ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

ВСТУП

Життєдіяльність – сукупність процесів, які відбуваються в живому організмі й підтримують у ньому життя.

Вікіпедія

&2. ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

Основні поняття: ГЕТЕРОТРОФНЕ ЖИВЛЕННЯ. ЛОКОМОЦІЯ

Пригадайте! Чим жива природа відрізняється від неживої?

Вступна вправа

Пригадайте сутність проявів життєдіяльності живих організмів і співставте визначення процесу з його назвою:

А

Зміна положення частин або тіла в просторі

Б

Відтворення собі подібних,

що веде до збільшення кількості особин

В

Надходження поживних речовин необхідних для життєдіяльності

Г

Переміщення речовин в органам за допомогою певних рідин

А

Видалення з організму продуктів обміну речовин

Е

Формування кількісних змін, збільшення розмірів, маси істот

Є

Сприйняття впливів довкілля і відповідь на них

Ж

Надходженні в організм кисню і виділення вуглекислота газу

3

Формування якісних змін організмів упродовж

життя

1 Живлення

2 Дихання

3 Транспорт речовин

4 Виділення

5 Рух

6 Подразливість

7 Розмноження

8 Ріст

9 Розвиток

ЗМІСТ

Які особливості живлення тварин?

ГЕТЕРОТРОФНЕ ЖИВЛЕННЯ – це процес надходження в організм готових органічних речовин, які використовуються для життєдіяльності.

Тваринам для гетеротрофного живлення потрібна готова їжа рослинного або тваринного походження, що містить речовини й енергію для життєдіяльності. Одні тварини вживають у їжу тільки рослини. Їх називають рослиноїдними (олень, заєць). Інші – вовк, лисиця – живляться тільки іншими тваринами, убиваючи їх. Таких споживачів називають хижаками, або м’ясоїдними. Деякі тварини (ворони, ведмеді бурі) – всеїдні: вони вживають і рослинну, і тваринну їжу. Окремо виділяють паразитів (тварин, які живляться готовою їжею живих організмів, наприклад, кліщ собачий) й мертвоїдів, або сапрофагів (тварин, які живляться готовою їжею відмерлих організмів, наприклад, жуки-мертвоїди).

 ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

Іл. 6. 1- ведмідь бурий – всеїдна тварина; 2 – кліщ собачий – паразит; 3 – жук мертвоїд – сапрофог

Готова їжа надходить в організм і зазнає під час травлення перетворень у травній системі. Органи, що входять до її складу, забезпечують подрібнення, хімічне розщеплення складних речовин на прості та їхнє всмоктування в кров. Травної системи в певних тварин може й не бути. Так, деякі паразитичні черви споживають уже розщеплену їжу кишечника, де вони живуть, через покриви шляхом всмоктування простих органічних речовин.

У тварин виділяють травлення в організмі (наприклад, у риб, птахів) і травлення поза організмом (наприклад, у павуків).

Отже, у тварин гетеротрофне живлення, і воно дуже тісно пов’язане з травленням.

Як відбувається рух у тварин?

ЛОКОМОЦІЯ ТВАРИН – сукупність активних рухів, за допомогою яких тварини переміщуються в просторі (у повітрі, воді, грунті). Активний рух забезпечує для тварин відшукування їжі та її захоплення, захист від несприятливих умов існування та різних ворогів, освоєння нових місць існування. Багатоклітинні тварини рухаються завдяки скороченню м’язів. Такий рух називають м’язовим. Важливу роль при цьому відіграє скелет, органи чуттів і нервова система зі своїми можливостями для швидкої регуляції процесів. У тварин є дуже різні способи такого руху, і залежать вони від середовища існування та внутрішньої будови організму. У таких наземних тварин як антилопи, слони, носороги, зубри спостерігається ходіння й бігання. Птахи, кажани, комахи літають за допомогою крил. Медузи, кальмари переміщуються у воді реактивним способом. У тушканчиків, кенгуру є сильні кінцівки для стрибання. А в повзанні немає рівних зміям.

Отже, на відміну від рослин, більшість тварин здатна до активних рухів, які здійснюються завдяки скороченню м’язів.

Якими є прояви життєдіяльності тварин?

Для розщеплення їжі в клітинах й отримання енергії тварини використовують кисень, який надходить під час дихання. Таке дихання називають аеробним. У багатьох простіших безхребетних тварин (наприклад, у медуз, дощового черв’яка) кисень надходить через покриви шляхом дифузії, а в складнорганізованих тварин з’являються органи дихання, якими є зябра (водні молюски, риби), трахеї (комахи), легені (плазуни, птахи, ссавці). А паразитам, які живуть у кишечнику, кисень взагалі не потрібен. Вони отримують енергію за допомогою безкисневого (анаеробного) розщеплення їжі.

