РІВНИНИ

РОЗДІЛ III ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 1 ЛІТОСФЕРА

§25. РІВНИНИ

– Які форми рельєфу поширені у вашій місцевості?

– Пригадайте, що таке абсолютна висота.

Ми живемо на планеті рівнин. На Землі рів­нини займають значно більші площі, ніж гори. Це добре помітно на фізичній карті. Рівнини розрізняють за виглядом поверхні, висотою, утворенням (мал. 96).

ЯКОЮ БУВАЄ ПОВЕРХНЯ РІВНИН. Рівни­ни бувають плоскими. Поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків (мал. 97).

Є горбисті рівнини, де підвищення чергують­ся зі зниженнями

(мал. 98). Проте такі нерівно­сті незначні. Отже, рівнини – це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот.

Більшість рівнин земної кулі великі за роз­мірами. Це відображають і їх назви: Велика Китайська рівнина в Азії, Великі рівнини в Пів­нічній Америці. На Східноєвропейській рівнині розташовані території багатьох держав – Укра­їни, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії та частина Росії.

ЯК РІЗНЯТЬСЯ РІВНИНИ ЗА ВИСОТОЮ. За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі (низовини), підвищені (височини) і ви­сокі (плоскогір’я) (мал. 99).

Найбільша

рівнина

Землі – Амзойська низовина. Вона розташована в Півден­ній Америці. Її площа така велика (5 млн км2), що на ній могло б розміститися пів-Європи! Низовина має плоский рельєф, пересічений долинами численних річок

 РІВНИНИ

 РІВНИНИ

 РІВНИНИ

Мал. 96. Поділ рівнин

 РІВНИНИ

Мал. 99. Види рівнин за висотою

 РІВНИНИ

Низовина

 РІВНИНИ

Височина

 РІВНИНИ

Плоскогір’я

Низовини мають абсолютні висоти до 200 м. Наприклад, Західносибірська рівнина з плоскою поверхнею в Євразії. Є низовини, що лежать на­віть нижче рівня моря. Наприклад, окремі ділянки.

Прикаспійської низовини розташовані на 28 м нижче рівня моря.

Височини – це рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500м. До височин належать, наприклад, Подільська в Україні.

Плоскогір’я – це також рівнини, тільки досить високі – понад 500 м над рівнем моря. Прикла­дами таких рівнин є Середньосибірське плоскогір’я і Декан в Азії.

У рівнинному рельєфі України чергуються низовини і височини. За фізичною картою легко визначити, де вони розташовані: жовтувате забарв­лення височин вирізняється з-поміж зеленого, яке вказує на низовини (мал. 100). Так, Придніпровська височина простягається в західній частині країни, а Причорноморська низовина – на півдні. Проте на місцевості перехід від одного виду рівнин до іншого помітити складно. Якщо їхати, наприклад, з Одеси до Вінниці, то місцевість поступово підвищувати­меться і мандрівник не помітно для себе продовжу­ватиме свій шлях уже не низовиною, а височиною. Зміну абсолютних висот можна встановити лише за допомогою спеціальних приладів.

ЯК УТВОРЮЮТЬСЯ РІВНИНИ. За утворенням розрізняють рівнини первинні і вторинні.

Рівнини можуть утворюватися внаслідок піднят­тя ділянок морського дна і звільнення їх від води. Це явище спостерігається в результаті вертикаль­них рухів земної кори. Такі рівнини називають первиними. Наприклад, Пpичopноморська низовина, що лежить на півдні України, колись була частиною дна Чорного моря.

 РІВНИНИ

Мал. 101. Виходи магматичних порід на поверхню на Придніпровській височині (Україна)

Вторинні рівнини виникають по-різному.

