ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

УРОКИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Урок 12. ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

Пригадайте

– Які основні вимоги до мовлення?

– Що таке публічний виступ?

329. Мікрофон. Поясніть, як ви розумієте висловлювання відомого філософа Сократа: “Мистецтво красномовства – це вміння захопити душі словами”.

330.1. Прочитайте виразно вголос виступ науковця Інституту технічної теплофізики на науково-практичній конференції “Енергозбереження”. Визначте основну думку та мету висловлювання, його композиційні елементи.

Сформулюйте тези виступу (усно).

Шановні учасники конференції!

У своєму виступі я зупинюся на питанні істотного зменшення споживання природного газу за рахунок використання альтернативних видів палива.

Учені Інституту технічної теплофізики підрахували, що потенціал заміщення природного газу в Україні тільки за рахунок біомаси (відходів) становить 5,2 млрд кубометрів на рік. Наші фахівці розробляють нові технології отримання тепла від різних джерел, наприклад вугільних териконів,

затоплених шахт, річок. Для сільських шкіл і лікарень був створений найпростіший і найдешевший котел, який працює на тюкованій соломі. Один тюк горить 4 години. Цього вистачає на цілий день для опалювання і нагріву води. Ще одне джерело палива – сміттєзвалища. У Маріуполі запущено технологію збору і переробки біогазу звалищ, який іде на спалювання для отримання електроенергії і тепла.

У деяких промислово розвинених регіонах серйозно погіршується екологічна ситуація через викид газів в атмосферу. В інституті на основі утилізації низькокалорійних газів (гази металургійних виробництв, шахтний метан, метан геотермальних вод, супутній газ нафтовидобутку, біогаз) були розроблені технології з використанням когенераційних установок, що дають змогу отримувати тепло й електричну енергію водночас.

Нещодавно наші вчені отримали новий патент на винахід, що об’єднав когенераційну установку з тепловим насосом. За цим принципом розроблена і повністю готова до реалізації могутня система теплових насосів на 50 мегават для установки на Чорному морі, біля міста Севастополя.

Упровадження комплексу дасть змогу зменшити споживання природного газу на 25 млн метрів кубічних за рік, а також знизити емісію парникових газів до атмосфери на 84 000 тонн СО2-еквівалента.

 ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ

Альтернативні джерел” енергії

Зв’язне мовлення

Але попри те, що в усьому світі теплові насоси набули великого поширення, у нас досі багато скептиків стверджують, що цього не може бути, тому що це суперечить законам фізики. Взагалі, мушу зазначити, що все нове важко торує дорогу. Найкраще переконання – наочна демонстрація. Тому ми почали будувати спеціальний центр теплонасосної техніки, куди запрошуємо тих, хто сумнівається, і демонструємо, як це працює.

Завершуючи свій виступ, я хотів би наголосити на тому, що на сьогодні для місцевих керівників немає більш насущного завдання, ніж економія природного газу. Фахівці Інституту технічної теплофізики завжди готові надати консультації і необхідну підтримку при складанні регіональних програм.

Дякую за увагу!

II. Поясніть вимову і написання виділених слів.

Вимоги до Для усного виступу велике значення мають такі чинники, виступу як врахування особливостей аудиторії, особистість мовця (зовнішність, характер тощо), його вміння зацікавити слухачів та утримувати їхню увагу. Мовлення має бути виразним, що забезпечується передовсім правильністю інтонації, компонентами якої є сила і висота голосу, темп мовлення, паузи, тембр. Доповненням до мовлення є жести, проте слід пам’ятати, що зайві рухи заважають слухачам, не дають їм зосередитися.

Зверніть увагу

Віра у власні сили – невід’ємна складова вдалого виступу.

Структура виступу

Будь-який виступ складається з трьох основних частин: вступу (початку), основної частини і висновку (закінчення).

Структура виступу

Частина

Зміст частини

Завдання промовця

Вступ

Звертання, повідомлення теми, мети та завдань, наголошування на актуальності проблеми

Подолати хвилювання, встановити контакт зі слухачами, зацікавити аудиторію, створити потрібний настрій

Основна

Частина

Чіткий виклад думок, представлення доказів на підтримку власної позиції

Підтримувати увагу слухачів

Висновок

Узагальнення основних думок, спонукання до обговорення, виголошення заклику

Посилити вплив на слухачів

331. Попрацюйте в парах. Поясніть по черзі один одному, що означають такі змістові характеристики вдалого виступу: об’єктивність, чіткість, образність, цілеспрямованість, підвищення напруги, повтор, несподіваність, змістова насиченість, стислість. Поміркуйте, чи є серед цих ознак менш або більш важливі. Обгрунтуйте свою думку.

332. Уявіть, що ви є учасником семінару (конференції) на одну з поданих тем: “Здорова планета – здоровий ти”, “Політична палітра сучасної України”, “Міжнародні пісенні конкурси”, “Зірки спорту”, “Медицина XXI століття”, “Обличчя світової економіки”. “Світовий океан”, “Сім чудес України”, “Таємниці природи”, “Ідеали сучасної молоді”.

Сформулюйте відповідно до обраної теми зібрання тему свого виступу так, щоб зацікавити слухачів. Підготуйте відповідний виступ (3-5 хвилин), скориставшись поданою нижче пам’яткою,

Пам’ятка

Як підготуватися до виступу

– Обдумайте тему виступу та з’ясуйте мету, якої ви хочете досягти (поінформувати, переконати, розважити, спонукати до чогось).

– Доберіть матеріал, що стосується теми, осмисліть його, упорядкуйте.

– Сформулюйте основну думку.

– Складіть план виступу, зафіксуйте ключові слова та словосполучення.

– Напишіть повністю текст, або підготуйте тези, або проговоріть текст.

– Поміркуйте, як можна поліпшити композицію виступу, зробити виразнішим, чіткішими окремі фрази. Відредагуйте текст.

– Зафіксуйте в пам’яті план виступу, основну думку, її зв’язок з окремими думками, аргументами.

– Проговоріть текст спочатку подумки, а потім уголос.

333.1. Підготуйте невеликий виступ на урочистих зборах, присвячених відзначенню річниці вашого навчального закладу чи населеного пункту.

II. Послухайте виступи ваших однокласників і вкажіть на сильні сторони їхніх висловлювань. Порівняйте думку вчителя про ці виступи із власною оцінкою.

334. Відредагуйте речення з виступів. Поясніть суть допущених недоліків.

1. Деякі представники тваринного світу не тільки здібні сприймати ультрафіолетові коливання, а й утворювати їх. 2. У торговельну мережу міст і сіл поступає дедалі більше товарів. 3. Лише після досягнення успіху мова йдеться про ефективність виробництва. 4. Моє кредо – відноситися до людей так, як я б хотіла, щоб вони відносилися до мене. 5. Аудиторська фірма може створюватися на підставі любих форм власності.
ВИСТУП НА СЕМІНАРАХ, ЗБОРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