ПОЛОЖЕННЯ, про підрозділ безпеки підприємства

Економічна безпека підприємства

ДОДАТКИ

ДОДАТОК 2

Типові зразки організаційно-методичних

Документів системи правового захисту

Комерційної таємниці Підприємства

ПОЛОЖЕННЯ

Про підрозділ безпеки підприємства

1. Загальні положення

1.1. Положення про підрозділ безпеки розроблене згідно з Господарським кодексом України, КЗпП України й іншими нормативно-правовими актами щодо захисту комерційної таємниці в Україні.

1.2. Підрозділ безпеки є структурним, на який покладається відповідальність за організацію

і здійснення заходів щодо забезпечення збереження комерційної таємниці (захист передових ідей, нових технологій, підприємницької, комерційної, господарсько-управлінської інформації тощо), запобігання витоку відомостей, що складають комерційну таємницю.

1.3. Підрозділ безпеки безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства, комплектується компетентними фахівцями в галузі захисту комерційної таємниці.

1.4. Заходи щодо запобігання витоку відомостей, що складають комерційну таємницю, підрозділ безпеки здійснює у взаємодії з кадровим апаратом, юридичною службою, іншими підрозділами.

1.5.

З питань забезпечення збереження комерційної таємниці компетенція підрозділу безпеки поширюється на всі структурні підрозділи, що входять до складу підприємства.

2. Основні цілі і завдання

2.1. Підрозділ безпеки організує свою роботу, виходячи з наступних цілей забезпечення економічної безпеки підприємства:

– захист законних прав підприємства і його співробітників у взаєминах з державними органами, іноземними і внутрішніми партнерами та конкурентами;

– забезпечення збереження конфіденційної комерційної інформації підприємства, а також зразків виробів, устаткування й інформації, наданих у користування підприємству на договірній основі;

– досягнення внутрішньої і зовнішньої організаційної стабільності підприємства, надійності кооперативних і партнерських зв’язків,

Виключення ділових контактів з випадковими і несумлінними партнерами та посередниками;

– підвищення конкурентоспроможності наукових розробок, вироблених товарів і послуг, створення сприятливої ринкової кон’юнктури для їхньої реалізації в умовах конкуренції на внутрішньому і світовому ринку;

– підтримка стабільних і вигідних для підприємства відносин всередині колективу і зовнішніх стосунків, зміцнення дисципліни праці і створення стимулів для сумлінної роботи співробітників;

– максимально повне інформаційне забезпечення наукової, підприємницької, виробничої й іншої діяльності підприємства для своєчасного і належного реагування на виникаючі небезпеки і загрози.

2.2. Для досягнення зазначених цілей підрозділ безпеки, разом з дирекцією й іншими структурними підрозділами, бере участь у вирішенні наступних основних завдань:

– своєчасне виявлення загроз життєво важливим інтересам трудового колективу, причин і умов, які сприяють нанесенню підприємству матеріального і морального збитку, його нормальному функціонуванню і розвитку;

– формування надійних гарантій підтримки законності, взаємовигідності, сумлінності співробітництва підприємства, організаційної стабільності його зовнішніх і внутрішніх зв’язків, відпрацьовування механізмів оперативного реагування на загрози і негативні тенденції в розвитку;

– ефективне припинення зазіхань на законні інтереси підприємства, використовуючи юридичні, економічні й організаційні заходи впливу;

– максимально повне відшкодування збитків, що наносяться неправомірними діями фізичних і юридичних осіб.

3. Функції

3.1. Вивчає всі сторони науково-виробничої, зовнішньоекономічної, підприємницької й іншої діяльності підприємства для своєчасного виявлення, закриття можливих каналів витоку конфіденційної комерційної інформації, накопичує й аналізує дані про інтерес і поінформованість іноземних фірм, конкурентів про комерційну діяльність підприємства, здійснює цю роботу разом з постійно діючою комісією з питань комерційної таємниці із залученням провідних спеціалістів підприємства.

3.2. Розробляє і здійснює заходи щодо запобігання витоку конфіденційної комерційної інформації, контролює виконання вказівок і розпоряджень керівника підприємства з питань збереження комерційної таємниці.

