Формування лексичних умінь і навичок

6.7. Формування лексичних умінь і навичок

Вивчення розділу “Лексикологія” і подальша словникова робота на уроках української мови формують в учнів лексичні вміння і навички, передбачені програмою української мови в кожному класі. Значна частина вмінь і навичок формується в 5-6 класах, де вивчається розділ “Лексикологія”.

У 5 класі учні повинні з’ясовувати значення слів самостійно, користуючись тлумачним словником, називати значення слова в певному контексті, вміти добирати омоніми, синоніми, антоніми і правильно вживати

слова в науковому, художньому і розмовному стилях; у 6 класі – визначати слова за словником, розмежовувати основні лексичні шари української мови, користуватися усіма передбаченими програмою словниками, розмежовувати семантичні ознаки словотворчих засобів, лексико-семантичні і граматичні ознаки частин мови, вживати в мовленні багатозначні іменники, прикметники, дієслова, добирати до них синоніми і антоніми; у 7 класі – визначати лексичні властивості дієприкметників, дієприслівників та прислівників, добирати синонімічні прийменники і сполучники, вільно використовувати в усному і писемному
мовленні всі частини мови; у 8-9 класах – тлумачити значення будь-якого слова в контексті, пояснювати його стилістичні функції, аналізувати лексичні особливості стилів мовлення.

Формуванню цих умінь і навичок сприяють усі види і форми словникової роботі і в школі, методи і прийоми навчання, система лексичних вправ. Лексичні вміння і навички, вироблені в процесі вивчення розділу “Лексикологія” і всієї словникової роботи під час опрацювання інших розділів курсу української мови та на уроках літератури, виховують в учнів чуття мови, свідоме ставлення до слова, розвивають їхню мовленнєву культуру й розумові здібності.

Запитання і завдання

1. Що вкладається в поняття “словникова робота”?

2. Розкажіть про лінгвістичні засади словникової роботи.

3. Назвіть найголовніші принципи словникової роботи.

4. Що є об’єктом словникової роботи? Доведіть це на прикладах.

5. Що становить зміст словникової роботи? Наведіть приклади.

6. Які можуть бути форми роботи над словом? Наведіть приклади.

7. Схарактеризуйте словникові вправи і наведіть приклади.

8. Яку лексичну роботу можна проводити на уроках граматики? Наведіть приклади.

9. Які форми роботи над словом можна проводити на уроках літератури?

10. Чи має місце словникова робота на уроках інших предметів? Покажіть це на прикладах.

11. З якими словниками ознайомлюються учні на уроках української мови?

12. Наведіть приклади використання словників на уроках української мови.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Формування лексичних умінь і навичок - Довідник з української мови


Формування лексичних умінь і навичок