Класифікація карт

РОЗДІЛ 2 ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1. Способи зображення Землі

§ 13. Класифікація карт

Пригадайте

Якими картами ви користувалися на уроках природознавства в 5-му класі?

Весь світ на аркуші паперу. Масштаб карти дає змогу встановити особливості її змісту. Різні за масштабом карти мають різну точність і деталізацію, різне призначення.

За масштабом карти поділяють на три групи. Великомасштабні карти мають масштаб від 1 : 10 000 до 1 : 200 000; середньомасштабні – від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000; дрібномасштабні карти мають масштаб менший

за 1 : 1 000 000.

Чим дрібніший масштаб карти, тим більшу територію земної кулі можна на ній відобразити. На великомасштабних картах показують переважно один населений пункт (такі карти зазвичай називають топографічними). На дрібномасштабних картах на одному аркуші можна одразу побачити всю Землю. Отже, від масштабу карти залежить її просторове охоплення. За просторовим охопленням карти поділяють на карти півкуль, материків і океанів, країн (мал. 34), областей тощо, а карти океанів – ще й на карти морів, заток і проток.

 Класифікація карт

Мал. 34. Фізична карта України

Розмаїття карт. Велике

значення для практичного використання карт має їхній зміст. Саме за змістом розрізняють загальногеографічні та тематичні карти.

Загальногеографічні карти з однаковою детальністю відображають усі географічні об’єкти місцевості: рельєф, річки, озера, грунти, рослинний і тваринний світ, населені пункти, шляхи сполучення, господарські об’єкти. їх поділяють на топографічні (з масштабом 1 : 100 000 і більшим), оглядово-топографічні (1 : 200 000-1 : 1 000 000) та оглядові, масштаб яких дрібніший за 1 : 1 000 000 (мал. 35).

Тематичні карти показують розміщення лише чітко визначених для даної карти об’єктів: природних явищ чи населення, господарства чи об’єктів культури тощо. Серед тематичних карт є карти природних і суспільних явищ. На картах природних явищ зображують лише природні об’єкти. До цієї групи належать карти рельєфу, клімату, грунтів, рослинного й тваринного світу, природоохоронних об’єктів. До карт суспільних явищ відносять карти населення, господарства, адміністративні, історичні, карти обслуговування населення та охорони здоров’я тощо.

 Класифікація карт

Мал. 35. Фрагмент топографічної карти

Карти поділяють на окремі групи й за призначенням. Призначення карт так само різноманітне, як і різноманітні сфери людської діяльності. Так, навчальні карти використовують як наочні посібники або матеріал для самостійної роботи під час вивчення географії, історії та інших предметів.

Туристичними картами користуються туристи і мандрівники. На них відображають цікаві для туризму об’єкти: історичні пам’ятки, музеї, заповідники, а також готелі, туристичні бази. Ці карти яскраво оформлені, мають пояснювальні умовні знаки та довідкову інформацію.

Науково-довідкові карти призначені для виконання за їхньою допомогою наукових досліджень і отримання максимально детальної, науково достовірної інформації. Культурно-просвітницькі та агітаційні карти призначені для широкого кола користувачів. Такі карти покликані розширювати загальний світогляд людини.

Систематизоване зібрання карт. Крім карт, люди часто користуються географічними атласами – цілісними зібраннями карт.

У сучасних географічних атласах усі карти доповнюють одна одну.

Як і карти, атласи класифікують за просторовим охопленням, змістом і призначенням. Найпоширеніші довідкові атласи зазвичай загальногеографічні. Навчальні атласи використовують під час навчання в школі та вищих навчальних закладах.

Туристичні й дорожні атласи призначені для задоволення запитів туристів, спортсменів, автолюбителів, мандрівників. У них детально зображені туристичні об’єкти, мережа автомобільних доріг і залізниць, пішохідні, водні, автомобільні маршрути.

Практичне завдання

Розгляньте в атласі з географії для 6-го класу набір карт. Назвіть карти з найдрібнішим і найбільшим масштабом. Чим вони відрізняються щодо охоплення території та змісту?

Погляд у минуле

Перші атласи. Вони з’явились у результаті спільної багаторічної роботи з картографії Герарда Меркатора та Аврама Ортелія. Названо їх було на честь Атласа – міфічного короля Лівії. Картографи вважали, що зображення на окремих картах невеликих ділянок земної поверхні зменшать спотворення, а зібрані разом вони не порушать цілісної картини земної кулі. Атлас Ортелія називався “Видовище кулі земної”. У 1585-1595 роках було створено великий двотомний атлас Г. Меркатора.

У XVII ст. був створений атлас-велетень, який нині зберігається у міській бібліотеці Берліна. Він має розміри 110 х 170 см, вміщує 35 настінних карт і важить 175 кг. Це найбільший атлас світу.

Перше зібрання карт України створив у XVII ст. французький інженер Гійом Боплан.

“Вікно” в Україну

Електронні атласи. Крім паперових, нині є й електронні атласи. Наприклад, електронний “Атлас України” містить 176 карт, а також фотографії, тексти, графіки тощо. Він надає всебічну інформацію про історію, природу, населення та господарство України на початку XXI ст. За допомогою карт цього атласу можна швидко отримати різноманітну інформацію про географічні об’єкти та явища.

ПІДСУМКИ

– Карти класифікують за масштабом, охопленням території, змістом і призначенням.

– Карти, виконані у великому масштабі, є топографічними, а в дрібному – оглядовими.

– За змістом карти бувають загальногеографічними та тематичними; на тематичних картах зображують природні чи суспільні об’єкти або явища.

– За призначенням карти поділяють на навчальні, туристичні, науково-довідкові, культурно-просвітницькі та агітаційні.

– Атлас – це систематизоване зібрання карт.

Запитання і завдання для самоперевірки

Пригадайте, якими за призначенням картами ви користувалися, і схарактеризуйте їхнє значення для себе.

Поясніть на прикладах, від чого залежить просторове охоплення на картах.

Наведіть приклади вміщених в атласі карт, різних за масштабом і змістом.

За якими ознаками класифікують карти?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Класифікація карт - Географія


Класифікація карт