Є рівнини, утворені наносами річок (пісками, суглинками), що тривалий час нагромаджу­валися в зниженнях земної кори. Їх поверх­ня плоска або слабохвиляста. Так, відома Месопотамська утворена відкладами річок Тигру і Євфрату. Рівнини можуть виникати і на місці гір, коли під дією зовнішніх процесів руйнуються їх вершини і схили, а улоговини заповнюються уламками. Тоді гірська місцевість поступово вирівнюється і перетворюється на горбисту рів ни ну. Прикла­дом є Донецький кряж в Україні – підвищена рівнина, серед якої здіймаються залишки гірського масиву.

Рівнини зазвичай покриті товщею осадових порід: піском, глиною, лесами, гравієм, вапняками. Глибоко під ними за­лягають магматичні й метаморфічні породи: граніти та гней­си. У деяких місцях вони виходять на поверхню (мал. 101). Верстви (шари) осадових порід залягають горизонтально або з незначним нахилом. У який бік нахилена рівнина, можна визначити і на місцевості, і за картою за напрям ком течії річок.

ЧИ МОЖУТЬ РІВНИНИ ЗМІНЮВАТИСЬ. Рівнини змі­нюються під впливом внутрішніх і зовнішніх процесів.

Рівнини, як правило, лежать на давніх вирівняних стій­ких ділянках літосферних плит. Тому внутрішні процеси виявляються там головним чином у повільних вертикаль­них рухах.

 РІВНИНИ

Maл. 102. Рівнини сприятливі для господарської діяльності людей. Карти на “Жнива”

 РІВНИНИ

Яри руйнують поверхню

Зовнішні процеси пов’язані з роботою води і вітру. По­верхня рівнин порізана долинами річок, ярами. У пустелях, де сухо, вона змінюється внаслідок вивітрювання, а також роботи вітру, що створює піщані брижі, дюни і бархани.

Нині помітною зовнішньою силою стала і господарська діяльність людини. На рівнинах, прокладаючи шляхи, засипа­ють зниження і створюють насипи. Внаслідок видобування корисних копалин утворюються кар’єри. На жаль, господар­ська діяльність людини здебільшого негативно позначається на природній поверхні Землі. Це призводить до поширення ярів, перетворення родючих земель на пустища.

ЗА ПАМ’ЯТАЙТЕ

– Рельєф – це сукупність форм земної поверхні, утворених під дією внутрішніх і зовнішніх процесів, різних за будовою, розмірами, обрисами і віком.

– Планетарні (найбільші) форми рельєфу Землі – це материки й океанічні западини. У їх межах основними формами рельєфу є рівніший гори.

– Рівнини – це великі відносно рівні ділянки земної поверхні з незначними коливаннями висот.

– За абсолютною висотою над рівнем моря серед рівнин розрізняють: низовини (до 200 м), височини (від 200 до 500 м) і плоскогір’я (понад 500 м).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які форми рельєфу називають рівнинами? Яку поверхню мають рівнини?

2. Як рівнини різняться за висотою?

3. За шкалою висот в атласі визначте, яким кольором позначений кожний тип рівнин за висотою. Наведіть приклади кожного виду рівнин.

4. Дніпро поділяє Україну на Правобережну і Лівобережну. За фізичною картою України визначте, яка з них вища.

5. Як утворюються рівнини?

6. Під дією яких процесів може змінюватися поверхня рівнин?

7. Розгляньте мал. 102 (с. 101). Поміркуйте, чому рівнини є сприятливими для господарської діяльності людини.

8. Користуючись фізичною картою України (див. атлас), поміркуйте, в який бік нахилені Поліська і Причорноморська низовини, Подільська і При азовська височини. Як ви це визначили?

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 (Продовження. Поч. див. с. 85.)

Тема: Позначення на контурній карті рівнин.

3. На контурній карті зафарбуйте відповідними кольорами найбільші рівнини Землі: Амазонську низовину, 3ахідносибірську та Східноєвропейську рівнини, Середньосибірське та Бразильське плоскогір’я. Підпишіть на карті їх назви.

4. Користуючись шкалою висот на фізичній карті півкуль чи світу, визначте абсолютну висоту зазначених рівнин.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,00 out of 5)


РІВНИНИ - Географія


РІВНИНИ