Чергування [е]

ФОНЕТИКА. ГРАФІКА. ОРФОЕПІЯ. ОРФОГРАФІЯ

§27. НАЙПОШИРЕНІШІ ВИПАДКИ ЧЕРГУВАННЯ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ

Чергування [е] – [о] після [ж],[ч], [ш]

Після шиплячих  Чергування [е] у коренях слів звук [е] може чергуватися зі звуком [о]: ч[е]тверо – ч[о]тири; ш[е]стиденка – ш[о]стий.

На письмі таке чергування передається відповідно до вимови.

ОРФОГРАМА: літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів:

Чорний, шостий, пшениця, чебрець

324. Прочитайте пари слів. Визначте в кожному слові корінь. Вимовте голосні, що чергуються

в коренях після приголосних [ж], [ч], [ш].

Жонатий – оженити. Чернетка – чорний. Пшениця – пшоно.

Визначте в кожному зі слів орфограму.

325. Перепишіть слова, уставляючи пропущені літери.

Веч..ріє, пов..черяти, Ч..рнівці, ч..рний, ч..тири, ч..твер, ш..рсткий, ш..рсть.

Позначте в словах орфограму “літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів”. Розкрийте значення японського прислів’я “Найблідіше чорнило краще за гарну пам’ять”. У відповіді вживайте слово й словосполучення чернетка,

чорновий варіант роботи.

1326. Прочитайте прислів’я. Випишіть парами слова, у яких відбувається чергування [е]-[о] після шиплячих приголосних. Позначте в словах орфограму “літери е-о після ж, ч, ш, щу коренях слів”.

1. Від місяця пшениця не зріє. 2. З однієї пшонини каші на все село не звариш. 3. Перш ніж оженитись, треба роздивитись.

4. Жона тримає хату за три кути, а чоловік за четвертий. 5. День рибу ловить, чотири дні невід сушить.

Визначте слова із сумнівними ненаголошеними голосними. Поясніть їхнє написання.

327. Перепишіть. Позначте в словах орфограму “літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів”.

1. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою (Т. Шевченко). 2. Ще мале в траві джереленятко ні про що тихенько жебонить (Б. Чепурко). 3. Чорнобривці чорноброві квітнуть в тиші вечоровій (Б. Кравчук)1.4. Перо й чорнило маю, натхнення лиш нема! (Леся Українка).

Значення виділеного слова з’ясуйте за Тлумачним словничком.

– Визначте слова, вжиті в переносному значенні, розкрийте ці значення.

– Як ви розумієте значення слова натхнення? Звіртеся зі Словничком почуттів.

– Що сьогодні, у добу панування комп’ютера, уособлюють слова перо, чорнило?

– Укажіть слова з орфограмою “букви е, и, що позначають сумнівні ненаголошені голосні”.

328. Визначте пропущені в словах літери. Слова з літерою е та слова з буквою о після ж, ч, ш, щ у коренях слів запишіть у дві колонки.

Дж..рельний, звеч..ра, ч..рнило, ч..рствий, ж..лудь, щ..міти, ч..вгати, ш..лудивий, ж..рстокий, ч..рвень.

Розкрите значення стійкого словосполучення бити джерелом.

– Розкрийте зміст прислів’я “Джерельна вода – щастя, а не біда”.

329. Доберіть до поданих слів синоніми (близькі за значенням слова), у коренях яких були б [е] або [о] після шиплячих приголосних. Слова запишіть парами.

 Чергування [е]

Лоб, квартет, правдивий, зникати, вихований, тліти.

ДОВІДКА

Щезати, чемний, четверо, жевріти, чоло, чесний.

У дібраних словах позначте орфограму “літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів”.

30. Доберіть до поданих слів антоніми (слова протилежного змісту) з літерами е або о після після ж, ч, ш, щ у коренях слів. Слова запишіть парами.

 Чергування [е]

Грубий, добрий, крик, ганьба, гладкий, м’який.

ДОВІДКА

Честь, жорстокий, шепіт, шершавий, чемний, черствий.

Позначте в дібраних словах орфограму “літери е-о після ж, ч, ш, щ у коренях слів”.

З31. Ц Перепишіть, уставляючи пропущені літери.

1. Чернігів древній став понад Десною, над вічною і світлою рікою (І. Коваленко). 2. Хмарка пл..ве куч..рява, тихо, як сон, розтає (В. Сосюра). 3. Ч..рнобровий ч..рнобривець ч..пурився, дощовою краплею умився (М. Щербак). 4. Бдж..ла н..ктар щодня у вулик носить, за це платні від нас не вим..га (Р. Качурівський). 5. У того, хто здат..н поч..рвоніти, не може бути ч..рного серця (Японське прислів’я). 6. Місто Чернівці славит..ся своїми музеями та парками (3 журналу).

Позначте в словах усі вивчені орфограми.

– Які музеї є у вашому місті (селі)? Розкажіть про них.

