Промисловість як сфера матеріального виробництва

Розділ 3 ГОСПОДАРСТВО

Тема 3. ПРОМИСЛОВІСТЬ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Продукти харчування, одяг, різноманітні побутові прилади, власний автомобіль чи катер, а ще безліч інших матеріальних речей, без яких важко уявити життя сучасної людини, – все це є продукцією промисловості. Діяльність її галузей спрямована на створення як знарядь праці, так і предметів споживання, а основними виробничими функціями промисловості є видобуток мінеральної сировини і палива, переробка промислової і сільськогосподарської сировини.

Зародження промисловості

в Україні припало на кінець XVIII – початок XIX ст. За цей тривалий час в галузі склалися певні традиції. Мабуть, тому працювати на підприємствах промислового виробництва завжди було почесно, а робітників цих підприємств вирізняє неабиякий потяг до своєї роботи і високий рівень професійних умінь і навичок. Вивчивши цю тему, можливо, хтось із вас також захоче присвятите себе робітничій професії або праці на власному промисловому підприємстві.

§14. Промисловість як сфера матеріального виробництва

Географічна розминка

Поміркуйте, які з підприємств вашої місцевості є промисловими.

Які галузі вони представляють?

Спираючись на зміст § 12, назвіть, які галузі промисловості виробляють знаряддя праці, а які – предмети споживання.

Місце промисловості в господарському комплексі країни. Промисловість – провідна галузь народногосподарського комплексу України, що входить до галузей матеріального виробництва. Вона визначає ефективність господарства країни, а завдяки експорту промислових товарів бере безпосередню участь у зовнішніх економічних зв’язках. До того ж зростання потреб промисловості в сировині та ринках збуту зазвичай стимулює розвиток торгівлі й транспорту. Промисловість разом зі сферою наукових досліджень є головною базою науково-технічного прогресу всіх галузей господарства.

За роки незалежності в промисловості України сталися суттєві зміни. Загальні показники розвитку промисловості значно відстають від тих, що були зафіксовані у 1990 р. – напередодні української незалежності. Так, обсяг промислового виробництва становить близько 48 % проти 68 % в 1990 р. Спостерігається зниження прибутковості промислових підприємств з 16,8 % у 1990 р. до 6 % у 2007 р. (див. Додаток 11). Зросла частка збиткових підприємств з 2 % у 1990 р. до 35 % у 2007 р. Кількість зайнятих працівників у промисловості також знизилася і становить близько 4 млн осіб (або 22 %) економічно активного населення. Спробуйте пояснити, чим зумовлені такі особливості розвитку промисловості.

Галузева структура промисловості. Промисловість України представлена всіма галузями, що існують (мал. 33). Галузь промисловості – це сукупність підприємств, які характеризуються єдністю економічного призначення виробленої продукції, однорідністю перероблюваної сировини й основних матеріалів, спільністю технологічного процесу й виробничої інфраструктури, професійним складом кадрів і специфічними умовами праці. Основними показниками розвитку галузі промисловості є частка галузі в загальному обсязі промислового виробництва, темпи розвитку, валовий прибуток, вартість знарядь праці або виробничого потенціалу, кількість працівників у галузі та ін.

За призначенням продукції промислових підприємств найчисленнішу групу становлять галузі, що виробляють засоби виробництва. Це галузі важкої промисловості, або базові галузі. До них належать металургійна промисловість, хімічна, лісова та машинобудування. Іншу групу утворюють галузі, що виробляють предмети споживання. Це насамперед харчова і легка промисловість. Співвідношення обсягів виробництва між двома групами на користь першої групи (мал. 34).

 Промисловість як сфера матеріального виробництва

Мал. 33. Галузі промисловості

Про це свідчать і такі дані: з усіх промислових підприємств 64 % належать базовим галузям, а 36 % – тим, що виробляють предмети споживання.

За характером виробництва галузі промисловості поділяють на добувні та переробні. Добувні об’єднують ті галузі, які видобувають сировину та паливо. Такими галузями є паливна промисловість, а саме: нафтова, газова, вугільна, а також гірничохімічна. Переробні галузі – це галузі, підприємства яких переробляють сировину і матеріали. Провідне місце серед обробних галузей промисловості належить металургії, харчовій промисловості, машинобудуванню, хімічній та нафтохімічній галузям, лісовій. Більшість з них утворюють міжгалузеві комплекси (пригадайте їхні назви).

Нині галузева структура промисловості України є неефективною, оскільки не задовольняє повною мірою ні потреб економіки, ні потреб населення. Промисловість України продовжує орієнтуватися на природні сировинні ресурси, тому більшість її галузей є занадто енергоємними і матеріаломісткими, тобто споживають значні обсяги енергії і сировини. Така залежність промисловості від енергії і ресурсів потребує здійснення в ній суттєвих змін.

Україна і світ

Ресурсо – та енергозалежність української промисловості. Ресурсомісткість вітчизняної промислової продукції перевищує світовий рівень удвічі-втричі, а енергоємність – у шість-дев’ять разів. Енергетична складова у вітчизняних товарах досягає приблизно 25 % їхньої вартості, тим часом у США вона не перевищує 6 %, а у Франції – 3 %. При цьому частка галузей, які обслуговують науково-технічний прогрес у структурі господарського комплексу України, у кілька разів нижча, ніж у розвинутих країнах.

Практичне завдання

Порівняйте за діаграмою (мал. 34) обсяги виробництва різних галузей промисловості України. Які з них, на вашу думку, і чому потребують збільшення обсягів виробництва?

 Промисловість як сфера матеріального виробництва

Мал. 34. Частка (%) галузей промисловості в загальному обсязі промислового виробництва, 2007р.

Територіальні особливості розміщення промисловості України. На території нашої країни сформовані промислові пункти, центри, вузли і райони. Найбільшими промисловими районами є Донецький, Придніпровський, Прикарпатський, Побузький. У країні функціонують понад 70 промислових вузлів, найпотужнішими з яких є Київський, Харківський, Донецький, Запорізький. Майже 250 міст України виконують функції промислових центрів (мал. 35).

Галузі промисловості розміщені по території країни загалом нерівномірно. Найбільшим промисловим потенціалом вирізняються східні області України. На противагу їм у західних областях він вкрай низький. Значне зосередження промислових підприємств в окремих областях має ряд негативних наслідків, зокрема забруднюється довкілля, скупчується надмірна кількість населення, значно використовуються природні ресурси. Тому територіальна організація промисловості потребує подальшого вдосконалення. Передусім варто розвантажити найбільші промислові райони, де зосереджена надмірна кількість великих підприємств важкої промисловості; розмістити нові підприємства в малих і середніх містах; обмежити розвиток екологічно небезпечних підприємств у районах зі значним забрудненням довкілля; поліпшувати внутрішню структуру старих промислових комплексів.

Реструктуризація промисловості. Так називають нинішні структурні зміни в українській промисловості. Насамперед зростає частка тих галузей, які виготовляють продукцію, що має попит у населення. Крім того, важливим завданням є орієнтація промисловості на експорт – підтримка галузей, які мають попит на Світовому ринку і розвиток яких може дати реальні прибутки країні. Велике значення також має підтримка галузей промисловості, які виробляють продукцію, здатну замінити імпортні товари і витіснити іноземних конкурентів.

Важливим напрямком структурних змін у промисловості є приватизація промислових підприємств і створення акціонерних товариств відкритого (ВАТ) та закритого (ЗАТ) типу (мал. 36). Вони працюють як підприємства колективної форми власності. Цікавою тенденцією останніх років є укрупнення промислових підприємств на основі малих і середніх, а також утворення промислово-фінансових груп і промислових корпорацій, які об’єднують не лише промислових виробників, а й фінансово-кредитні установи.

 Промисловість як сфера матеріального виробництва

Мал. 35. Миколаїв – великий промисловий центр Півдня України

 Промисловість як сфера матеріального виробництва

Мал. 36. ЗАТ “Миргородська”

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Складання схеми галузевої структури промисловості України

Складіть схему галузевої структури промисловості, користуючись картою “Господарство України” (див. форзац) і змістом § 14, виділивши групи галузей добувної і обробної промисловості. Зазначте галузі, які є лідерами за обсягом виробництва продукції.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Промисловість – провідна галузь матеріального виробництва України.

Промисловість складається з двох груп галузей: ті, що виробляють засоби виробництва, і ті, що виробляють предмети споживання.

Основними показниками розвитку галузей промисловості є обсяг виробництва, темпи розвитку, вартість знарядь праці, кількість зайнятого населення в галузі.

Територіальна структура промисловості представлена промисловими пунктами, центрами, вузлами і районами.

Ключові терміни і поняття

Галузь промисловості галузева і територіальна структури промисловості базові галузі, що виробляють предмети споживання добувні та переробні галузі реструктуризація промисловості

Самоперевірка

Чим зумовлені основні напрямки нинішньої промислової політики України? Відповідь проілюструйте конкретними прикладами.

Поясніть, чому потрібно здійснювати реструктуризацію промисловості України.

Які, на вашу думку, галузі промисловості України є найбільш конкурентоспроможними на світовому ринку?

Наведіть приклади на підтвердження того, що промисловість – провідна галузь матеріального виробництва.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Промисловість як сфера матеріального виробництва - Географія


Промисловість як сфера матеріального виробництва