Числові функції

Математика – Алгебра

Числові функції

Залежність змінної y від змінної x називається Функцією, якщо кожному значенню x відповідає єдине значення y.
x називається Аргументом, або Незалежною змінною, y – Залежною змінною, або Функцією від x. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Множина значень, яких набуває незалежна змінна x, називається областю визначення функції. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Множина відповідних значень залежної змінної

y, яких вона набуває при всіх значеннях x з області визначення функції, називається Областю значень функції. Позначення: Числові функції, Числові функції і т. д.
Функція може бути задана за допомогою опису, таблиці або графіка. Найчастіше числову функцію задають формулою. Якщо в такому випадку не дано додаткових обмежень, то областю визначення функції вважають множину всіх значень аргументу, для яких ця формула має зміст.
Приклади
1) Числові функції; Числові функції;
 Числові функції; Числові функції
 Числові функції
class=""/>.
2) Числові функції;
 Числові функції Числові функції
 Числові функції
 Числові функції.
Графіком функції Числові функції називається множина всіх точок координатної площини, абсциси яких належать Числові функції, а ординати є відповідними значеннями цієї функції.
Значення аргументу, при яких функція дорівнює 0, називаються Нулями функції. Графік функції при таких значеннях аргументу перетинає вісь Ox.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2,50 out of 5)


Числові функції - Довідник з математики