3.3. Запобігає витоку комерційної таємниці при обліку, зберіганні, зверненні і фізичній охороні конфіденційної інформації, що перебуває в будь-якому вигляді і будь-якій формі.

3.4. Запобігає необгрунтованому допуску і доступу працівників підприємства, представників сторонніх організацій до відомостей, що складають комерційну таємницю і містяться в документах, дослідних зразках виробів, товарів і т. ін.

Організує і здійснює захист економічних інтересів трудового колективу, вживає заходів щодо запобігання матеріальних збитків підприємству як власнику конкурентоспроможної інформації, виробленої продукції, що перебуває в його винятковому володінні.

3.5. Запобігає витоку конфіденційної інформації в процесі здійснення зовнішньоекономічних і інших зв’язків з партнерами й конкурентами, а також при підготовці працівниками підприємства матеріалів для опублікування у відкритому друку.

3.6. Ініціативно чи за вказівкою керівника підприємства через експертну комісію (підрозділ по зв’язках із засобами масової інформації):

– оцінює і відбирає інформацію, що має комерційну перспективу і підлягає юридичному і режимному захисту;

– запобігає передчасній публікації у відкритому друці, рекламних матеріалах інформації про передові ідеї, нові технології, що можуть мати велике економічне значення;

– виключає безоплатне використання (передачу) сторонніми організаціями і особами об’єктів інтелектуальної власності.

3.7. Розробляє внутрішні правила і порядок кваліфікації інформації, як комерційної таємниці підприємства, і зняття з неї обмежень; за поданнями керівників підрозділів готує список посадових осіб, уповноважених кваліфікувати інформацію як комерційну таємницю і знімати ці обмеження; подає списки таких осіб на затвердження керівникові підприємства.

3.8. Розробляє річні і поточні плани роботи з вирішення завдань, що стоять перед підрозділом, по захисту конфіденційної комерційної інформації, яка виникає в процесі зовнішньоекономічної, виробничої і господарської діяльності підприємства при прийомі партнерів та конкурентів, іноземних фахівців і бізнесменів, укладанні комерційних та інших договорів і контрактів з інофірмами, при проведенні господарсько-управлінської діяльності, пов’язаної з комерційними інтересами підприємства (підготовка звітної документації про діяльність підприємства, при укладанні договорів, угод і т. ін.)

3.9. За участю керівників структурних підрозділів розробляє перелік посад співробітників, що підлягають допуску до відомостей, які складають комерційну таємницю.

3.10. Вживає заходів щодо запобігання витоку конфіденційної комерційної інформації:

– при здійсненні наукової, виробничої, зовнішньоекономічної і господарської діяльності та ділових зв’язків з інофірмами, партнерами й іншими установами і підприємствами України, СНД і далекого зарубіжжя;

– при експлуатації ЕОМ і інших технічних засобів, призначених для передачі, прийому й обробки секретної і конфіденційної інформації, а також при використанні незахищених каналів зв’язку;

– при проведенні нарад, конференцій, ділових зустрічей, виставок, захисту дисертацій, у процесі яких використовується важлива комерційна інформація.

3.11. Спільно з працівниками підприємства, відповідальними за прийом іноземних партнерів і ділових людей, розробляє програми прийому таких осіб, погоджує конкретні проблеми і питання, що мають обговорюватися, характер і обсяг комерційної інформації, з яким ці особи мають бути ознайомлені і котра їм буде передана; забезпечує облік і своєчасність звітності про бесіди з партнерами, конкурентами.

3.12. Із співробітниками підприємства, що виїжджають у закордонні відрядження, проводить бесіди з питань безпеки під час перебування за кордоном, а після повернення з-за кордону – про можливий інтерес іноземців до конфіденційної комерційної інформації, якою володіє підприємство, веде облік і аналіз матеріалів про такого роду спрямування та поінформованість.

3.13. При укладанні договорів і угод з іноземними партнерами, сторонніми установами в Україні контролює: наявність умов, що гарантують дотримання прав підприємства на комерційні секрети; надійність заходів захисту конфіденційної комерційної інформації, вимог конфіденційності на період договірних відносин; дії проти третіх осіб і організацій, що стосуються інтересів сторін, за вказівкою керівника звертається до суду чи господарського суду з питань відшкодування нанесеного збитку і т. ін.

