активів

-1574,9

-7632

-6057,1

– витрат майбутніх періодів

1.8. Збільшення (+), зменшення (-):

– поточних зобов’язань

294,1

11059,2

10765,1

– доходів майбутніх періодів

1.9. Грошові кошти від операційної діяльності

16103,8

23566,1

7462,3

1.10. Сплачені

– відсотки

-493

-393,3

99,7

– податки на прибуток

-4707,6

-5651,2

-943,6

1.11. Чистий рух коштів до надзвичайних подій

10903,2

17521,6

6618,4

1.12. Рух коштів від надзвичайних подій

1,7

2,1

0,4

1.13. Чистий рух коштів від операційної діяльності

10904,9

17523,7

6618,8

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

2.1. Реалізація:

– фінансових інвестицій

50,4

17,2

-33,2

– необоротних активів

170,1

211,9

41,8

– майнових комплексів

2.2. Отримані:

– відсотки

14,1

15,5

1,4

– дивіденди

72,6

59,4

-13,2

– інші надходження

2.3. Придбання:

– фінансових інвестицій

-194,5

-290,2

-95,7

– необоротних активів

-11567,2

-18202,9

-6635,7

– майнових комплексів

2.4. Інші платежі

2.5. Чистий рух коштів до надзвичайних подій

-11454,5

-18189,1

-6734,6

2.6. Рух коштів від надзвичайних подій

-4,9

-5,1

-0,2

2.7. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-11459,4

-18194,2

-6734,8

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

3.1. Надходження власного капіталу

3.2. Отримані позики

1386,7

1947,5

560,8

3.3. Інші надходження

3.4. Погашення позик

-936,1

-1025,6

-89,5

3.5. Сплачені дивіденди

3.6. Інші платежі

3.7. Чистий рух коштів до надзвичайних подій

450,6

921,9

471,3

3.8. Рух коштів від надзвичайних подій

-1,9

-5,6

-3,7

3.9. Чистий рух коштів від фінансової діяльності

448,7

916,3

467,6

3.10. Чистий рух коштів за період

-105,8

245,8

351,6

3.11. Залишок коштів на початок періоду

247,3

143,6

-103,7

3.12. Вплив зміни валютних ресурсів на залишок коштів

2,1

6,4

4,3

3.13. Залишок коштів на кінець періоду

143,6

395,8

252,2

Фінансова діяльність підприємства забезпечує йому чистий грошовий потік за рахунок приросту отриманих позик. Збільшення позик може бути як позитивною, так і негативною тенденцією залежно від характеру обраної підприємством стратегії розвитку. Отримавши позикові кошти під менший відсоток, ніж рентабельність активів, можна розширити обсяги господарювання, підвищити прибутковість власного капіталу.

Залучення позикових коштів в оборот підприємства – нормальне явище, що сприяє ефективності господарської діяльності за умови, якщо кошти інвестуються в прибуткові об’єкти та своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена заборгованість, що призводить до виплати штрафів, застосування санкцій і одержання збитків.

Приклад аналізу руху та структури грошових коштів за джерелами надходження і витрачання при прямому методі їх визначення наведено в таблиці 6.2.2.

За даними таблиці 6.2.2 можна зробити висновок, що у поточному періоді порівняно з минулим періодом відбулося значне зростання надходження грошових коштів (на 24976,9 тис. грн., або 17,4 %).

Це зумовлено зростанням надходжень від реалізації продукції (на 23710,6 тис. грн., або 18,6 %), виробничих запасів і необоротних активів (на 670,0 тис. грн., або 4,6 %) та отриманням кредитів (на 560,8 тис. грн., або на 40,4 %). Одночасно збільшилось витрачання грошових коштів (на 24621,0 тис. грн., або 17,2 %) через зростання обсягів придбання запасів та необоротних активів (відповідно на 1762,1 тис. грн. або 14,7 % і 5979,3 тис. грн., або 78,3 %) та сплату позик (на 1089,5 тис. грн. або в 1,2 рази). Слід відзначити підвищення виплат персоналу (на 753,2 тис. грн., або 8,1 %). Перевищення надходження над витрачаннями грошових коштів викликало збільшення їх залишку на кінець поточного періоду порівняно з його початком на 252,2 тис. грн., тобто у 1,8 рази. Не можна однозначно відповісти, чи є така тенденція позитивною: за наявності кредиторської заборгованості значний залишок грошових коштів свідчить про неефективне управління фінансовими ресурсами. Зокрема, це підтверджують зміни у структурі витрачання грошових коштів: зменшилась частка оплати придбаних запасів, робіт, послуг (на 2,9 пункти структури). Збільшення виплат може бути зумовлено зростанням їх матеріального заохочення. За структурою надходжень можна відмітити зменшення частки надходжень від покупців за реалізовані об’єкти підприємницької діяльності (0,9 пункти), що свідчить про скорочення рівня фінансових ресурсів у складі дебіторської заборгованості. Також постає питання доцільності отримання позик і кредитів з огляду на такий значний залишок грошових коштів на кінець поточного періоду.

