Національна екологічна мережа України

Розділ 4. ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ОХОРОНА

Тема 2. ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Знання про використання й охорону природних умов, ландшафтів і природних ресурсів потрібні всім людям, оскільки так чи інакше кожний безпосередньо стикається з природою у своїй діяльності та на відпочинку. Ці знання потрібні керівникові будь-якого рангу – від міністра до директора підприємства чи установи. Вони потрібні спеціалістам, які доглядають заповідні території, науковцям, які здійснюють

спостереження за станом довкілля і розробляють відповідні рекомендації щодо його збереження і відновлення. Тільки спільними зусиллями можна вирішити всі ті проблеми, які виникли в Україні внаслідок багатьох років використання природних ресурсів.

§47. Національна екологічна мережа України

Географічна розминка

Пригадайте з курсу географії 7-го класу, що таке раціональне і нераціональне природокористування.

Поміркуйте, чи можна у вашій місцевості створити екологічну стежку. Якою може бути роль учнів у цій роботі?

Створення національної екологічної мережі. Останніми роками пріоритетним

завданням охорони навколишнього середовища в Україні є формування національної екологічної мережі (НЕМ). Вона є частиною всеєвропейської природоохоронної системи і є єдиною територією з ділянками заповідної та малозміненої природи, що підлягають особливій охороні, створюють передумови для раціонального природокористування та оздоровлення території.

Севільська стратегія Європи. Так називають ухвалене 1995 року в Іспанії у місті Севілья рішення європейських держав про створення Всеєвропейської екологічної мережі з метою відтворення і збереження природи континенту. Спеціальним Законом України 2000 року затверджено Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 pp. Починаючи з 2001 року поступово в кожній області нашої країни розробляються програми і створюються регіональні екологічні мережі. Зрозуміло, що екомережі узгоджуються між собою: регіональні з національною, національна з всеєвропейською. У результаті буде сформована цілісна і взаємопов’язана система екомереж – континентальних, національних, регіональних, локальних.

Робота щодо створення НЕМ поділяється на два етапи – 2000-2005 та 2006-2015 роки. На першому етапі здійснювалися наукові дослідження щодо обгрунтування створення екомережі, різноманітні організаційні заходи як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях, розроблялися необхідні закони України. На другому етапі планується довести площу національної екологічної мережі до рівня, необхідного для забезпечення екологічної безпеки країни.

У цілому створення екологічної мережі забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття нашої країни. Крім того, завдяки екологічній мережі буде підвищено рівень екологічної рівноваги на території України, створено здорові умови для життя, розвитку, оздоровлення і відпочинку людини, забезпечено раціональне і невиснажливе природокористування на значній частині території країни.

Структура національної екологічної мережі. НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів та буферних зон (мал. 216). Природний регіон – це значна за площею частина території країни, яка характеризується типовими та унікальними природними комплексами. Природні регіони є своєрідними “ядрами” екологічної мережі, де спостерігається стійкий розвиток і охорона малозмінених господарською діяльністю природних ландшафтів та екосистем. Природний коридор – природна або близька до природного стану ділянка суходолу чи водної поверхні, яка забезпечує умови безперервності та єдності природного середовища. Основна роль природних коридорів полягає у з’єднанні між собою ядер екологічної мережі. Природні коридори виправдовують свою назву, оскільки це дійсно лінійно витягнуті ділянки земної поверхні меридіонального або широтного напрямків. Буферна зона – місцевість із природним або частково зміненим станом ландшафту, що оточує найцінніші ділянки екологічної мережі та захищає їх від дії зовнішніх негативних чинників природного чи антропогенного походження. На цей час у межах України виділені природні регіони, якими переважно є території та об’єкти природно-заповідного фонду, та природні коридори.

 Національна екологічна мережа України

Мая. 216. Національна екомережа

З огляду на функції, площу, видовий склад рослинного і тваринного світу, в національній екологічній мережі виділяються території міжнародного, загальнодержавного та місцевого значення. До елементів національної екологічної мережі загальнодержавного значення належать природні регіони, де зосереджено існуючі та такі, що створюватимуться, природно-заповідні території. Насамперед це регіони Карпат, Кримських гір, Донецького кряжа, Приазовської височини, Подільської височини, Полісся, витоків малих річок, окремих гирлових ділянок великих річок, прибережно-морської смуги тощо.

