Контрольно-навчальні завдання – Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого

МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

Контрольно-навчальні завдання

1. Біохімічна гіпотеза виникнення життя на Землі належить:

А) В. І. Вернадському;

Б) О. І. Опаріну;

В) Л. С. Бергу;

Г) С. Арреніусу;

Д) О. Ю. Шмідту.

2. У ході еволюції життя первинно виникло у водах світового океану у зв’язку з тим, що:

А) майже вся поверхня Землі була вкрита водою;

Б) вода забезпечила можливість репродукції живих форм;

В) шари

води затримували ультрафіолетове випромінювання Сонця;

Г) водне середовище сприяло фотосинтезу;

Д) воді властива висока температура кипіння.

3. Першими на Землі з’явились живі істоти:

А) аеробні гетеротрофи;

Б) анаеробні гетеротрофи;

В) автотрофи;

Г) організми-паразити;

Д) міксотрофи.

4. Основи клітинної теорії були закладені у праці:

А) Р. Гука;

Б) А. Левенгука;

В) Р. Вірхова;

Г) Т. Шванна;

Д) Р. Броуна.

5. Яке твердження є одним із положень клітинної теорії:

А) форма ядра подібна до форми клітини;

Б) кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту;

В)

на клітинному рівні повністю проявляються всі основні риси життя;

Г) кожна клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу;

Д) кожному типові клітин властиве постійнеядер – но-цитоплазматичне співвідношення.

6. Яке з зазначених положень, що доповнило клітинну теорію, належить Р. Вірхову?

А) ядро – обов ‘язкова структура клітини;

Б) кожна клітина обмежена оболонкою;

В) кожна клітина – з клітини;

Г) цитоплазма – головна структура клітини;

Д) оболонка клітини є її основною структурою.

7. Клітини всіх живих організмів подібні за будовою та хімічним складом, що свідчить про:

А) здатність живих істот утворювати собі подібних;

Б) єдине походження всього живого;

В) походження живого від неживої природи;

Г) подібність процесів обміну речовин;

Д) здатність усіх клітин до фотосинтезу.

8. Які з зазначених організмів належать до клітинних доядерних?

А) бактерії;

Б) фаги;

В) синьозелені водорості;

Г) віруси;

Д) мікоплазми.

9. Під світловим мікроскопом у клітин синьозеленої водорості не було виявлено структурно оформленого ядра. До якого типу організації клітин їх можна віднести?

А) еукаріоти;

Б) віруси;

В) бактерії;

Г) прокаріоти;

Д) бактеріофаги.

10. При вивченні електронної мікрофотографії клітини видно мембрани і вільні рибосоми. Ніяких інших внутрішніх структур у ній немає. До яких клітинних форм їх можна віднести:

А) найпростіші;

Б) клітини сполучної тканини;

В) еритроцити;

Г) еукаріоти;

Д) прокаріоти.

11. Які з наведених організмів належать до еукаріотів:

А) актиноміцети;

Б) хламідії;

В) бактерії;

Г) гриби;

Д) лишайники.

12. Для тварин, на відміну від рослин, характерними є процеси:

А) дихання;

Б) росту;

В) обміну речовин;

Г) живлення готовими органічними речовинами;

Д) розмноження.

13. На одному мікропрепараті розміщено кілька різних клітин. При вивченні під мікроскопом у них виявили певні структурні особливості. За якою з особливостей клітину можна віднести до тваринних клітин?

А) є жорстка целюлозна оболонка;

Б) відсутні центросоми;

В) є багато мітохондрій;

Г) є пластиди;

Д) присутня одна велика вакуоля.

14. Життєдіяльність клітини вимагає енергії. Обмін енергією забезпечується різними процесами. Який з них є основним для тварин?

А) хемосинтез;

Б) транскрипція;

В) фотосинтез;

Г) асиміляція;

Д) дихання.

15. До типів тканин тварин не належить:

А) твірна;

Б) м ‘язова;

В) нервова;

Г) сполучна;

Д) епітеліальна.

16. Недиференційованими, здатними до трансформації у визначені типи клітин є:

А) остеоцити;

Б) хондроцити;

В) міоцити;

Г) епітеліоцити;

Д) стовбурові клітини.

17. Стовбурові клітини мають властивість відновлюватися багато разів. Як називається цей процес?

А) диференціація;

Б) трансляція;

В) проліферація;

Г) дисиміляція;

Д) дозрівання.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Контрольно-навчальні завдання – Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого - Довідник з біології


Контрольно-навчальні завдання – Клітина як елементарна структурно-функціональна одиниця живого