Хімічні властивості амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Хімічні властивості Амінокислот

Оскільки до складу амінокислот входять дві функціональні групи, то амінокислоти проявляють властивості двох класів сполук: карбонових кислот та органічних амінів.

1. Кислотно-основні взаємодії. У нейтральних водних розчинах амінокислот карбоксильна група відщеплює іон Гідрогену, що може приєднатися до аміногрупи. При цьому утворюється так звана внутрішня сіль, яка

існує у вигляді біполярних йонів (цвітеріонів). Вони поводяться як амфотерні сполуки, тобто проявляють властивості і кислот, і основ:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Кожна амінокислота характеризується певним значенням рН, при якому вона існує в нейтральній двітеріонній формі у вигляді чітко вираженого диполя. Якщо при цьому значенні рН помістити амінокислоту в електричне поле, то вона не буде переміщатися ні до катода, ні до анода. Значення рН, що відповідає цьому електрично нейтральному стану, називається ізоелектричною точкою даної амінокислоти. Отже, для кожної амінокислоти характерна своя особлива

ізоелектрична точка.

Амфотерна природа амінокислот важлива в біологічному сенсі, оскільки вона означає, що амінокислоти здатні утворювати буферні системи в розчинах – перешкоджати змінам рН. Це досягається завдяки тому, що при підвищенні рН вони виступають у ролі донорів Н+-іонів, а при зниженні – у ролі акцепторів цих іонів. На схемі показано, що відбувається тоді, коли до амінокислоти при значенні рН, яке дорівнює її ізоелектричній точці, додають яку-небудь кислоту або яку-небудь основу:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Водні розчини амінокислот мають нейтральне, лужне або кисле середовище залежно від кількості функціональних груп. Так, глутамінова кислота утворює кислий розчин (дві групи – СООН, одна NH2), лізин – лужний (одна група – СООН, дві – NН2).

Амінокарбонові кислоти, як уже згадувалося раніше, мають амфотерні властивості через наявність основних аміногруп та кислотних карбоксильних груп, це позначається й на їхніх хімічних властивостях. При взаємодії з кислотами й лугами утворюють солі:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

2. Утворення пептидного зв’язку. Карбоксильна група є донором протона в проявляє, відповідно, кислотні властивості. Властивості аміногрупи аналогічні до властивостей амоніаку, зокрема, вона є акцептором протонів і проявляє, відповідно, основні властивості. Отже, амінокислоти – це амфотерні сполуки, й їхня особливість полягає в тому, що кислотні й основні властивості проявляють різні групи атомів у молекулі, причому просторово розділені.

Саме цим обумовлена властивість молекул амінокислот реагувати одна з одною:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Пептидний зв’язок утворюється в результаті відщеплення молекули води при взаємодії аміногрупи однієї амінокислоти з карбоксильною групою іншої. Утворений ковалентний нітроген-карбоновий зв’язок називають пептидним зв’язком. Сполука, яка утворюється в результаті конденсації двох амінокислот, називається дипептид. На одному кінці його молекули перебуває вільна аміногрупа, а на іншому – карбоксильна група. Завдяки цьому дипептид може також приєднувати до себе наступні молекули амінокислот.

3. Взаємодія з нітратною кислотою (дезамінування). Подібно до первинних амінів, амінокислоти реагують із нітритною кислотою, при цьому аміногрупа перетворюється в гідроксогрупу, а амінокислота – у гідроксикислоту:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Вимірювання об’єму виділеного азоту дозволяє визначити кількість амінокислоти (метод Ван-Слайка).

4. Взаємодія зі спиртами (естерифікація). Амінокислоти можуть реагувати зі спиртами в присутності хлороводню, перетворюючись у естер (точніше, у хлороводневу сіль естеру):

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

Естери амінокислот не мають біполярної структури і є леткими сполуками.

5. Якісні реакції.

1) Усі амінокислоти окиснюються нінгідрином

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

З утворенням продуктів, забарвлених у синьо-фіолетовий колір. Амінокислота пролін утворює з ніпгідрином жовтий колір. Ця реакція може бути використана для кількісного визначення амінокислот спектрофотометричним методом:

 Хімічні властивості амінокислот   АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ

2) При нагріванні ароматичних амінокислот із сумішшю концентрованої сульфатної та нітратної кислот відбувається нітрування бензенового кільця й утворюються сполуки, забарвлені в жовтий колір. Цю реакцію називають ксантопротеїновою (від грец, ксантос – жовтий).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Хімічні властивості амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ - Довідник з хімії


Хімічні властивості амінокислот – АМІНОКИСЛОТИ Й БІЛКИ