Тварини в екосистемі

Розділ 1. ТВАРИНИ

Тема 1. БУДОВА ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ ТВАРИН

§ 8. Тварини в екосистемі

Протягом мільйонів років формувалися відносини між різними організмами, відтак весь сучасний світ існує як єдина жива система. У ній всі живі істоти та нежива природа взаємопов’язані так розумно, що іноді здається, ніби світ спланований якимось генієм.

Особливості середовищ існування

Виділяють основні чотири середовища існування – це водне, наземно-повітряне, грунтове та тіло іншого організму. Кожне з них має свої особливості, до яких

тварини пристосувалися в процесі еволюції.

Наземно-повітряне середовище за своїми умовами найбільш багатоманітне, включає безліч різних чинників, як-от: світло, температура, грунт, вологість, вплив живих істот включаючи людину. Його освоїли безліч тварин: павуки, комахи, птахи, ссавці тощо. Умови наземно-повітряного середовища на Землі дуже різняться за температурою, кількістю вологи, рельєфом тощо. Для суходолу є характерним великі температурні перепади. До цих умов тварини пристосувалися найрізноманітнішими способами. Одні мають шерсть або пера, інші впадають у зимню сплячку тощо.

Водне середовище

дуже відрізняється за своїми умовами від наземно-повітряного: перепади температури тут незначні, проте густина майже в 1000 разів більша, ніж у наземно-повітряному, більші перепади тиску, менше кисню. Вода добре поглинає світло, тому на глибині понад 300 м, навіть у дуже прозорій воді, вже панує морок. А це означає, що рослини, продуценти органічної речовини, не можуть жити на значних глибинах. Водне середовище опанували кишковопорожнинні, ракоподібні, риби, черви, земноводні, кити, дельфіни. У водному середовищі немає великих температурних перепадів, що створює досить комфортні умови існування. Але тварини дуже залежать від водних рослин, а останні від світла. Тому на великих глибинах зустрічається досить мало тварин.

Грунт, або грунтове середовище існування, має свої особливості. У нього не проникає світло, тому фотосинтез відбуватись не може. Грунт щільний, немає різких перепадів температури. У грунті розміщуються підземні частини рослин, живуть черви, личинки комах, кліщі, мурахи, риючі ссавці.

 Тварини в екосистемі

Земноводні освоїли два середовища існування – водне і наземно – повітряне

 Тварини в екосистемі

Афаліна видає серії ультразвуків, за допомогою яких орієнтується під водою і посилає сигнали іншим дельфінам.

 Тварини в екосистемі

Кріт освоїв грунтове середовище існування і має дуже маленькі підсліпуваті очі

Якщо ви забули

Хижацтво – це такі взаємовідносини між організмами, коли одні (хижаки) добувають, убивають і живляться іншими (жертвами).

Паразитизм – це взаємовідносини між організмами, за яких одні організми (паразити) живляться іншими (хазяями), використовуючи їх як середовище існування, і завдають їм шкоди.

Тіло інших тварин – де середовище існування паразитів. У ньому немає світла, перепади температури невеликі, багато поживних речовин. Труднощі паразитів полягають у тому, щоб проникнути в тіло хазяїна, вижити в безкисневих умовах, де, до того ж, мало простору та вистояти проти захисних сил організму. Тому для паразитичних тварин характерні складні цикли розвитку і велика плодовитість. Вони мають органи прикріплення (гачечки, присоски тощо). Органи чуття, деякі системи органів у них можуть бути недорозвиненими, а ось захисні покриви розвинені дуже добре.

Взаємозв’язки тварин у природі

В екологічних системах тварини відіграють роль споживачів органічної речовини, консументів. Тварини живляться рослинами або іншими тваринами. Таким чином, тварини в екологічних системах дуже залежать від рослин, їхньої кількості та видового складу.

Які відносини можуть бути між організмами в екосистемах? Учені виділяють такі відносини: хижацтво, паразитизм, нейтралізм, конкуренція, симбіоз, коменсалізм.

