РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§31. РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

– Пригадайте, що є наслідком руху Землі навколо Сонця.

– Яка існує залежність між висотою Сонця над горизонтом і кількістю тепла, що надходить на земну поверхню?

ЧОМУ ВИСОТА СОНЦЯ НАД ГОРИЗОНТОМ ЗМІНЮ­ЄТЬСЯ ПРОТЯГОМ РОКУ. Від висоти Сонця над гори­зонтом залежить кут падіння сонячних променів. Від кута падіння сонячних променів на поверхню залежить темпе­ратура повітря. Щоб зрозуміти, чому протягом року Сонце в полудень перебуває нарізній

висоті над горизонтом, при­гадайте особливості руху Землі навколо нього.

Спостерігаючи за довжиною полуденної тіні від гномона, ви, певно, звернули увагу на те, що від вересня до грудня тінь ставала довшою. А з кінця грудня тінь починає коротшати. Отже, зміна довжини тіні гномона свідчить, що про­тягом року Сонце в полудень над горизонтом буває на різній висоті.

ЧОМУ РІЧНИЙ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВИСОТИ СОНЦЯ НАД ГОРИЗОНТОМ? Що коротша тінь, то вище перебуває Сонце над горизонтом і більший кут падіння наземну поверхню його променів. Що більший кут падіння сонячних променів, то більше

тепла одержує земна поверхня, відповідно вищою є температура повітря (мал. 130). Тоді настає літо. Що нижче Сонце над горизонтом, то менший кут падіння його променів, а отже, менше тепла отримує земна поверхня і температура повітря знижується. Тоді настає зима.

Час, коли Сонце в полудень піднімається найвище на не­бозводі Північної півкулі, припадає на червень. Найнижче положення Сонця на небозводі Північної півкулі – у грудні.

 РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

Мал. 130. Зміна висоти Сонця в полудень за порами року

Україні найбільша висота Сонця опівдні становить 61-69° (22 червня), найменша – 14-22° (22 грудня).

Отже, протягом року земна поверхня на­грівається нерівномірно. Тому протягом року змінюється і температура повітря. Спосте­реження за температурою повітря протягом року показують, що в Україні, як і скрізь у Північній півкулі, найвища середня місячна температура буває в липні, а найнижча – у січні.

Влітку в полудень Сонце найвище перебуває над горизонтом. У цей період – найдовші дні, поверхня нагрівається тривалий час, тому й температури повітря най­вищі. Узимку – навпаки.

СЕРЕДНІ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ. Спостерігаючи за змінами температури повітря протягом доби, місяця або року, виявляють найвищу (максимальну) і найнижчу (міні­мальну) температури. А щоб порівняти температури різних діб, місяців чи років, визначають середню добову, середню місячну або середню річну температури. Обчислюють їх як середнє арифметичне число.

Наприклад, щоб обчислити середню добову температуру, потрібно знайти суму зафіксованих протягом доби темпера­тур і поділити її на кількість вимірів. Якщо під час спостере­ження були і додатні, і від’ємні температури, то обчислюють окремо суму додатних і суму від’ємних температур. Потім від більшої суми віднімають меншу, а різницю ділять на кіль­кість вимірів. Біля знайденого числа ставлять знак діленого.

Середню місячну температуру обчислюють діленням суми середньодобових температур на кількість діб в місяці. За середніми місячними температурами повітря визнача­ють річний хід температури. За ними можна встановити, який місяць був найтепліший, а який – найхолодніший.

Рекордно висока температура повітря на 3емлі +58 °С була зареєстрована в місті Триполі на півночі Африки. Найнижча -89,2 °С – на науковій станції “Восток” в Антарктиді.

 РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

Мал. 131. Графік річного ходу температури та визначення річної амплітуди коливання температури повітря

Середню річну температуру визначають діленням суми середньомісячних температур на кількість місяців у році.

Річні амплітуди коливання температури повітря залежать в основному від широти місця: вони менші біля екватора (1 °С), зростають у середніх широтах (28 °С на широті Киє­ва). На одній і тій самій широті що далі від океану, то більша річна амплітуда.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– Річний хід температури повітря пов’язаний зі зміною висоти Сонця над горизонтом і тривалістю дня і ночі протягом року.

– Середню місячну температуру обчислюють діленням суми середньодобових температур на кількість діб в місяці, середню річну температуру – діленням суми середньомісячних температур на кількість місяців у році.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Як змінюється температура повітря протягом року у вашій місцевості?

2. Чому річний хід температури повітря залежить від висоти Сонця над горизонтом?

3. Поміркуйте, чи можна в домашніх умовах регулювати температуру пові­тря. У які способи? Як називаються прилади для регулювання температури повітря в приміщеннях?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 (Початок. Продовж. див. с. 137, 145.)

Тема: Складання графіка зміни температури повітря.

1. Побудуйте графік річного ходу температури за даними своїх спостережень або таблиці 4.

Таблиця 4

Середні температури повітря в Києві (0 °С)

 РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ

2. Користуючись своїм календарем погоди, з’ясуйте, коли протягом місяця температура повітря була найвищою, коли почала знижуватися і коли була найнижчою. Обчисліть середньомісячну температуру і місячну амплітуду коливання температури повітря.

3. Спостерігаючи за довжиною тіні гномона, визначайте також середню температуру повітря кожного місяця. Результати обчислень записуйте в таблицю. Зіставте отримані дані і зробіть висновок, як температура повітря залежить від зміни висоти Сонця над горизонтом.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ - Географія


РІЧНИИ ХІД ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