ЗВЕРТАННЯ

ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ

§ 16. ЗВЕРТАННЯ

Про слова, які називають того, до кого звертаємося, а також про те, як ці слова виділяємо на письмі та в усному мовленні

ПРИГАДАЙМО. Що таке звертання?

Прочитайте речення. Зверніть увагу, де стоять виділені слова – звертання – на початку, у середині чи в кінці речення. Сформулюйте правила вживання розділових знаків у реченнях із звертаннями.

1.Дідусю, а коли ти мене на полювання візьмеш? (Остап Вишня). 2. Люблю я, Києве, тебе в ранковий час… (М. Упеник). 3. Понеси мене на крилах, радосте моя (В. Симоненко).

Поняття звертання

Звертання – це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання виражається іменником у формі кличного відмінка і не є членом речення. НАПРИКЛАД: 1. Сергію, візьми яблуко. 2. Сестричко, підійди до вікна.

Інтонація

В усному мовленні звертання виділяємо паузами.

Види за будовою

Види звертань

ПОШИРЕНЕ

НЕПОШИРЕНЕ

Складається з двох і більше слів:

Рідна мово, земле моя

Складається

з одного слова:

Мово, земле

129 І. Підготуйтеся до виразного читання тексту. Знайдіть звертання, поміркуйте, з якою інтонацією ви їх читатимете. Поширеними чи непоширеними вони є? Чи є в тексті окличні речення? У чому особливість їхнього інтонування?

Яке чудове твоє вологе повітря, березнева ноче! Неначе здоров’я ллється в груди, очищає розбухлу голову од нестерпного болю і спеки. Яка чудодійна ти, водо студена! Ніколи в житті ти не була такою доброю і живущою (М. Стельмах).

II. Прочитайте текст уголос, дотримуючи правильної інтонації.

Розділові знаки

На письмі звертання виділяємо комами. Звертання, яке стоїть у середині речення, виділяємо комами з обох боків. Після звертання, яке стоїть на початку речення і яке вимовляємо з окличною інтонацією, ставимо знак оклику, а наступне слово пишемо з великої букви.

НАПРИКЛАД. 1. Мамо, хочеш, я намалюю тобі сад?

2. Діти! Зберіть усі папірці й спаліть їх.

Зверніть увагу

Займенники ти, ви не є звертаннями.

130 І. Спишіть речення, виділяючи звертання розділовими знаками. Чи є звертаннями виділені слова? Визначте вид кожного речення за метою висловлювання і прочитайте вголос із правильною інтонацією.

1. Скажи ж мені Дніпре які вітровії все кличуть тебе крізь степи і гаї!.. (М. Вінграновський). 2. Ти ж дивися Тарасику не бігай від діда (О. Іваненко). 3. Не плачте мамо не треба, і ви не журіться тату (А. Малишко). 4. Не стелись тумане не шуміть тополі (В. Сосюра). 5. Розпрягайте хлопці коні та лягайте спочивать (Нар. творчість). 6. Кораблі Шикуйтесь до походу! (В. Симоненко).

II. Підкресліть в останньому реченні головні та другорядні члени.

131 І. Знайдіть звертання та з’ясуйте, які з них поширені (розділові знаки пропущено). Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки.

1. Благослови мене рідна земле як мати в дорогу (М. Ткач).

2. Привіт тобі зелений саду! (Олександр Олесь). 3. Не сумуй вербо моя похила що багряним листям одшуміла осені пора (В. Сосюра). 4. Горнусь до тебе Україно (М. Бакай). 5. Мужай прекрасна наша мово серед прекрасних братніх мов (М. Рильський). 6. Спасибі земле за твої щедроти! (Л. Костенко).

II. Складіть і запишіть спонукальне речення з поширеним звертанням.

132 І. Перебудуйте усно речення так, щоб підмети в них етапи звертаннями. У якому реченні звертання буде поширеним?

ЗРАЗОК Українці змалечку вивчають рідну мову. Українці, змалечку вивчайте рідну мову.

1. Оленка не забуває допомагати своїй мамі. 2. Розганяє хмари вітер. 3. Зачарувала пісня мою душу. 4. Музика рідного краю летить хвилями Дніпра.

II. Запишіть подані й утворені речення. Підкресліть граматичні основи. Порівняйте речення за такими критеріями: а) вид за метою висловлювання; б) склад граматичної основи; в) розділові знаки.

133 ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ. Уявіть, що ви зустрілися зі своїм однокласником (однокласницею) після канікул. Складіть разом і розіграйте за особами діалог на тему “Зустріч після канікул”. Використайте в діалозі щонайменше два звертання.

134 Виконайте завдання одного з варіантів.

ВАРІАНТ А. Складіть і запишіть три речення, у яких ви запитуєте про що-небудь знайомих, повідомляєте про що-небудь або спонукаєте до виконання певної дії. Використайте звертання і слова ввічливості.

ВАРІАНТ Б. Складіть і запишіть текст повідомлення для бабусі або дідуся (вони живуть в іншому місті) про те, що ваша молодша сестра їде до них на канікули. Використайте звертання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)


ЗВЕРТАННЯ - Українська мова


ЗВЕРТАННЯ