Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЧАСТИНА III. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

6. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

6.9. Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності

Від реалізації продукції

Досягнення максимальної величини прибутку і відповідно мінімізація збитку – одна із основних цілей будь-якої комерційної організації.

Тому основна мета аналізу прибутку і рентабельності – виявлення і оцінка резервів зростання фінансових результатів та впровадження їх у виробництво.

Основними резервами зростання прибутку від реалізації є:

збільшення обсягу реалізації продукції;

– зниження собівартості реалізованої продукції;

– поліпшення якості продукції.

Збільшення обсягу реалізації продукції досягається за рахунок:

– зростання обсягу виробництва продукції;

– зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду;

– підвищення рівня цін.

Збільшення прибутку в результаті зростання обсягу реалізації продукції розраховується за формулою:

 Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності (6.30)

Де ∆ Пі – резерв збільшення прибутку в результаті зростання реалізації і-го виробу;

∆Рі – обсяг

зростання реалізації і-го виробу ;

Пі – плановий (фактичний ) прибуток від реалізації одиниці і-го виробу.

Якщо прибуток розраховується на гривню продукції, то формула (6.30) для всієї реалізованої продукції набуває такого вигляду:

 Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності (6.31)

Де ∆ ПР – очікуване зростання прибутку в результаті збільшення обсягу реалізованої продукції

∆ Р – можливе збільшення обсягу реалізованої продукції;

ПР – плановий (фактичний) прибуток від реалізації продукції;

Р – плановий (фактичний) обсяг реалізованої продукції.

Планові або фактичні значення показників, наведених у формулах (6.30 і 6.31), використовуються залежно від завдань аналізу. Так, якщо складається план на наступний період, то доцільно використовувати планові завдання; якщо необхідно оцінити резерви зростання прибутку у середині звітного періоду, то доцільно використати досягнуті (фактичні) значення показників.

Резерв зростання прибутку від всієї реалізованої продукції можна також розрахувати за такою формулою:

 Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності (6.32)

Де R Р – рентабельність реалізованої продукції.

Зростання прибутку в результаті зниження собівартості реалізованої продукції розраховується за формулою:

 Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності (6.33)

Де ∆ ПСі – резерв зростання прибутку в результаті зниження собівартості і-го виду продукції;

∆СІ – зниження собівартості і-го виду продукції;

Рі – очікуваний обсяг реалізації і-го виду продукції.

Загальний резерв зростання прибутку визначається шляхом підсумування резервів зростання за всіма видами продукції, за якими здійснювались розрахунки.

Поліпшення якості продукції часто призводить до зростання цін і водночас нерідко і зростання собівартості. Тому збільшення прибутку в такому разі залежить від співвідношення зростання цін і собівартості.

Якщо це співвідношення більше одиниці, має місце збільшення прибутку, а якщо ж менше одиниці, то буде зменшення прибутку. Тому при прийнятті управлінських рішень необхідно аналізувати всі можливі варіанти.

На основі результатів проведеного аналізу з виявлення резервів зростання прибутку органи управління повинні зробити систему заходів щодо впровадження їх у виробництво.

Резерв можливого зростання рентабельності визначається як відношення загального резерву прибутку від реалізації продукції до обсягу реалізованої продукції, вираженого у відсотках.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності - Довідник з економіки


Оцінка резервів зростання прибутку і рентабельності