Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ V

РЕЗУЛЬТАТИ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА

ТЕМА 26

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА

26.3. Напрями організації економічної безпеки на підприємстві

Середовище, в якому працює підприємство, потребує постійної роботи управлінського персоналу над удосконаленням рішень щодо забезпечення його економічної безпеки. Одним із напрямів цього процесу є організація системи безпеки на підприємстві. У зв’язку з цим усі підприємства створюють власні або використовують міжвідомчі служби безпеки.

Міжоб’єктні

служби безпеки, як правило, спеціалізуються або на чисто режимно-охоронних послугах (охорона будівель, споруд, транспорту, окремих працівників підприємств, установ, членів їх сімей тощо), або на суто економічних, правових чи консультаційних. Клієнтами таких служб є сукупність малих та середніх підприємств, організацій та установ, для яких важко утримувати власні служби безпеки. Більш великі підприємства, банківські чи інші установи кредитно-фінансової системи також звертаються з окремих питань у ці служби безпеки.

Такі суб’єкти економіки не зможуть забезпечити ефективного функціонування

своєї організації без комплексного підходу до питань безпеки. Тому, як правило, вони створюють власні служби безпеки. Структура цих підрозділів залежить від рівня становлення підприємства, масиву питань, вирішення яких покладає на ці служби керівництво організації на тому чи іншому етапі її розвитку. Але в структурі типових служб безпеки повинні обов’язково бути підрозділи, до функцій яких входять такі елементи системи безпеки, як:

– розвідка, контррозвідка з економічних та інших питань;

– внутрішня безпека, режим діловодства, моніторинг факторів ризику;

– режим проходу на об’єкт та охорону його будівель, територій і споруд;

– фізична безпека персоналу;

– протипожежна безпека;

– технічна безпека, до якої входять:

– робота охоронно-технічного обладнання;

– захист засобів зв’язку, комп’ютерних систем та інших комунікаційних мереж;

– радіаційно-хімічна безпека, цивільна оборона;

– безпека перевезень;

– інформаційно-аналітична робота;

– психолого-соціологічна робота;

– рекламно-пропагандистське забезпечення діяльності суб’єкта підприємництва;

– експертна перевірка механізму системи безпеки.

Для ефективного виконання перерахованих функцій важливо врахувати такі допоміжні елементи системи безпеки, як:

А) система повідомлення про екстрений збір;

Б) типове планування дій особового складу служби безпеки (далі – СБ), персоналу організації в критичних ситуаціях;

В) нормативне регулювання питань безпеки;

Г) режим ділових зустрічей та переговорів;

Г) взаємодія з правоохоронними органами;

Д) навчальна підготовка особового складу СБ;

Е) навчальна підготовка персоналу об’єкта з питань безпеки.

Такі служби охорони, як правило, створюються при місцевих органах внутрішніх справ або при державній службі безпеки. СБ будь-якої фірми постійно виконує певний комплекс завдань. Головними з них для будь-якої фірми є такі:

А) охорона виробничо-господарської діяльності та захист відомостей, що вважаються комерційною таємницею даного підприємства;

Б) організація роботи з правового та інженерно-технічного захисту комерційних таємниць фірми;

В) запобігання необгрунтованому допуску й доступу до відомостей та робіт, які становлять комерційну таємницю;

Г) організація спеціального діловодства, яке унеможливлює несанкціоноване одержання відомостей, віднесених до комерційної таємниці відповідного підприємства;

Г) виявлення та локалізація можливих каналів витоку конфіденційної інформації в процесі звичайної діяльності та за екстремальних ситуацій;

Д) організація режиму безпеки за здійснення всіх видів діяльності, включаючи зустрічі, переговори й наради в рамках ділового співробітництва підприємства з іншими партнерами;

Е) забезпечення охорони приміщень, устаткування, офісів, продукції та технічних засобів, необхідних для виробничої або іншої діяльності;

Є) організація особистої безпеки керівництва та провідних менеджерів і спеціалістів підприємства;

Ж) оцінювання маркетингових ситуацій та неправомірних дій конкурентів і зловмисників.

