Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЧАСТИНА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Розділ 11.

Облік розрахунків підприємства

11.2. Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами

Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими залученими позиковими коштами у інших осіб, які не є поточним зобов’язанням ведеться на рахунку 50 “Довгострокові позики”.

За кредитом рахунку 50 “Довгострокові позики” відображаються суми одержаних довгострокових позик, а також переведення короткострокових (відстрочених),

за дебетом – погашення заборгованості за ними та переведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Рахунок 50 “Довгострокові позики” має такі субрахунки:

501 “Довгострокові кредити банків у національній валюті”;

502 “Довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

503 “Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті”;

504 “Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті”;

505 “Інші довгострокові позики в національній валюті”;

506 “Інші довгострокові позики в іноземній валюті”.

На

субрахунках 501, 502 відображаються суми довгострокової заборгованості банкам за наданий кредит відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 503, 504 відображаються суми відстроченої заборгованості банкам за кредит, термін погашення якого відстрочено, відповідно в національній та іноземній валюті.

На субрахунках 505, 506 відображаються суми довгострокової заборгованості щодо зобов’язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), відповідно в національній та іноземній валюті.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками погашення кредиту (позик).

Облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув, ведеться на рахунку 60 “Короткострокові позики”.

За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом – сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов’язань у разі відстрочення кредитів (позик).

Рахунок 60 “Короткострокові позики” має такі субрахунки:

601 “Короткострокові кредити банків у національній валюті”;

602 “Короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

603 “Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті”;

604 “Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті”;

605 “Прострочені позики в національній валюті”;

606 “Прострочені позики в іноземній валюті”.

Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків наведено у табл. 11.2.

Таблиця 11.2.

Кореспонденція бухгалтерських рахунків по обліку кредитів банків

П/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

Рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Відображено отримання підприємством позики

30 “Каса”

311 “Поточні рахунки в національній валюті” 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

2.

Відображено отримання у банку лімітованої чекової книжки або відкриття акредитиву на адресу постачальника за рахунок позики банку

313 “Інші рахунки в банку в національній валюті”

314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

3.

За рахунок позики банку оплачено придбані цінні папери інших підприємств, облігації державних та місцевих позик

/td>

14 “Довгострокові фінансові інвестиції”

35 “Поточні фінансові інвестиції”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

4.

Відображено переоформлення короткострокової позики банку у довгострокову

60 “Короткострокові

Позики”

50 “Довгострокові позики”

5.

Погашено заборгованість по виданих векселях за рахунок позики банку

51 “Довгострокові векселі видані” 62 “Короткострокові векселі видані”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

6.

Проведено розрахунки із постачальниками за рахунок позики банку

63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

7.

Проведено розрахунки з бюджетом по податках за рахунок кредиту банку

64 “Розрахунки за податками й платежами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

8.

Погашено заборгованість перед органами соціального спрямування за рахунок позики банку

65 “Розрахунки за страхуванням”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

9.

Погашено заборгованість підприємства перед іншими кредиторами за рахунок позики банку

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

50 “Довгострокові позики”

60 “Короткострокові позики”

10.

Відображено повернення підприємством суми раніше отриманої позики

50 “Довгострокові

Позики”

60 “Короткострокові

Позики”

30 “Каса”

31 “Рахунки в банках”

11.

За домовленістю з банком в погашення заборгованості по отриманих кредитах передано йому векселі, отримані підприємством від покупця як гарантії щодо оплати за придбані товари

50 “Довгострокові

Позики”

60 “Короткострокові

Позики”

182 “Довгострокові векселі одержані”

34 “Короткострокові векселі одержані”

12.

Погашено заборгованість перед банком за кредит шляхом передачі йому акцій підприємства

50 “Довгострокові

Позики”

60 “Короткострокові

Позики”

46 “Неоплачений капітал”

13.

Нараховано відсотки за користування позикою банку і віднесено на фінансові витрати

951 “Відсотки за кредит”

684 “Розрахунки за

Нарахованими

Відсотками”

14.

Перераховано банку суму відсотків за користування позикою банку

684 “Розрахунки за

Нарахованими

Відсотками”

31″Рахунки в банках”

Первинними документами, які засвідчують отримання і повернення довгострокових і короткострокових позик є виписка банку (див. зразок 3.18.) та платіжне доручення (див. зразок 3.14.).

Узагальнення інформації про стан розрахунків щодо отримання і повернення кредитів здійснюється при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері №2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. дод. А 3).

Враховуючи недостатність власних оборотних засобів для здійснення виробничо-господарської діяльності або інших потреб суб’єкти господарювання можуть залучати гроші під проценти в інших юридичних або фізичних осіб. Залучення засобів шляхом позики (під проценти або і безпроцентно) за цих умов оформляється договором, в якому обумовлюються умови надання позики (сума позики, процентна ставка за користування позикою та термін її повернення).

Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних осіб, за умови її погашення на протязі року з моменту виникнення заборгованості (короткострокової позики), здійснюється на субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.

За кредитом субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” відображаються суми отриманих короткострокових позик, а також переведення довготермінових позик до короткострокових, за дебетом – погашення заборгованості за короткостроковими позиками або їх переведення до довгострокових позик.

Аналітичний облік по даному субрахунку ведеться за кожним кредитом та видами залучених коштів.

Облік отриманої позики від інших юридичних або фізичних осіб, за умови її погашення не раніше аніж через рік з моменту виникнення заборгованості (довгострокові позики), здійснюється на рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання”.

За кредитом рахунку 55 “Інші довгострокові зобов’язання” відображаються суми отриманих довгострокових позик, а також переведення короткострокових позик до довгострокових, за дебетом – погашення заборгованості за довгостроковими позиками або їх переведення до короткострокових позик.

Аналітичний облік по даному рахунку ведеться за кожним кредитором та видами залучених коштів.

Типову кореспонденцію бухгалтерських рахунків по обліку інших кредитних ресурсів представлено у таблиці 11.3.

Первинними документами, які засвідчують отримання довгострокових і короткострокових позик від інших юридичних або фізичних осіб, а також їх повернення є прибутковий і видатковий касові ордери (див. зразки 3.1 і З.2.), платіжне доручення (див. зразок 3.14.), та виписка банку (див. зразок 3.18.).

Узагальнення інформації про отримання позикових коштів від інших юридичних та фізичних осіб та їх повернення здійснюється при журнально-ордерній формі у журналі-ордері № 2, а при спрощеній формі бухгалтерського обліку – у розділі І Відомості 3-М (див. додаток АЗ).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)


Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами - Бухгалтерський облік


Облік розрахунків за кредитами банків та іншими кредитними ресурсами