Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА І.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Зміст понять методологія, метод, методика

Економічного аналізу

Методологія (від метод і…логія) учення про структуру, логічну організацію, методи і засоби діяльності. Методологія науки – учення про принципи побудови форми та способи наукового пізнання.

Загальною методологією наукових досліджень є філософія.

Відносно конкретних наук методологія – це наука про прийоми, способи цих наук, загальні наукові

основи цих прийомів і способів.

Метод (від грец. – methodos – шлях дослідження, теорія учення) – спосіб досягнення певної мети, розв’язання конкретної задачі. Досягається це за допомогою певних правил, прийомів, операцій, способів.

Під методом економічного аналізу розуміється спосіб підходу до вивчення господарських процесів в їх становленні і розвитку, який опирається на загальнонаукові, діалектико-логічні і формально – логічні закони, методи, принципи.

Характерними особливостями методу економічного аналізу є:

– використання системи первинних даних, які всебічно характеризують

господарську діяльність підприємства (нормативних, облікових, звітно-статистичних, позаоблікових);

– вибір такої системи аналітичних показників, які найкращою мірою характеризують стан і розвиток підприємства;

– дослідження відхилень фактичних значень аналітичних показників від нормативів, планового завдання, рівня попереднього періоду та виявлення і вимірювання цих відхилень на основі факторного аналізу;

– виявлення і вимірювання резервів виробництва та розробка заходів щодо їх ефективного використання;

– розробка оптимальних планових рішень.

Використовуючи загальнонаукові, формально-логічні і діалектико-логічні методи, кожна наука, зокрема економічний аналіз, розробляє і використовує свої спеціальні прийоми, операції, способи (далі – прийоми), які випливають зі змісту і предмета науки.

Сукупність спеціальних прийомів становить методику економічного аналізу.

Як самостійна наука економічний аналіз використовує різнобічні спеціальні прийоми, причому кількість їх постійно зростає.

Щоб відповідати сучасним вимогам, методика економічного аналізу повинна своєчасно реагувати на повсякденні динамічні зміни зовнішнього середовища, бути надійним інструментом управління підприємством.

Слід виділити загальну і часткову (спеціальну) методику.

Загальна методика – це система дослідження, яка може бути однаковою мірою використана для вивчення різних об’єктів в різних галузях економіки.

Часткова (спеціальна) методика характеризує загальну методику відносно певних галузей економіки або навіть окремого об’єкта дослідження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу - Довідник з економіки


Зміст понять методологія, метод, методика економічного аналізу