Регулювання соціальне

Регулювання соціальне – комплекс економічних, правових та адміністративних заходів і важелів державного впливу, а також впливу діяльності громадських організацій на умови виробництва товарів і послуг, їхні фізичні характеристики, а також в обмеженні негативного впливу виробництва і споживання на суспільство й довкілля. Цю діяльність держава здійснює через спеціальні установи – міністерства, відомства, управління, комісії, служби тощо, за якими закріплені певні основні обов’язки. У США 1989 діяла 31 федеральна установа P. c., де працювало

80755 осіб. Специфіка кожної країни зумовлює види, кількість, бюджет, інші важливі характеристики установ P. c. Водночас в усіх розвинених країнах чітко визначено основні об’єкти P. c.: безпека споживача здоров’я; безпека та охорона праці; охорона довкілля; енергетика; банківська справа. Особливістю P. c. є те, що воно поширюється на всі галузі економіки і, отже, безпосередньо стосується всього населення країни або значної його частини. Необхідність P. c. зумовлена різними дефектами (провалами) ринку, з якими воно покликане впоратися. Перший вид дефектів – ефект переливання, або побічний (зовнішній) ефект
– поширюється на тих учасників економічного життя, які не є безпосередніми продавцями і покупцями (найвідоміші приклади – забруднення довкілля, розповсюдження ядерних технологій, зокрема, спричинена забрудненням повітря загибель лісів Європи оцінюється в 35 млрд дол. США, втрати сільськогосподарської продукції у Швеції – 1,5 млрд дол., у Німеччині – 4,7 млрд дол. щорічно, а також погіршення природного середовища, загроза здоров’ю людей). У кожній країні спеціальні державні установи з охорони довкілля здійснюють контроль за забрудненням повітря, води, за шумами, встановленням відповідних нормативів. Технічні нормативи – вимоги до підприємств, виконання яких забезпечує дотримання чинного законодавства. Нормативи питомих або гранично допустимих викидів на одиницю продукції – нормативи, які встановлюють підприємствам допустимий рівень шкідливих викидів. Істотною загрозою для чистоти довкілля є автомобілі з двигунами внутрішнього згорання, тому вже на стадії проектування нових марок і моделей автомашин ставляться жорсткі вимоги до норм витрат і якості пального, фільтрів, автошин тощо. Під час експлуатації автомобілів здійснюється контроль за рівнем забруднення ними атмосфери та ін. Підвищені вимоги висувають також до надійності будівництва та використання танкерів (з огляду на особливу екологічну небезпеку їх аварій). Важливе значення в галузі P. c. має створення спеціальної системи стеження за якістю навколишнього середовища – моніторингу. Другий вид дефектів ринку пов’язаний з недосконалістю та недостатністю інформації у зв’язку з тим, що збирання потребує певних витрат. З огляду на це, домашні господарства і підприємства не повністю обізнані з властивостями об’єктів купівлі-продажу, умовами праці та ін. Через це існують небезпека споживання відносно небезпечних товарів і послуг та підвищений ризик виробничої діяльності. Спеціальні державні установи P. c. запобігають цьому, надаючи необхідну інформацію, встановлюючи відповідні норми та ін. У такий спосіб вони регулюють ринки факторів виробництва і ринки продуктів. Так, Федеральне управління з техніки безпеки та охорони праці у США встановлює обмеження на рівні шуму на робочих місцях. Якщо рівні шуму перевищують ці обмеження, підприємець повинен вжити адміністративних або технічних заходів для їх зниження. Адміністрація з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (створена 1906) здійснює контроль за безпекою харчових продуктів і медикаментів, косметичних товарів (з 1938), ефективністю ліків (з 1962). Вона має широкі повноваження щодо захисту споживачів від небезпечних продуктів, мінімізації ризику для їхнього здоров’я. Адміністрація встановлює норми для тестування нових ліків і оцінює результати тестів. В Україні також функціонують подібні установи P. c., однак за повноваженнями, авторитетом і передусім дієвістю вони значно поступаються аналогічним американським і західноєвропейським органам. Саме через це 10-12 тис. осіб щорічно стають жертвами масових отруєнь неякісними алкогольними напоями.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Регулювання соціальне - Економічний словник


Регулювання соціальне