ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ

Хімія – універсальний довідник

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ

Сьогодні масштаби впливу людини на природу співвимірні з масштабами глобальних природних процесів. Цей вплив може призвести до порушення енергетичного і генетичного балансу у природі, а також до порушення взаємозв’язку живих організмів і середовища їх проживання – біосфери.

Біосфера охоплює літосферу, гідросферу й атмосферу Землі, в яких

відбуваються складні біогеохімічні цикли міграції речовини й енергії.

У табл. 7 наведено вміст найбільш поширених елементів у земній корі.

Таблиця 7

Найбільш поширені елементи в земній корі

Хімічний елемент

Масова частка, %

Хімічний елемент

Масова частка, %

Оксиген

47,0

Калій

2,50

Силіцій

29,5

Магній

1,87

Алюміній

8,05

Гідроген

0,9

Ферум

4,65

Титан

0,6

Кальцій

2,95

Хлор

0,2

Натрій

2,50

Фосфор

0,1

З

них вісім елементів складають майже 99% земної кори.

На Землі переважають сполуки найбільш поширеного елементу – Оксигену. Це – силікати, алюмосилікати, оксиди і гідроксиди.

Менш поширені карбонатні мінерали і найменше – сульфідні і сульфатні (табл. 8).

Таблиця 8

Типи мінералів

Мінерал

Мінерал

Прості речовини

Мідь Сu, срібло Ag, золото Аu, рутеній Ru, родій Rh, палладій Рd, осмій Оs,

Іридій Іr, платина Рt, сірка S

Сульфіди

Пірит (колчедан) FеS2

Сфалерит (цинкова обманка) ZnS

Халькопірит СuFеS2

Кіновар НgS

Галеніт (свинцевий блиск) РbS

Оксиди

Гематит Fе2O3

Корунд Аl2O3

Боксит Аl2O3 – nН20

Куприт Сu2O

Кварц SiO2

Рутил ТiO2

Опал SiO2 – nН2O

Складні оксиди

Хроміт Fе(СrO2)2

Магнетит Fе(FеO2)2 або Fе3O4

Ільменіт FеТіO3

Галогеніди

Галіт NаСl

Сильвін КСl

Флюорит СаF2

Карналіт КСl – МgСl2 – 6Н2O

Криоліт Nа3АlF6

Карбонати

Кальцит СаСO3

Сидерит FеСO3

Доломіт CaMg(CO3)2

Магнезит МgСО3

Малахіт Сu2(СO3)(OН)2

Сульфати

Барит ВаSO4

Ангідрит СаSO4

Мірабіліт Nа2SO4 – 10Н2O

Гіпс СаSO4 – 2Н2O

Фосфати

Апатит (фторапатит) Са5 2 (F, Сl)

Фосфорит Са5(РO4)3 (ОН)

Силікати

Тальк Мg3 (ОН)2

Каолініт Аl2 (ОН)4

Олівін (Мg, Fе)2SiO4

Алюмосилікати

Ортоклаз К

Анортит Са

Нефелін NаК

Мусковіт КАl2 (ОН)2

Сукупність мінералів складає гірську породу. Так, гірська порода граніт складається з кварцу, польового шпату і слюди (мусковіт).

Мінерал, з якого економічно доцільно добувати метал, називається рудою.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)


ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ - Довідник з хімії


ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