Нейтралізм – це така форма взаємовідносин, за якої організми істотно не впливають один на одного. Наприклад, білки та вовки, річкові риби та бобри.

Конкуренція – це така форма взаємовідносин, за якої організми змагаються за який-небудь ресурс місця існування (за їжу, воду, місце для нори, гніздовища тощо), що негативно позначається на рості та виживанні цих організмів.

Мутуалізм (симбіоз) – це форма тривалих взаємовигідних взаємовідносин між організмами. Ви вже знаєте про симбіоз азотофіксуючих бульбочкових бактерій і бобових рослин. Симбіотичні відносини можуть бути між тваринами, тваринами та бактеріями тощо.

Терміти живляться деревиною, але не можуть перетравлювати целюлозу, з якої вона складається. У шлунку термітів живуть одноклітинні організми, які допомагають термітам розщеплювати целюлозу. Таким чином, і терміти, і одноклітинні отримують користь від спільного проживання та живлення. Волові птахи живляться паразитами, що живуть на шкірі носорогів. Птахам – їжа та безпека, а носорогам – позбавлення від паразитів. Рак-самітник не має панцира, тому оселяється у черепашці молюска, на яку часто пересаджує актинію. Для рака – додатковий захист, а для актинії – залишки їжі рака.

 Тварини в екосистемі

Серед комах є хижаки, паразити, симбіонти тощо

 Тварини в екосистемі

Найяскравіший приклад хижаків вовки і вівці

Коменсалізм – це така форма взаємовідносин, за якої один з організмів отримує з них користь, а для другого вони не мають значення. У риб-прилипал які живуть у тропічних водах, спинний плавець перетворений на присосок, яким вони прикріплюються до акул або черепах. Завдяки цьому прилипали не тільки плавають, не витрачаючи на це своєї енергії, захищені від нападу хижаків, але ще й живляться залишками їжі акули або черепахи, які не мають ані користі від таких “нахлібників”, ані шкоди.

Запам’ятайте найважливіше

Кожне з чотирьох середовищ існування – водне, наземно-повітряне, грунтове та тіло іншого організму – має свої особливості, до яких тварини пристосувалися в процесі еволюції.

Учені виділяють такі форми взаємовідносин організмів: хижацтво, нейтралізм, конкуренція, паразитизм, мутуалізм, коменсалізм.

Україна. Охорона природи

Чорноморський біосферний заповідник

Територія – 87 348 га. Охоплює кілька ділянок прибережного степу та острови, зберігаються унікальні ландшафти приморського степу, що перемежовуються лісовими ділянками. Заповідник славиться численними гніздовими колоніями морських птахів – 145 видів. Тут живе кілька видів пеліканів, зокрема рожевий пелікан – вид, занесений до Червоної книги.

 Тварини в екосистемі

 Тварини в екосистемі

 Тварини в екосистемі

Висновки

Ви закінчили вивчати першу тему, успішно пройшли тематичне оцінювання і довідалися корисного і цікавого. Тепер за допомогою мікроскопа ви можете відрізнити нервову тканину від сполучної, а епітеліальну від м’язової. Будова кожної клітини пов’язана з функціями, які вона виконує. До складу тканини входять не тільки клітини, а й міжклітинна речовина. Від її будови і кількості також залежать властивості тканини.

Ви не тільки знаєте, що в організмі тварин вирізняють системи органів (а такого не було у рослин), а можете розповісти про їх будову та функції. Будова систем органів може бути більш простою або складною, але завжди можна спостерігати, що вона тісно пов’язана з середовищем існування та способом життя тварини.

Ви ознайомилися з основними особливостями тварин: живлення, дихання, виділення, розмноження, росту, розвитку і поведінки тварин; можете порівняти ці процеси у тварин і рослин. Ви проаналізували різні середовища існування тварин і можете зробити висновок про місце тварин у різних екосистемах.

 Тварини в екосистемі


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Тварини в екосистемі - Біологія


Тварини в екосистемі