3.14. Організує і веде діловодство документів, що містять комерційну таємницю; контролює забезпечення порядку їх використання, розмноження, обліку, збереження, наявності і передачі (у т. ч. за межі України) у процесі повсякденної роботи з ними.

3.15. Веде виховну та профілактичну роботу зі співробітниками підприємства, що мають доступ до конфіденційної інформації, спрямовану на підвищення професійної етики збереження таємниці; проводить підготовку співробітників, що беруть участь у міжнародних зовнішньоекономічних зв’язках, здійсненні комерційних операцій на внутрішньому ринку; організує вивчення співробітниками нових правових норм і правил захисту комерційних інтересів в умовах ринкових відносин.

3.16. Розробляє нові організаційні форми захисту науково-технічних, технологічних та інших відомостей, що мають комерційну цінність, а також інструктивні, організаційно-методичні документи щодо правового забезпечення збереження комерційної таємниці (накази, розпорядження, положення, рекомендації тощо).

3.17. Разом з відділом кадрів (менеджером з персоналу) бере участь в оформленні договірного зобов’язання (трудової угоди, договору, контракту) з особами, що матимуть доступ до інформації, яка становить комерційну таємницю.

3.18. Вживає заходів щодо запобігання розголошення і витоку відомостей, позначених грифом секретності при веденні діловодства; вивчає й аналізує відкрите службове листування підприємства з метою виявлення в ньому відомостей, що не підлягають розголошенню.

3.19. Забезпечує встановлений порядок відвідування підприємства представниками сторонніх організацій, а також іноземцями; контролює виконання співробітниками позавідомчої охорони і працівниками підприємства правил внутрішнього розпорядку.

3.20. При виконанні зазначених у дійсному Положенні завдань і функцій підтримує ділові контакти з правоохоронними органами України.

4. Права

Для виконання покладених завдань і функцій підрозділ безпеки має право:

4.1. Вимагати від усіх співробітників підприємства виконання нормативних документів з питань збереження комерційної таємниці.

4.2. Залучати провідних спеціалістів підприємства до участі у вирішенні завдань щодо запобігання витоку конфіденційної інформації (консультації, аналітична робота, вироблення пропозицій щодо захисту інформації тощо).

4.3. Здійснювати перевірки стану і організації роботи щодо захисту конфіденційної інформації в усіх підрозділах підприємства.

4.4. Проводити службові розслідування за фактами розголошення відомостей, що складають комерційну таємницю, втрати документів або виробів, що містять таку інформацію, зловживання правом на комерційну таємницю: некваліфікованого поводження з нею користувачів конфіденційної інформації, порушення договірних зобов’язань про комерційну таємницю тощо; вимагати від співробітників підприємства надання письмових пояснень у зв’язку з допущеними порушеннями.

4.5. Давати рекомендації й обов’язкові для виконання вказівки керівникам підрозділів підприємства з питань захисту конфіденційної інформації.

4.6. Вносити подання керівникові підприємства про призупинення комерційних операцій при виявленні грубих порушень вимог щодо захисту від розголошення комерційних секретів, а також про залучення до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні порядку захисту комерційної таємниці.

4.7. Брати участь в укладанні угод, контрактів, договорів, предметами яких є відомості і документація комерційного характеру, що підлягають юридичному захисту.

4.8. Представляти інтереси підприємства в правоохоронних органах або суді при надходженні в ці органи від співробітників скарг і заяв про порушення адміністрацією трудового договору, пов’язаних із захистом конфіденційної інформації.

4.9. Вносити керівництву підприємства пропозиції про заохочення співробітників, що активно беруть участь у виробленні і забезпеченні спеціальних заходів захисту від розголошення комерційної таємниці.

Введено в дію наказом

№____від____________________________


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ПОЛОЖЕННЯ, про підрозділ безпеки підприємства - Довідник з економіки


ПОЛОЖЕННЯ, про підрозділ безпеки підприємства