Чисті грошові кошти від діяльності підприємства визначають як різницю між надходженнями і здійсненими платежами. Збільшення чистих грошових коштів у поточному періоді на 355,9 тис. грн. свідчить про ефективну політику підприємства щодо формування доходів з одиниці витрат.

Таблиця 6.2.2

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА НАПРЯМАМИ ПРИ ПРЯМОМУ МЕТОДІ ЇХ РОЗРАХУНКУ

Показники

Періоду

Відхилення

Минулий

Поточний

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

+/-

%

Пунктів

Структури

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок грошових коштів на початок періоду

247,3

X

143,6

X

-103,7

X

X

Надходження грошових коштів, всього:

143417,1

100,0

168394,0

100,0

24976,9

17,4

0,0

– від покупців продукції (товарів, робіт, послуг)

127410,9

88,8

151121,5

89,7

23710,6

18,6

0,9

– оплата за векселями

152,4

0,1

186,5

0,1

34,1

22,4

0,0

– позики

1386,7

1,0

1947,5

1,2

560,8

40,4

0,2

– відсотки за депозит

14,1

0,0

15,5

0,0

1,4

9,9

0,0

– від покупців за виробничі запаси та необоротні активи

14071,7

9,8

14666,3

8,7

594,6

4,2

-1,1

– інші надходження

381,3

0,3

456,7

0,3

75,4

19,8

0,0

Витрачено грошових коштів, всього:

143520,8

100,0

168141,8

100,0

24621,0

17,2

0,0

– оплата за придбані запаси, роботи, послуги

115961,0

80,8

130950,3

77,9

14988,5

12,9

– оплата за придбані необоротні активи

7632,4

5,3

13611,7

8,1

5979,3

78,3

2,8

– виплати персоналу з оплаті праці

9277,5

6,5

10030,7

6,0

753,2

8,1

-0,5

– аванси, видані постачальникам

162,3

0,1

159,6

0,1

-2,7

-1,7

0,0

– податкові платежі

5007,6

3,5

6421,2

3,8

1413,6

28,2

0,3

– фінансові інвестиції

80,5

0,1

92,4

0,1

11,9

14,8

0,0

– сплачені відсотки

493,0

0,3

393,3

0,2

-99,7

-20,2

-0,1

– сплачені позики

936,1

0,7

125,6

0,1

-810,5

-86,6

-0,6

– інші платежі

178,4

0,1

261,6

0,2

83,2

46,6

0,1

Чисті грошові кошти

-103,7

X

252,2

X

355,9

X

X

Залишок грошових коштів на кінець періоду

143,6

X

395,8

X

252,2

1,8 р.

X

Аналіз грошових потоків за джерелами прямого способу розрахунку у розрізі окремих видів діяльності на прикладі поточного періоду (дані табл. 6.2.2) розглянемо в табл. 6.2.3.

За даними табл. 6.2.3 можна зробити висновок, що найбільша сума грошових коштів була отримана в результаті операційної діяльності (165974,3 тис. грн.) і, зокрема, від покупців продукції (товарів, робіт, послуг)- 151121,5 тис. грн. (91,1 %). Основними складовими витрат коштів у процесі операційної діяльності є придбання запасів, робіт, послуг (130950,3 тис. грн. або 88,7 %), та виплати доходів персоналу підприємства (10030,7 тис. грн. або 6,8 %).

В табл. 6.2.3 окремо згруповано надходження і видатки пов’язані з інвестиційною і фінансовою діяльністю. Сума надходжень від інвестиційної діяльності була незначна, а витрати в основному пов’язані з придбанням необоротних активів. В процесі фінансової діяльності підприємства одержувало і сплачувало позики при забезпеченні чистого грошового потоку в сумі 117,0 тис. грн.

На зміну позитивного і негативного грошових потоків, щодо їх збільшення та зменшення, впливає кількісний і ціновий фактори. Величину позитивного грошового потоку за окремими елементами можна показати як добуток обсягу і ціни реалізованих об’єктів діяльності підприємства.

