Числові функції

Математика – Алгебра

Числові функції

Залежність змінної y від змінної x називається Функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.
x називається Аргументом, або Незалежною змінною, y – Залежною змінною, або Функцією від x. Позначення:  Числові функції,  Числові функції і т. д.
Множина значень, яких набуває незалежна змінна x, називається областю визначення функції. Позначення:  Числові функції,  Числові функції і т. д.
Множина відповідних значень залежної змінної

y, яких вона набуває при всіх значеннях x з області визначення функції, називається Областю значень функції. Позначення:  Числові функції,  Числові функції і т. д.
Функція може бути задана за допомогою опису, таблиці або графіка. Найчастіше числову функцію задають формулою. Якщо в такому випадку не дано додаткових обмежень, то областю визначення функції вважають множину всіх значень аргументу, для яких ця формула має зміст.
Приклади
1)  Числові функції;
src="/image/2/sprav-ukr1785_fmt.jpeg" class=""/>;
 Числові функції;  Числові функції
 Числові функції.
2)  Числові функції;
 Числові функції Числові функції
 Числові функції
 Числові функції.
Графіком функції Числові функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких належать  Числові функції, а ординати є відповідними значеннями цієї функції.
Значення аргументу, при яких функція дорівнює 0, називаються Нулями функції. Графік функції при таких значеннях аргументу перетинає вісь Ox.