Сукупність конкретних завдань, що стоять перед службою безпеки підприємства, зумовлює певний набір виконуваних нею функцій. Загальні функції, що покладаються на службу безпеки підприємства полягають в такому:

– захист законних прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності та їх співробітників;

– зібрання даних, їх аналіз, оцінювання і прогнозування оперативної обстановки та різноманітних ризиків на підприємстві, в організації, установі;

– вивчення та перевірка партнерів, клієнтів і конкурентів;

– своєчасне виявлення можливих посягань на об’єкт чи його співробітників з боку джерел зовнішніх загроз безпеці;

– недопущення проникнення на об’єкт структур промислового шпіонажу, злочинних формувань чи осіб із протиправними намірами;

– протидія технічному проникненню на об’єкта чи його комунікаційні системи;

– захист співробітників об’єкта від насильницьких посягань;

– виявлення, запобігання можливій протиправній чи іншій негативній діяльності співробітників суб’єкта підприємництва на шкоду його безпеці;

– збереження матеріальних цінностей, відомостей з обмеженим доступом;

– пошук та здобування необхідної інформації для прийняття оптимальних управлінських рішень з питань стратегії і тактики подальшої підприємницької діяльності;

– фізичну і технічну охорону будов, споруд, територій, транспортних засобів;

– формування в засобах масової інформації у партнерів та клієнтури позитивного іміджу про суб’єкт підприємницької діяльності, що повинно сприяти реалізації бізнес-проектів;

– відшкодування матеріальних та моральних збитків, спричинених неправомірними діями юридичних чи фізичних осіб;

– організація і забезпечення пропускного та внутрішньо-об’єктного режиму в приміщеннях; порядок несення служби; контроль дотримання вимог режиму персоналом підприємства і партнерами (відвідувачами);

– участь у розробці основоположних документів (статуту, правил внутрішнього розпорядку, договорів тощо) з метою відображення в них вимог організації безпеки й захисту (комерційної таємниці):

– розробка та здійснення заходів із забезпечення роботи з документами, що містять відомості, які є комерційною таємницею, контроль виконання вимог матеріалів інструктивного характеру;

– виявлення і перекриття можливих каналів витоку конфіденційної інформації, облік та аналіз порушень режиму безпеки працівниками підприємства, клієнтами та конкурентами;

– організація та проведення службових розслідувань за фактами розголошення або втрати документів, інших порушень безпеки підприємства;

– розробка, оновлення і поповнення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю, та інших нормативних актів, які регламентують порядок організації безпеки й захисту інформації;

– забезпечення суворого виконання вимог нормативних документів з питань захисту комерційної таємниці;

– організація та регулярне проведення навчання працівників підприємства й служби безпеки за всіма напрямами захисту комерційної таємниці;

– ведення обліку сейфів і металевих шаф, якщо в них дозволене постійне чи тимчасове зберігання конфіденційних документів, а також облік та охорона спеціальних приміщень і технічних засобів;

– підтримка контактів із правоохоронними органами та службами безпеки сусідніх підприємств (організацій) в інтересах вивчення криміногенної обстановки в районі;

– контроль за ефективністю функціонування системи безпеки.

У нормативних документах, які визначають організацію діяльності служб безпеки підприємств, виокремлюються конкретні об’єкти, які підлягають захисту від потенційних загроз і протиправних посягань. До них належать:

– персонал (керівники; персонал, який володіє інформацією, що становить комерційну таємницю підприємства);

– матеріальні цінності та фінансові кошти (приміщення, споруди, устаткування, транспорт; валюта, коштовні речі, фінансові документи);

– інформаційні ресурси з обмеженим доступом;

– засоби та системи комп’ютеризації діяльності підприємства;

– технічні засоби та системи охорони й захисту матеріальних та інформаційних ресурсів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Напрями організації економічної безпеки на підприємстві - Довідник з економіки


Напрями організації економічної безпеки на підприємстві