Транспорт речовин (кисню, вуглекислого газу, гормонів, поживних сполук) у тілі більшості тварин здійснюється за допомогою дифузії (у багатьох дрібних безхребетних тварин) або кровоносної системи (наприклад, у хребетних тварин), в якій циркулює рідина. Рідиною кровоносної системи може бути кров або гемолімфа.

Виділення позбавляє тварину від кінцевих продуктів обміну речовин (вуглекислий газ, надлишок води), шкідливих сполук (амоніак, сечова кислота), що утворюються в результаті хімічних реакцій. У більшості тварин для організації виділення є спеціалізовані органи – нирки, видільні залози, видільні трубочки тощо.

Подразливість і сприйняття впливів середовища забезпечують чутливі клітини покривів або органи чуттів, якими є очі, вуха, ніс, язик. Відповідь тварин на різні подразнення відбувається у вигляді рухових реакцій. У тварин без нервової системи такі реакції називаються тaксисами, а в тварини з нервовою системою відбуваються рефлекси.

Ріст у більшості тварин обмежений, але досить часто спостерігається й необмежений. Наприклад, молюски, риби, земноводні, черепахи, слони ростуть усе своє життя.

Розмноження є основною властивістю живих організмів, сутність якої у відтворенні собі подібних. Тварини, як і рослини, можуть розмножуватися нестатево й статево. Нестатеве розмноження відбувається поділом тіла на фрагменти (наприклад, у червів), брунькуванням (наприклад, у гідри). Для більшості тварин характерне статеве розмноження, яке здійснюється за допомогою статевих клітин (сперматозоїдів і яйцеклітин).

Після запліднення із заплідненої яйцеклітини починається розвиток, у якому виділяють два основних періоди: зародковий та післязародковий. Період зародкового розвитку проходить усередині материнського організму або в яйці. Після вилуплення з яйця або народження починається післязародковий період. Виділяють два типи такого розвитку – прямий і непрямий. При прямому розвитку нараджується організм, схожий на дорослий, але значно менший за розмірами (птахи, ссавці). За непрямого розвитку народжується личинка, яка за будовою та способом життя відрізняється від дорослого організму (бджоли, жаби, тритони).

Регуляція функцій у тварин буває нервовою й гуморальною. Нервову регуляцію забезпечує нервова система, побудована з нейронів. Гуморальну регуляцію здійснює ендокринна система, органами якої є залози внутрішньої секреції. Вони виділяють особливі речовини – гормони, які можуть сповільнювати або пришвидшувати життєві функції організму в залежності від умов середовища.

Отже, основні прояви життєдіяльності визначаються типом живлення та здатністю до активного руху.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

У рослинному світі відомі рослини-хижаки (наприклад, росичка, венерина мухоловка), які живуть у воді прісних водойм, на болотах, бідних сполуками нітрогену. Неминуче в таких умовах азотисте голодування хижі рослини компенсують за рахунок перетравлювання невеликих тварин. Отже, у цих рослин гетеротрофне живлення, яке дуже тісно пов’язане з травленням. Подумайте, почитайте й підготуйте повідомлення про подібність й відмінність травлення у тигра й венериної мухоловки.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

Iл. 7. І – тигр – хижий ссавець родини котячих; 2 – венерина мухоловка – комахоїдна рослина

Біологія + Техніка

Біоніка – це наука, яка використовує принципи побудови тіла організмів й організацію життєвих функцій для створення технічних систем. Особливу увагу біоніки приділяють вивченню механізмів пересування тварин з метою створення пристроїв, роботів, які б ефективно переміщалися в різноманітних умовах: по морському дні, в печерах, горах, висотних спорудах. Запропонуйте свій варіант технічного пристрою, у якому було б використано один із різноманітних способів активного руху тварин.

 ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ

Iл. 8. Літальний апарат, у якому використано принцип крила

Біологія + Фізика

Учені виявили, що кров у тваринному світі може мати різне забарвлення. Наприклад, у певних багатощетинкових червів – фіалкового, у окремих морських зірок – зеленого, у жука-сонечка – жовтого, а у восьминогів вона має красивий блакитний колір. Як пишуть в дитячій енциклопедії, “кров у тварин буває всіх кольорів веселки”. А що таке веселка і які сім кольорів вона має? Спробуйте пояснити, від чого ж залежить забарвлення крові тварин.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

За питания для самоконтролю

1-6

1. Що таке гетеротрофне живлення? 2. Назвіть групи тварин за джерелам надходження їжі. 3. Що таке локомоція тварин? 4. Наведіть приклади способів переміщення тварин. 5. Дайте визначення таким проявам життєдіяльності тварин, як: дихання, транспорт речовин, виділення, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.

7-9

7. Чим живлення тварин відрізняється від живлення рослин? 8. Якими є особливості руху тварин? 9. Чим визначаються особливості життєдіяльності тварин?

10-12

10. Який механізм м’язового руху? Чому серед тварин найпоширенішим є м’язовий рух, а не джгутиковий чи війковий?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ - Біологія


ТВАРИНА ТА ЇЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