Назвіть почуття, які охоплюють вас у музеї. За потреби скористайтеся

Словничком почуттів.

Назвіть відомі вам веб-сайти українських музеїв. Поясніть, чи можуть вони замінити екскурсію до музею.

 Чергування [е]

Сайт Національного художнього музею України

Http: //namu. kiev. ua/

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ РОЗДУМУ

332. Прочитайте казку мовчки. Зверніть увагу: висловлюючись, ко жен з її героїв підтверджує свою думку доказом.

Як птиці царя вибирали

Засумували якось птиці, що не мають вони царя.

– Нашою царицею має бути Сова! – сказала Ворона. – Чому? Та тому, що в неї голова найбільша! Отже, вибрати царицею потрібно саме її.

– Ніяк Сова царицею бути не може,- занепокоївся Горобець, – бо вона малих пташок поїдає. Ось чому цариця з неї не вийде. Гарний цар був би з Журавля, тому що їсть він лише жаб із болота. Отже, вибрати на царювання потрібно саме його…

– Ще кращим царем буде Лелека! – втрутилася Синичка. – Він теж самими жабами харчується. До того ж має гніздо на самій верхівці дерева, йому видно далеко. Ось чому царя, кращого за Лелеку, годі шукати.

Та Лелека не схотів.

– Бути царем я не маю права,- пояснив він,- через те, що літаю у вирій. Царювати мусить птиця, котра живе тут цілий рік…

Царем вибрали Орла, тому що він найвище літає. Отже, владарює над пернатим царством цей могутній і гордий птах.

Дайте повні відповіді на питання: чому пташиним царем обрали Орла?

Чому не обрали Сову й Лелеку?

– Поясніть написання великої літери.

У роздумі йдеться про причини дій, явищ, ознак. До роздуму можна поставити загальне питання ЧОМУ?

Роздум буває розгорнутий і стягнений.

Розгорнутий роздум складається з трьох частин.

У першій висловлюється основна думка, яку потрібно довести, – теза – У другій частині наводиться доказ (або кілька доказів) на підтвердження тези.

У третій міститься висновок.

Схема розгорнутого роздуму

 Чергування [е]

Стягнений роздум складається з двох частин:

__ тези та доказу.

Схема стягненого роздуму

 Чергування [е]

Теза та доказ, як правило, поєднуються словами тому що; через те, що. Висновок може приєднуватися словами отже, таким чином.

333. Прочитайте вголос, укажіть у тексті розгорнутий роздум та роздум стягнений. У кожному з роздумів визначте складові частини (за потреби скористайтеся схемою).

Орел і Черепаха

На дубі, що похилився до води, сидів Орел. Черепаха говорила своїм сестрам:

– Покійна наша прабаба загинула, тому що почала навчатися в Орла літати. Отже, погубило її, бідолашну, літання.

– Слухай-но, Черепахо! – обурився Орел. – Твоя премудра прабаба загинула, тому що взялася не за свою справу.

За Г. Сковородою.

Поясніть написання великої літери.

 Чергування [е]

Пам’ятник мудрій Черепасі у місті Хмельницькому

334. Прочитайте. Доведіть, що подані висловлювання є зразками роздумів.

I. Ставлення українців до ластівки завжди було надзвичайно доброзичливим, тому що вона була уособленням добробуту в господарстві та щастя в родині. Таким чином, скривдити ластівку вважалося тяжким гріхом.

II. Ворон у нашому народі мав недобру славу, бо саме його подоби може прибирати, за повір’ям, нечиста сила і в такому вигляді з’являтися між людей.

З довідника.

Укажіть роздум розгорнутий та роздум стягнений.

Як довести, що висловлювання є роздумом

У висловлюванні пояснено причини явища (дії, ознаки), пояснено, чому…

На доведення цієї тези подано такий доказ…

До висловлювання можна поставити загальне питання ЧОМУ?

Отже, висловлювання є роздумом.

335. Складіть розгорнуті роздуми (усно), узявши за тези подані вислови. Докази доберіть самостійно.

– Людина повинна все життя навчатися, тому що…

– Звичаї свого народу потрібно знати, тому що…

– Комп’ютер не замінить людині книжку, тому що…

– Природу необхідно берегти, тому що…

Які почуття викликає у вас спілкування з природою? Назвіть їх, за потреби скориставшись Словничком почуттів.

Чи можна прогулянку в ліс, до річки або моря порівняти із вивченням інформації про ліс, річку або море зі статей Вікіпедії? Чому?

Спілкування з живою природою та її дослідження слід протиставляти чи поєднувати? Відповідь побудуйте у формі розгорнутого роздуму.

336. Складіть роздум на одну з поданих тем. Дотримуйтеся схеми теза – доказ (або кілька доказів) – висновок.

– Чому людина має бути чемною.

– Чому потрібно захищати слабших.

– Чому потрібно вивчати іноземні мови.

Добираючи докази, використовуйте назви почуттів. За потреби скористайтеся Словничком почуттів.
Чергування [е]