Аналіз зміни валового грошового потоку при продажу об’єктів діяльності підприємства здійснимо на прикладі реалізації верстатів (табл. 6.2.4).

Таблиця 6.2.4

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ПОЗИТИВНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК

ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕРСТАТІВ

Показники

Періоди

Відхилення

(+/-)

Минулий

Поточний

Кількість проданих

Верстатів, од.

160

(Км)

156

(Кп)

-4

(∆К)

Ціна за 1 верстат, грн.

30 000

(Цм)

34800

(Цп)

+4800

(∆Ц)

Позитивний грошовий потік, тис. грн.

4800,0

(ПГПм)

5428,8

(ПГПп)

+628,8

(∆ПГП)

Позитивний валовий грошовий потік від продажу верстатів формується як добуток кількості проданих верстатів та ціни.

Для виміру впливу на грошовий потік окремих факторів застосуємо інтегральний метод з наступними алгоритмами розрахунку:

 Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства

Таблиця 6.2.3

АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РОЗРІЗІ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА НАПРЯМАМИ

ПРЯМОГО МЕТОДУ ЇХ РОЗРАХУНКУ, (тис. грн.)

Показники

Грошовий потік

Всього

У т. ч. за видами діяльності

Сума

Питома вага, %

Операційна

Інвестиційна

Фінансова

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

Сума

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок грошових коштів на початок періоду

143,6

X

Надходження грошових коштів, всього:

168394,0

100,0

165974,3

100,0

15,5

100,0

2404,2

100,0

– від покупців продукції (товарів, робіт, послуг)

151121,5

89,7

151121,5

91,1

– оплата за векселями

186,5

0,1

186,5

0,1

– позики

1947,5

1,2

1947,5

81,0

– відсотки за депозит

15,5

0,0

15,5

100,0

– від покупців за виробничі запаси та необоротні активи

14666,3

8,7

14666,3

8,8

– інші надходження

456,7

0,3

456,7

19,0

Витрачено грошових коштів, всього:

168141,8

100,0

147559,3

100,0

18295,3

100,0

2287,2

100,0

– оплата за придбані запаси, роботи, послуги

130950,3

77,9

130950,3

88,7

– оплата за придбані необоротні активи

18202,9

10,8

18202,9

99,5

– виплати персоналу з оплати праці

10030,7

6,0

10030,7

6,8

– аванси, видані постачальникам

159,6

0,1

159,6

0,1

– податкові платежі

6025,4

3,6

6025,4

4,1

– фінансові інвестиції

92,4

0,1

92,2

0,5

– сплачені відсотки

393,3

0,2

393,3

0,3

– сплачені позики

2025,6

1,2

2025,6

88,6

– інші платежі

261,6

0,2

261,6

11,4

Чисті грошові кошти

252,2

X

18415,0

X

-18279,8

X

117,0

X

Залишок грошових коштів на кінець періоду

395,8

X

 Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства

Отже, зміна суми позитивного грошового потоку від реалізації верстатів була зумовлена зменшенням обсягів продажу (-129,6 тис. грн.) і збільшенням ціни (758,4 тис. грн.).

Розрахунок впливу показників – факторів на валовий негативний грошовий потік розглянемо на прикладі придбання матеріальних цінностей у постачальників (табл. 6.2.5).

Таблиця 6.2.5

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА НЕГАТИВНИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК

ПРИ ПРИДБАННІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

Показники

Періоди

Відхилення

(+/-)

Минулий

Поточний

Кількість придбаного металу, т.

80,7

91,5

+10,8

Ціна за 1 тонну, грн.

4729,00

4935,00

+206

Негативний грошовий потік, тис. грн.

381,6

451,5

+69,9

Величина негативного грошового потоку залежить від кількості придбаних ресурсів та їх цін.

У нашому прикладі (табл. 6.2.5) кількість придбаного металу у поточному періоді збільшилась на 10,8 т., що за цінами минулого періоду збільшило негативний грошовий потік на 51,1 тис. грн. Вплив другого фактора – зміни ціни – також можна визначити як добуток різниці в цінах, що склалися у поточному і минулому періодах, на кількість придбаного металу у поточному періоді 206 ∙ 91,5 = 18,8 тис. грн., тобто на цю суму збільшився негативний грошовий потік підприємства.

Загальна сума впливу двох факторів – зміни кількості придбаного металу і ціни збільшила негативний грошовий потік на

69,9 тис. грн. (51,1 + 18,8).

Отже, зміна розміру негативного грошового потоку на підприємстві була зумовлена головним чином за рахунок збільшення кількості придбаного металу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства - Довідник з економіки


Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства