Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

§49. Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

Географічна розминка

Пригадайте з курсу географії 7-го класу, з якою метою спостерігають за станом навколишнього середовища. Яка роль географії у цьому? Зазирніть у підручник з біології 7-го класу і з’ясуйте, що таке екосистема.

Екологічний моніторинг, або моніторинг навколишнього

середовища, – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля. Спостереження за довкіллям необхідні й для того, щоб скласти прогноз його змін і розробити науково обгрунтовані рекомендації щодо запобігання негативним його змінам. Правильно організований моніторинг допоможе вирішити проблему екологічної безпеки – основи життєдіяльності людини.

Екологічний моніторинг є сучасною формою реалізації процесів екологічної діяльності суспільства за допомогою застосування засобів інформатизації та спеціально організованих заходів

збору даних про якісні та кількісні характеристики довкілля. Моніторингові спостереження проводять регулярно. Це дає можливість інформувати суспільство про стан довкілля, умови функціонування екосистем, особливості природокористування.

Екологічний моніторинг в Україні здійснюють за довгостроковою Державною програмою, метою якої є удосконалення моніторингових досліджень і досягнення належного рівня їх виконання. Зокрема, останніми роками впроваджують сучасні методи оперативного отримання інформації з використанням мобільних засобів спостережень, авіаційних і космічних спостережень за об’єктами довкілля.

За призначенням виділяють фоновий, базовий і оперативний моніторинги, які взаємопов’язані між собою і доповнюють інформацію один одного. Основними завданнями фонового моніторингу є спостереження за станом еталонних природних комплексів і прогнозування тих змін, які в них відбуваються під дією як природних, так і антропогенних чинників. Завданнями базового моніторингу є постійний контроль за станом навколишнього середовища та здоров’ям людей у зонах небезпечного виробництва. Спостереження за живими організмами (медико-екологічні спостереження) можуть проводитися й на ділянках заповідних територій. Оперативний моніторинг здійснює спостереження за довкіллям у разі виникнення кризової ситуації під час, наприклад, техногенних аварій.

В Україні найбільше розвинені моніторингові спостереження за окремими компонентами природи, які грунтуються на картографічних та географічних методах. Так, повноцінно працюють станції спостережень за хімічним складом повітря, за забрудненням снігового покриву, за загальною кількістю озону, за переміщенням забруднювальних речовин в атмосфері. Комплекс фонового спостереження проводиться на станції, що в Карадазькому природному заповіднику.

Проблема

Україна – одна з небагатьох європейських країн, яка не бере повноцінної участі в міжнародній програмі з фонового моніторингу. Причинами цього вважають недостатню кількість станцій та застарілість їхнього обладнання, несвоєчасне надходження зібраної інформації, неузгодженість дій різних відомств, які проводять моніторинг. Запропонуйте вихід із ситуації, що склалася. Що необхідно зробити в першу чергу, щоб спостереження в наших заповідних територіях проводилися систематично?

Моніторинг є необхідним у нашій країні також з огляду на практичну реалізацію заходів раціонального природокористування і збереження природи.

Раціональне використання і охорона навколишнього середовища.

Це головна мета державної політики в Україні на сучасному етапі. Розроблені конкретні заходи щодо її реалізації для всіх компонентів природи і для території країни в цілому.

 Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища

У Конституції України

Стаття 92. Виключно законами України визначаються: 5) засади використання природних ресурсів, виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу, освоєння космічного простору, організації та експлуатації енергосистем, транспорту і зв’язку.

З метою охорони та відтворення земельних ресурсів передбачено зменшення ступеня їхньої розораності; удосконалення структури земель сільськогосподарського призначення та їхнього збагачення природними компонентами; впровадження грунтозахисної системи землеробства; здійснення консервації сільськогосподарських угідь з дуже деградованими грунтами.

Для охорони та відтворення водних ресурсів намічено екологічне оздоровлення природних територій та акваторій, особливо витоків річок, поліпшення стану заплавних екосистем у межах басейнів річок Дніпра, Дністра, Південного і Західного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю, у тому числі завдяки створенню захисних смуг уздовж берегів водних об’єктів. Важливим є також впровадження заходів щодо збереження водно-болотяних угідь, посилення їх водозахисної та водорегулювальної здатності. Нині інтенсивно впроваджуються заходи щодо збереження прибережних ландшафтів Азовського та Чорного морів, створення мережі морських об’єктів природно-заповідного фонду.

Щодо охорони, використання та відтворення ресурсів рослинного і тваринного світу першочерговим є створення в агроландшафтах ділянок лісової та лучної рослинності; відтворення степових, лучних, водно-болотяних та інших природних ландшафтів. Важливо також формувати нові ділянки для забезпечення середовищ життя певних видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги України, та природних рослинних угруповань, занесених до Зеленої книги України, Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, а також інших видів рослин і тварин, включених до переліків міжнародних конвенцій та угод, обов’язкових до виконання Україною. Не менш важливим є раціональне ведення сільського, лісового, мисливського та рибного господарств з урахуванням умов існування видів місцевої рослинності і тваринного світу, а також поліпшення стану збереження та відтворення зелених насаджень і лісів, які входять до складу зелених зон міст та інших населених пунктів.

Для збереження природних ландшафтів (гірських, степових, лучних, прибережно-морських, морських, річкових, заплавних, озерних, болотних, лісових) і біологічного різноманіття найактуальнішим завданням є зміцнення та відновлення ключових екосистем і середовищ життя видів рослин і тварин. Крім того, нагальною потребою є врахування цілей збереження та збалансованого і невиснажливого використання 270 біологічного різноманіття в усіх галузях, що використовують це різноманіття або впливають на нього.

Важливим завданням екологічної політики держави є підвищення рівня екологічної освіти та культури населення, активізації його участі у виконанні запланованих заходів. З цією метою в Україні розширюються громадські еколого-експертні центри, поширюється громадський рух щодо охорони довкілля. Велика роль у цій справі відводиться школярам.

Практичне завдання

Користуючись картою атласу, з’ясуйте, які природоохоронні заходи відбуваються у вашій області. Поясніть, із чим це пов’язано.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №7

Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Позначення на контурній карті основних природоохоронних об’єктів України: біосферних заповідників, природних заповідників, національних

Природних парків

Виконуючи роботу, скористайтеся картами атласу, підручника та матеріалами, наведеними в додатках.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

Екологічний моніторинг – це система спостережень, збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля.

Моніторинг в Україні здійснюють за довгостроковою Державною програмою.

За призначенням виділяють фоновий, базовий і оперативний моніторинги.

В Україні розроблені й реалізуються конкретні заходи щодо раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Ключові терміни і поняття

Екологічний моніторинг види моніторингу

Самоперевірка

Розкажіть про свою участь у справі охорони довкілля. Поясніть відмінності між різними видами моніторингових досліджень.

Наведіть приклади тих природоохоронних заходів, що реалізуються у вашій місцевості.

Що таке моніторинг? Яка роль географічних знань у проведенні моніторингу?

Теми творчих робіт

1. Вплив техногенних аварій на довкілля та здоров’я людей в Україні.

2. “Ще буде: неба, чистої блакиті…”.

3. Еталони незайманої природи.

4. “Як не буде в нас лісів, де ми дубця знайдемо на тих людей, що нищать ліси, що не бажають їх садити і берегти?”

5. Пам’ятки неживої природи України.

6. Екологічні проблеми моєї місцевості.

7. “Природа є першопочаткова всьому причина і саморухома пружина”.

8. “Захищаючи природу, людина захищає Батьківщину”.

9. “Блага природа так про все потурбувалася, що всюди знаходиш, чого б навчитися”.

10. “Людина не цар природи, а її учень і співрозмовник”.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища - Географія


Моніторинг в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища