ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 2 АТМОСФЕРА

§35. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

· Пригадайте, у яких трьох станах може перебувати вода.

· За яких умов відбувається випаровування води та її конденсація?

ЩО ТАКЕ ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ. У повітрі завжди є певна кількість води у вигляді прозорої невидимої пари. Довести це досить легко. Варто лише пригадати морозильну камеру холодильника. Звідки в ній взялися сніг і лід, адже воду туди ніхто не наливав? Вони утворилися з води, що “зайшла” туди з повітрям. У атмосферу водяна пара надходить унаслідок

випаровування з поверхні океанів, річок, озер, грунту. Вміст водяної пари у повітрі називають вологістю повітря.

Повітря не може вміщувати безмежно багато водяної пари. Ця межа залежить від його температури. З малюнка видно, що чим вища температура, тим більше пари в їм3 повітря. Наприклад, 1 м3повітря за температури +10 °С може вмістити більш як 9 г пари, а за +20 °С – 17 г.

Якщо повітря увібрало максимально можливу за даної температури кількість пари, його називають насиченим. Здебільшого повітря буває ненасиченим, тобто воно містить водяної пари менше, ніж можливо. Наприклад, над степами і пустелями

повітря завади сухе, ненасичене, тому що ви­паровування там невелике.

ЯК РОЗРІЗНИТИ АБСОЛЮТНУ І ВІДНОСНУ ВОЛО­ГІСТЬ ПОВІТРЯ. Абсолютна вологість – це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м3 повітря вданий момент часу за даної температури. Наприклад, якщо кажуть: абсолютна вологість повітря становить 15 г/м3, це означає, що в 1 м3 повітря міститься 15 г пари.

Для ненасиченого повітря вказують відносну вологість. Це відношення (у відсотках) кількості водяної пари, яка фактично міститься у повітрі, до тієї її кількості, що може міститися в ньому за даної температури. Так, якщо в повітрі міститься 15 г/м3 пари, а за даної температури найбільший можливий її вміст становить ЗО г/м3, то відносна вологість повітря буде 15 : 30 х 100 % = 50 %. Це означає, що повітря містить тільки половину (50 %) тієї кількості водяної пари, яку воно могло б містити за даної температури.

Відносна вологість повітря завжди висока (85 %) в екваторіальних широтах. Це тому, що там цілорічно висока температура і велике ви­паровування з поверхні. Так само висока від­носна вологість повітря і в полярних районах, але вже через низькі температури (для насичення холодного повітря не потрібно багато вологи). У по­мірних широтах відносна вологість взимку в ища, ніж улітку. Наприклад, в Україні взимку вона перевищує 80 %, а влітку зменшується до 60 %. Особливо низька відносна вологість у пустелях – 50 % і нижче. Повітря, що має вологість 30 %, вважають дуже сухим.

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Залежність кількості водяної пари в насиченому повітрі від його температури

Найменша у світі абсолютна вологість повітря в Антарктиді – соті частки г/м3, най­більша на екваторі-23 г/м3. Наймен­ша в Україні в січні – близько 3 г/м3.

Для вимірювання виносної вологості використовують прилад пірометр. Н и ні людина навчилася за допомого ю спе­ціальних приладів регулювати відносну вологість повітря в приміщеннях. Гігростати зволожують або осушують повітря для підтримання комфортного мікроклімату в лікарнях, ство­рення спеціальних умов у кімнатах з комп’ютерною техніко ю, теплицях, холодильних камерах для овочів і фруктів та ін.

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ ХМАРИ. Вам уже відомо, що з висо­тою температура повітря знижується. Тепле повітря підні­мається угору і досягає такого рівня, де воно охолоджується і його відносна вологість стає 100 %, тобто повітря стає насиченим.

За подальшого зниження температури насичене повітря вже не може втримати в собі наявну кількість водяної пари. Певна її частина виявиться зайвою. Тоді відбувається перехід “надлишкової” водяної пари в рідкий стан – конденсація. Водяна пара може перейти й у твердий стан – перетворитися не на краплини води, а на кристалики льоду.

Отже, у разі охолодження насиченого водяною парою повітря виділяються краплинки води або кристалики льо­ду. Коли вони скупчуються на значній висоті над землею, утворюються хмари (мал. 146). Кожна краплинка в хмарах у мільйон разів менша за горошину. Саме тому падіння міні-краплинок на землю дуже повільне. Вони, ніби пушинки, зависають у повітрі.

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Мал. 146. Утворення хмар

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Мал. 147. Хмари

ЯКІ БУВАЮТЬ ХМАРИ. Хмари різняться за зовнішнім виглядом та за висотою, на якій утворюються. За зовнішнім виглядом метеорологи розрізняють десятки різних форм хмар. Основними з них є перисті, купчасті, шаруваті (мал. 147).

Перисті хмари утворюються найвище у тропосфері – на висоті 6-10 км і складаються з дуже дрібних кристаликів льоду, оскільки на таких висотах температура повітря нижча від 0°С. Це тонкі прозорі хмари. Іноді вони нагадують білі видовжені нитки, пір’їни або промені.

Купчасті хмари з’являються на висоті 2-5 км. Вони мають вигляд величезних сліпучо-білих куполів, веж, гір. Якщо куп­часті хмари темніють, отже, краплини води в них, зливаючись, стають більшими. Тоді купчасті хмари перетворюються на купчасто-дощові і приносять зливи з грозами.

Шарувaтi хмари утворюються низько – на висоті до 2 км. Вони вкривають небо щільною завісою й схожі на сірий ту­ман, що піднявся над поверхнею землі. З них може випадати дуже дрібний дощ (мряка) або слабкий сніг.

Ступінь покриття неба хмарами називають 1 хмарністю. Її визначають “на око”. Коли хма­рами закрито все небо, хмарність становить 10 балів, якщо півнеба – 5 балів, коли небо ясне – 0 балів. Найбільша хмарність спостері­гається в екваторіальних і помірних широтах, де переважають висхідні рухи повітря.

ЧИМ ТУМАН ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ХМАР. Конден­сація водяної пари може відбуватися не тільки на різній висоті, а й біля земної поверхні. Таке буває тоді, коли поверхня охолоджується: влітку й восени вранці перед сходом сонця й увечері після заходу. Тоді утворюється туман – скупчення великої кількості надзвичайно дрібних, завислих у по вітрі краплинок. Сильні тумани погіршують видимість, тому небезпечні для руху транспорту.

Середня річна хмарність для всієї планети становить 5 балів Найбільша хмарність – над екватором, найменша – над пустелями і полюсами.

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

 ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ

Мал. 143. Туман

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

· Абсолютна вологість – це кількість водяної пари (у грамах), що фактично міститься в 1 м3 повітря вданий момент часу за даної температури.

· Відносна вологість – це відношення (у відсотках) абсолютної (фактичної) вологості до максимально можливої за даної температури.

· Хмари – с купчення дуже дрібних крапель води або кристалів льоду на великій висоті над землею внаслідок охолодження насиченого водяною парою повітря.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Що таке абсолютна й відносна вологість повітря?

2. Чи можна регулювати вологість в домашніх умовах?

3. Чим схожі та відмінні між собою хмари і туман?

4. Чому кажуть, що хмари народжуються і закінчують своє “життя” на землі?

5. Скільки літрів води може вміститися в по вітрі класної кімнати, що має об’єм 200 м3, якщо його температура дорівнює +20 °С?

ПОПРАЦЮЙТЕ в групі

З’ясуйте, чи можна назвати повітря насиченим, якщо за температури +10 °С у ньому міститься води:

Група 1 – 5 г;

Група- 2 – 7 г;

Група 3 – 9 г.

ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 (Закінчення. Поч. див. с. 122, 133.)

Тема: Розв’язування задач на зміну вологості.

5. За температури +10 °С абсолютна вологість повітря становить 3 г/м3. Визначте його відносну вологість.

6. Чи можна назвати повітря насиченим, якщо за температури-10° Су ньому міститься 2 г води?

7. У екваторіальних широтах відносна воло гість повітря становить 85 %. Обчис­літь абсолютну вологість (в г/м3) за умови, що температура повітря +30 °С.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ - Географія


ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