Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ II

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 15

ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

15.5. Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Час – гроші. Ця істина породжена в умовах ринку і у зв’язку з його відродженням у нашій країні набуває рангу економічного закону. Поряд з матеріальними, трудовими, фінансовими ресурсами час стає найважливішим чинником виробництва.

Тому економічну ефективність капітальних вкладень визначають з урахуванням фактора часу, тобто проводять розрахунок

впливу неодночасності капітальних витрат на їхню ефективність. З цією метою інвестиції пізніших років приводять до одного розрахункового року (як правило, це перший рік інвестування) множенням їх на коефіцієнт дисконтування, який обчислюється за формулою

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Де R – норматив приведення різночасних витрат (ставка дисконту); t – період приведення (t-й рік).

Якщо капітальні вкладення мають відношення розрахункового року, то їх приводять до нього множенням на коефіцієнт дисконтування:

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Де Кt – капітальні вкладення в ^-ому році їх освоєння,

грн.;

Т – загальний термін реалізації інвестиційного проекту, років.

Якщо капітальні вкладення здійснюються після розрахункового року, то їх приводять до нього діленням на коефіцієнт дисконтування:

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Дисконтування капіталовкладень здійснюється за кожним з можливих варіантів інвестування за роками. Найкращим вважається той варіант, у якому дисконтовані капіталовкладення мінімальні.

Значні інвестиційні ресурси реально витрачаються зазвичай після розробки і затвердження конкретного інвестиційного проекту підприємства або організації, під яким розуміють певний комплекс документів стосовно змісту та умов реалізації відповідних заходів для досягнення поставленої мети. При цьому здійснення передбачених інвестиційним проектом заходів має обов’язково дати позитивний економічний або соціальний ефект від реалізованих інвестицій.

До основних показників ефективності інвестиційного проекту належать такі:

1. Чистий дисконтований доход (ЧДД), що відображає абсолютну величину економічного ефекту від реалізації інвестицій:

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Де ГП1 ГП2,…, ГПТ – очікувані грошові потоки в кожному з років періоду реалізації проекту, грн.

Грошовий потік – це сума чистого доходу підприємства та амортизаційних відрахувань.

Ставка дисконту – це відсоткова ставка, що характеризує норму прибутку, на який щорічно розраховує інвестор.

Рішення про прийняття інвестиційного проекту може бути позитивним у тому випадку, коли ЧДД>0. Тобто це означає, що надходжень від інвестиційного проекту достатньо для того, щоб відновити вкладення капіталу і забезпечити мінімально необхідний рівень доходності від цього вкладення.

2. Індекс доходності (ІД) характеризує співвідношення дисконтованих – грошового потоку та інвестиційних коштів (капіталовкладень):

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

3. Внутрішня норма рентабельності (ВНР) – це така дисконтна ставка, за якої суми початкових інвестицій і теперішньої вартості грошових потоків однакові, тобто ЧДД = 0. Розрахунковий показник ВНР має бути не нижчим за граничну ставку, прийняту на підприємстві.

4. Період окупності (Ток), тобто термін повернення авансованих інвестиційних коштів, що грунтується на величині грошового потоку з приведенням його абсолютної величини до теперішньої вартості (із застосуванням дисконтного множника):

 Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій

Де  Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій – середньорічна величина грошового потоку за певний період, грн.

Усі розглянуті показники тісно пов’язані між собою, тому для достовірного оцінювання економічної ефективності інвестицій їх слід використовувати комплексно.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій - Довідник з економіки


Врахування фактора часу під час оцінювання економічної ефективності інвестицій