Основними широтними природними коридорами, що забезпечують зв’язки в екологічній мережі, є Поліський (лісовий), Галицько-Слобожанський (лісостеповий), Південноукраїнський (степовий). Меридіональні природні коридори збігаються з долинами великих річок – Дніпра, Дунаю, Дністра, Західного Бугу, Південного Бугу, Сіверського Дінця. Вони об’єднують водні та заплавні ландшафти – шляхи міграції численних видів рослин і тварин.

Окремий природний коридор, що має міжнародне значення, формує ланцюг прибережних морських природних ландшафтів Азовського та Чорного морів, який оточує територію України з півдня.

Практичне завдання

Користуючись картосхемою (мал. 216), знайдіть усі природні регіони і природні коридори національної екомережі і визначте, які області України вони охоплюють. Поясніть, чому морський природний коридор має міжнародне значення.

Земельні угіддя – складові національної екологічної мережі. До складу екологічної мережі включені території та об’єкти природно – заповідного фонду, водні об’єкти, ліси, рекреаційні території для відпочинку населення і туризму та ін. На них припадає приблизно 40 % території країни (мал. 217). У найменш зміненому вигляді ці території збереглися на землях, охоплених лісами, чагарниками, болотами, на відкритих землях без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом, площа яких становить близько 19,7 % території країни. Враховуючи, що лише 44 % лісів виконують захисні та природоохоронні функції, можна вважати, що стан, близький до природного, мають ландшафти на площі тільки 12,7 % території країни. Крім того, до складу екологічної мережі входять окремі прибережні ділянки акваторії Азовського та Чорного морів.

 Національна екологічна мережа України

Щоб остаточно сформувати екологічну мережу України, необхідно дещо змінити існуючу структуру земельного фонду країни. Тобто слід вилучити частину земель, які використовують у господарстві, і віднести їх до таких, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів. З цією метою насамперед здійснюють консервацію земель – вилучення з сільськогосподарського або промислового користування земель на певний термін для здійснення заходів щодо відновлення родючості та екологічно задовільного стану грунтів, а також для відновлення втраченої екологічної рівноваги у конкретному регіоні (мал. 218).

 Національна екологічна мережа України

Мал. 218. Деградовані та забруднені землі, що передбачаються для консервації в Україні

У Конституції України

Стаття 14. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.

Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

 Національна екологічна мережа України

Практичне завдання

За діаграмою (мал. 218) визначте частку деградованих та забруднених земель в Україні. Назвіть області, в яких частка таких земель дуже висока і найнижча. Проаналізуйте дані своєї області.

Проблема

Зрозуміло, що наявний земельний фонд уже поділений між різними землекористувачами. Земель, які є державним резервом, дуже мало. Для формування екологічної мережі доведеться в той чи інший спосіб переглядати і змінювати проекти землеволодіння та землекористування, переглядати призначення окремих земель. Запропонуйте способи вирішення існуючої проблеми. Розробіть проекти оздоровлення земель у своїй області.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

В Україні розроблена і реалізується Програма формування національної екологічної мережі (НЕМ).

Створення екологічної мережі забезпечить збереження і відтворення ландшафтного різноманіття нашої країни.

НЕМ складається з природних регіонів, природних коридорів та буферних зон.

Для формування національної екологічної мережі необхідно дещо змінити існуючу структуру земельного фонду країни.

Ключові терміни і поняття

Екологічна мережа природний регіон природний коридор буферна зона консервація земель

Самоперевірка

Спробуйте скласти карту екологічної мережі своєї місцевості, показавши на ній наявні природоохоронні території і ті землі, які можна додатково віднести до екологічно безпечних.

Поясніть, як можна розширити площі земель для включення їх до екологічної мережі.

Назвіть основні складові національної екологічної мережі та їхнє призначення.

З якою метою і коли було розпочато роботу щодо створення екологічної мережі в Україні?


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)


Національна екологічна мережа України - Географія


Національна екологічна мережа України